Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die mutaties die groter zijn dan € 2,0 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012 hangt samen met de Najaarsnota 2012.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties van de 1e suppletoire begroting.

Bij ondertekening van deze 2e suppletoire begroting is rekening gehouden met de nieuwe verantwoordelijks verdeling die voortvloeit uit het regeerakkoord 2012. Dit houdt in dat voor wat betreft Integratie (artikel 5) de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede ondertekent en voor wat betreft Vreemdelingen (artikel 10) de Minister van Veiligheid en Justitie mede ondertekent. Voor BZK ondertekenen beide ministers waarbij Minister Blok specifiek gaat over Woningmarkt (artikel 3), Woonomgeving en bouw (artikel 4), Kwaliteit Rijksdienst (artikel 8) en Uitvoering Rijksdienst (artikel 9) en Minister Plasterk over de overige artikelen.

Licence