Base description which applies to whole site

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1 000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1 Griffierechten

12

40 000

2 Tegenvaller rechtsbijstand

12

25 000

3 Inzet loon en prijsbijstelling

92

-99 900

4 Prijsbijstelling tranche 2012

92

59 146

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Griffierechten

Als gevolg van een hogere instroom van rechtszaken, is een dekkingsprobleem van circa € 40 mln. structureel ontstaan. Deze problematiek zou met het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten zijn ondervangen. Dit voorjaar is bij Begrotingsakkoord besloten deze verhoging niet door te voeren. Om te voorkomen dat de Raad voor de rechtspraak hierdoor in 2012 fors moet interen op zijn reserves, wordt de bijdrage aan de rechtspraak met € 40 mln. verhoogd.

2. Tegenvaller rechtsbijstand

De instroom aan toevoegingsaanvragen voor straf en civiel zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor valt de afrekening aan de Raad voor Rechtsbijstand voor € 25 mln. hoger uit.

3. Inzet loon- en prijsbijstelling ten behoeve van tegenvallers VenJ

De nog gereserveerde loon -en prijsbijstelling is ingezet ter dekking van tegenvallers binnen de begroting VenJ. Het grootste deel is bestemd voor de tegenvallers op het onderdeel boete en transacties, de Raad voor de rechtspraak, de rechtsbijstand en aantal kleinere mutaties.

4. Prijsbijstelling tranche 2012

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 59,1 mln. Dit betreft de prijsbijstelling die door het Ministerie van Financiën aan het VenJ begroting is toegevoegd.

De prijsbijstelling wordt voor 2012 ingezet ter dekking van de tegenvallers bij verschillende onderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie ook punt 3.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota)

x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1 Tegenvaller boeten en transacties

13

– 18 400

2 Kansspelen

13

– 10 000

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Ontvangsten

1. Tegenvaller boeten en transacties

Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor. De instroom van beschikkingen uit staandehoudingen blijft als gevolg van de in het voorjaar gevoerde acties door de politie voor een betere CAO in 2012 achter bij de ramingen. Ook de uitstroom van betaalde strafbeschikkingen blijft achter bij de oorspronkelijke raming, omdat het traject van inning langer duurt dan geraamd.

2. Kansspelen

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is aangekondigd dat een licentiefee zal worden geïntroduceerd voor het verkrijgen van vergunningen voor de exploitatie van internetkansspelen en loterijen. Hiervoor was een structurele opbrengst ingeboekt van € 10 mln. Bij het Begrotingsakkoord 2013 is deze maatregel teruggedraaid.

Licence