Base description which applies to whole site

1. INLEIDING

Dit is de 2de suppletoire begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2012.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen groter dan € 10 mln. (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

  • de stand vastgestelde begroting 2012;

  • de stand 1ste suppletoire begroting 2012;

  • mutaties 2de suppletoire begroting 2012;

  • de stand 2de suppletoire begroting 2012 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

Licence