Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Eerste suppletoire bij de Ontwerpbegroting 2012 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk. Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) van de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Rijk voor het jaar 2012 respectievelijk met EUR 762,4 miljoen te verlagen en EUR 16,4 miljoen te verhogen. Deze mutaties betreffen wijzigingen die ook in de Najaarsnota zijn verwerkt. De kapitaaluitgaven van de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) stijgen met EUR 1,95 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van het eigen vermogen wordt afgestort aan de eigenaar indachtig de bepaling uit de Regeling baten-lastendienst 2011 artikel 17 lid 4 onder b, waarin staat dat het eigen vermogen gebonden is aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Daarna volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 bevat de cijfers uit de ontwerpbegroting zoals gepresenteerd bij Prinsjesdag 2011. De stand 1e suppletoire begroting bevat de cijfers zoals bij 1e suppletoire begroting zijn vastgesteld. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties 2e suppletoire begroting.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–8 en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de ontwerpbegrotingsstand op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden. Daarnaast zijn de mutaties op veiligheid, goed bestuur en rechtsorde (art. 2.5), noodhulp (art 2.6), afdracht aan de Europese Unie (art 3.1) en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (art 5.4) toegelicht in afwijking op bovenstaande criteria.

Licence