Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

12 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1 569 535

1 508 737

64 516

1 573 253

           

Programma-uitgaven

1 569 535

1 508 737

64 516

1 573 253

12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

524 712

504 289

24 849

529 138

Waarvan juridisch verplicht

     

529 138

 

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand

494 816

474 351

24 858

499 209

 

12.2.2 Overig

29 896

29 938

– 9

29 929

12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging

1 044 823

1 004 448

39 667

1 044 115

Waarvan juridisch verplicht

     

1 044 155

 

12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten

993 131

948 481

39 703

988 184

 

12.3.2 Hoge Raad

36 009

39 805

– 12

39 793

 

12.3.3 Overige diensten

15 683

16 162

– 24

16 138

           

Ontvangsten

302 882

256 882

0

256 882

Waarvan Griffie-ontvangsten

295 026

249 026

0

249 026

Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht

Toelichting op beleidsartikel 12

Tegenvaller Rechtsbijstand

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

Griffierechten

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3 087 921

3 131 275

– 3 544

3 127 731

           

Programma-uitgaven

3 086 921

3 130 275

– 3 544

3 126 731

13.1 Preventieve maatregelen

33 186

31 788

7 592

39 380

Waarvan juridisch verplicht

     

39 380

 

13.1.1 Dienst Justis

10 230

16 242

– 27

16 215

 

13.1.2 Overig

22 956

15 546

7 619

23 165

13.3 Handhaving en vervolging

854 772

826 139

– 10 699

815 440

Waarvan juridisch verplicht

     

815 440

 

13.3.1 Rechtshandhaving

124 276

123 574

– 4 616

118 958

 

13.3.2 Openbaar Ministerie

656 458

630 085

– 3 774

626 311

 

13.3.3 NFI

74 038

72 480

– 2 309

70 171

13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

2 001 147

2 073 547

– 1 031

2 072 516

Waarvan juridisch verplicht

     

2 072 516

 

13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier

991 802

1 069 270

51

1 069 321

 

13.4.2 DJI-Forensische zorg

717 742

708 278

– 1 284

706 994

 

13.4.3 Reclassering

278 830

277 430

– 23 771

253 659

 

13.4.5 CJIB

5 553

11 480

23 272

34 752

 

13.4.6 Overig

7 220

7 089

701

7 790

13.5 Slachtofferzorg

46 758

47 081

817

47 898

Waarvan juridisch verplicht

     

47 898

 

13.5.1 Slachtofferhulpbeleid

22 619

23 155

3 039

26 194

 

13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

24 139

23 926

– 2 222

21 704

13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten

151 058

151 720

– 223

151 497

Waarvan juridisch verplicht

     

151 497

 

13.7.1 Vreemdelingenbewaring

114 523

116 562

– 172

116 390

 

13.7.2 Uitzetcentra

36 535

35 158

– 51

35 107

           

Ontvangsten

1 042 047

960 326

– 21 300

939 026

Waarvan Boeten & Transacties

971 324

869 324

– 18 400

850 924

Waarvan Pluk ze

35 820

35 820

0

35 820

Artikel 13: Het budget op dit artikel is volledig verplicht

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Meevaller Preventie, € 5,1 mln.

Op operationele doelstelling 13.1 «Preventieve maatregel» doen zich diverse meevallers voor als gevolg van een lager beroep op regelingen dan verwacht. Deze meevaller wordt ingezet ter dekking van de ontvangstentegenvaller bij het onderdeel Kansspelen.

Meevaller Schadeloosstelling, € 5 mln.

Op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» wordt een meevaller van € 5 mln. verwacht op het budget schadeloosstellingen. Deze meevaller wordt ingezet ter dekking van een tegenvaller bij het CJIB veroorzaakt door vertraging van de verhoging van de administratiekosten voor boetes (van € 6 naar € 7 euro) alsmede vertraging van de invoering van administratiekosten voor OM-afdoeningen en boetevonnissen.

Meevaller Sanctie en Reclassering, € 5,3 mln.

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doen zich meevallers voor op diverse programmabudgetten op het gebied van Sanctie en Reclassering. Deze meevallers worden ingezet ter dekking van de ontvangstentegenvaller bij het onderdeel kansspelen.

Tegenvaller Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6,5 mln. Deze mutatie bij het CJIB wordt veroorzaakt door vertraging van de verhoging van de administratiekosten voor boetes (van € 6 naar € 7) alsmede vertraging van de invoering van administratiekosten voor OM-afdoeningen en boetevonnissen.

Mutaties Ontvangsten

Tegenvaller boeten en transacties

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

Kansspelen

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

14 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

889 779

851 455

8 234

859 689

           

Programma-uitgaven

889 779

851 455

8 234

859 689

14.1 Uitvoering jeugdbescherming

394 059

394 178

13 327

407 505

Waarvan juridisch verplicht

     

407 505

 

14.1.1 RvdK – civiele maatregelen

88 354

87 728

1 934

89 662

 

14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage

3 538

4 621

– 16

4 605

 

14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS

294 529

291 138

7 826

298 964

 

14.1.4 Overig

7 638

10 691

3 583

14 274

14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

471 153

429 372

– 6 688

422 684

Waarvan juridisch verplicht

     

422 684

 

14.2.1 DJI – jeugd

272 052

237 873

2 057

239 930

 

14.2.2 RvdK – strafzaken

82 616

87 390

4 198

91 588

 

14.2.3 HALT

12 776

12 194

– 1 472

10 722

 

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

68 204

69 414

– 2 840

66 574

 

14.2.5 DJJ – overig

35 505

22 501

– 8 631

13 870

14.3 Voogdij AMV's

24 567

27 905

1 595

29 500

Waarvan juridisch verplicht

     

29 500

 

14.3.1 NIDOS – opvang

24 567

27 905

1 595

29 500

           

Ontvangsten

2 800

5 243

687

5 930

Artikel 14: Het budget op dit artikel is volledig verplicht

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

55 406

70 574

6 854

77 428

           

Programma-uitgaven

55 406

70 574

6 854

77 428

21.1 Nationale veiligheid

9 763

15 897

841

16 738

Waarvan juridisch verplicht

     

16 738

 

21.1.1 Nationale veiligheid

9 763

15 897

841

16 738

21.2 Nationaal crisiscentrum

8 349

8 165

5 797

13 962

Waarvan juridisch verplicht

     

13 962

 

21.2.1 Nationale veiligheid

8 349

8 165

5 797

13 962

21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid

11 175

11 186

107

11 293

Waarvan juridisch verplicht

     

11 293

 

21.3.1 Nationale veiligheid

11 175

11 186

107

11 293

21.4 Terrorismebestrijding

26 119

35 326

109

35 435

Waarvan juridisch verplicht

     

35 435

 

21.4.1 NCTb

26 119

35 326

109

35 435

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Artikel 21: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

23 Veiligheidsregio’s en politie
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5 764 420

5 756 893

6 162

5 763 055

           

Programma-uitgaven

5 466 020

5 458 493

6 162

5 464 655

23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal

4 323 876

4 339 091

– 1 505

4 337 586

Waarvan juridisch verplicht

     

4 337 586

 

23.1.1 Veiligheidsregio's en politie

4 323 876

4 339 091

– 1 505

4 337 586

23.2 Bekostiging politie landelijk

672 268

652 514

– 711

651 803

Waarvan juridisch verplicht

     

651 803

 

23.2.1 Veiligheidsregio's en politie

672 268

652 514

– 711

651 803

23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's

295 196

293 589

8 430

302 019

Waarvan juridisch verplicht

     

302 019

 

23.3.1 Veiligheidsregio's en politie

295 196

293 589

8 430

302 019

23.4 Bekostiging veiligheidsregio's

174 680

173 299

– 52

173 247

Waarvan juridisch verplicht

     

173 247

 

23.4.1 Veiligheidsregio's en politie

174 680

173 299

– 52

173 247

           

Ontvangsten

750

750

4 300

5 050

Artikel 23: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

25 Veiligheid en bestuur
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

34 599

32 610

– 3 202

29 408

           

Programma-uitgaven

33 916

31 927

– 3 202

28 725

25.1 Veiligheid en bestuur

7 172

12 240

– 229

12 011

Waarvan juridisch verplicht

     

12 011

 

25.1.1 Veiligheid en bestuur

7 172

12 240

– 229

12 011

25.2 Veiligheid, informatie en technologie

26 744

19 687

– 2 973

16 714

Waarvan juridisch verplicht

     

16 714

 

25.2.1 Veiligheid en bestuur

26 744

19 687

– 2 973

16 714

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

29 Inspectie openbare orde en veiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4 583

4 799

3

4 802

           

Programma-uitgaven

4 583

4 799

3

4 802

29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen

4 583

4 799

3

4 802

Waarvan juridisch verplicht

     

4 802

 

29.1.1 IOOV

4 583

4 799

3

4 802

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Artikel 29: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Licence