Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1 000
 

Art. nr. 

Uitgaven 2012

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

 

4 809 317

     

Stand 1e suppletoire begroting 2012

 

4 932 760

     

Mutaties verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

 

116 173

     

Belangrijkste suppletoire mutaties: 

   

a. Startersleningen

3.1

20 000

b. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

4.3

30 000

c. Wet inburgering

5.1

– 15 514

d. ODA-toerekening

10.1

– 11 589

e. Dienstverlening Shared Service Centre ICT

11.1

18 703

f. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

11.1

5 950

     

Overige mutaties 

 

– 49 287

Stand 2e suppletoire begroting 2012

 

5 047 196

Toelichting

a. Startersleningen

De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.

b. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

Voor het nationaal Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt eenmalig aan de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van de fysieke aanpak in de focuswijken € 30 mln. beschikbaar gesteld (co-financiering). De bijdrage wordt als decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeente. De daarvoor bestemde middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

c. Wet inburgering

Een deel van het budget beschikbaar voor inburgering wordt in 2012 niet besteed, omdat aanvragen, wensen en claims van meerdere gemeenten bij het afronden van de oude Wet Inburgering (die loopt t/m 2012) zijn afgewezen.

d. ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaars opvang van asielzoekers worden conform afspraken toegerekend aan het ODA-budget. Tot op heden is de instroom van asielzoekers in 2012 lager dan geraamd.

e. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)

SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.

f. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

BZK-ICT heeft voor de implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

Licence