Base description which applies to whole site

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

268 022

269 518

4 854

274 372

           

Apparaat-uitgaven

268 022

269 518

4 854

274 372

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

268 022

269 518

4 854

274 372

 

91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat

268 022

269 518

4 854

274 372

           

Ontvangsten

2 073

1 807

490

2 297

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Tegenvaller nieuwbouw

Op operationele doelstelling 91.1 doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt omdat ten tijde van het opstellen van de budgettaire raming voor de nieuwbouw van VenJ niet alle kosten exact bekend waren (m.n. ICT). Hierdoor zijn de uitgaven aanvankelijk lager ingeschat dan het bedrag dat nu benodigd is.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

30 482

42 847

– 42 847

0

           

Uitgaven

30 482

42 847

– 42 847

0

92.1 Nominaal en onvoorzien

30 482

42 847

– 42 847

0

 

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

30 482

42 847

– 42 847

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Inzet loon en prijsbijstelling

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

Prijsbijstelling tranche 2012

Zie voor deze mutatie de toelichting bij de tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

93 GEHEIM
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3 074

3 073

– 1

3 072

           

Programma-uitgaven

3 074

3 073

– 1

3 072

93.1 Geheim

3 074

3 073

– 1

3 072

 

93.1.1 Geheime uitgaven

3 074

3 073

– 1

3 072

           

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Licence