Base description which applies to whole site

2.2 De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Voor 2012 is de omvang van de HGIS, die is gedefinieerd als het saldo van HGIS-uitgaven en HGIS-ontvangsten, sinds de Voorjaarsnota 2012 afgenomen met EUR 154,1 miljoen. In de hierna volgende tabellen zijn de wijzigingen in uitgaven en ontvangsten uitgesplitst in de tijd.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2012 (bedragen x € 1 mln)
 

Totaal

Wv. ODA

Uitgaven VJN 2012

5 864,1

4 317,2

mutatie MJN 2013 (vermoedelijke uitkomsten 2012)

3,5

8,8

mutatie NJN 2012

– 157,2

0,4

Totaal mutaties

– 153,6

9,2

Uitgaven NJN 2012

5 710,5

4 326,4

 

Totaal

Ontvangsten VJN 2012

138,4

mutatie MJN 2013 (vermoedelijke uitkomsten 2012)

0,0

mutatie NJN 2012

0,4

Totaal mutaties

0,4

Ontvangsten NJN 2012

138,8

De wijzigingen in de omvang van de HGIS als geheel en voor ODA in het bijzonder zijn in het volgende overzicht gespecificeerd naar oorzaak.

Oorzaken afname HGIS en ODA-toename vanaf Voorjaarsnota 2012 (bedragen x € 1 mln)
 

Totaal

Wv. ODA

Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)

3,3

8,8

Overboekingen van/naar HGIS

– 1,9

 

Ontvangsten ODA

 

0,4

Verwachte onderuitputting

– 155,4

 

TOTAAL

– 154,1

9,2

De omvang van de HGIS neemt per saldo af door overboekingen vanuit de HGIS en door een verwachte onderuitputting op het non-ODA-deel van de HGIS. Deze onderuitputting ontstaat voor EUR 37 miljoen bij BZ (diverse posten waaronder lagere personeelskosten door een lagere bezetting van uitgezonden en lokaal personeel op de posten), Defensie EUR 28 miljoen (uitvoeren crisisbeheersingsoperaties), I&M EUR 50 miljoen (Clean Development Mechanism) en EL&I EUR 32 miljoen (Joint Implementation en diverse internationale programma’s). Het ODA-deel binnen de HGIS neemt met EUR 9,2 mln toe, m.n. vanwege wijziging in de BNP-raming. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsartikelen op de diverse suppletoire begrotingen.

Licence