Base description which applies to whole site

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 3

De afwijkingsbepaling van de Comptabiliteitswet 2001 hangt samen met de invoering van de nieuwe begrotingspresentatie «Verantwoord Begroten». Over Verantwoord Begroting (VB) is uitgebreid met de Tweede Kamer overleg gevoerd (Kamerstukken II, 2011/12, 31 865, nr. 26 e.a.). Deze afwijking betreft een tijdelijke voorziening, die noodzakelijk is, omdat de departementen met instemming van de Minister van Financiën de begroting 2012 voor een deel al conform Verantwoord Begroten hebben opgesteld. In aansluiting daarop dienen ook de jaarverslagen in overeenstemming met de VB-richtlijnen opgesteld te (kunnen) worden. Op afzienbare termijn wordt een zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer ingediend, waarmee een structurele aanpassing van de Comptabiliteitswet 2001 aan VB wordt doorgevoerd.

De afwijkingsbepaling is dus relevant voor alle jaarverslagen en niet alleen voor de jaarverslagen waarvoor de Minister van Financiën verantwoordelijk is.

De minister van Financiën, mede namens De minister voor Wonen en Rijksdienst, J.R.V.A. Dijsselbloem

Licence