Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 11 Centraal apparaat
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

309 905

394 528

65 402

459 930

           

Uitgaven

305 445

390 068

65 402

455 470

           

11.1

Apparaat (exclusief AIVD)

305 445

390 068

65 402

455 470

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

46 157

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT)

   

18 703

 

b.

Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

   

5 950

 

c.

Vacatures en externe inhuur

   

– 4 500

 
           

Ontvangsten

32 232

78 330

80 663

158 993

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

55 601

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

d.

Dienstverlening Shared Service Centre-ICT (SSC-ICT)

   

18 703

 

e.

Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

   

5 950

 

Toelichting

a. en d. Dienstverlening Shared Service Centre ICT (SSC-ICT)

SSC-ICT Den Haag werkt voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze departementen betalen voor de dienstverlening. De uitgaven en ontvangsten raming is hierop aangepast.

b. en e. Digidoc en Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

BZK-ICT heeft voor implementatie van Digidoc geld ontvangen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Tevens is sprake van extra ontvangsten voor maatwerk dienstverleningsafspraken voor het kerndepartement en baten- en lastendiensten.

c. Vacatures en externe inhuur

Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn (tijdelijk) verschillende vacatures niet ingevuld en zijn er minder externen ingehuurd.

Artikel 12. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 12 Algemeen
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 272

2 096

1 344

3 440

           

Uitgaven

14 084

13 908

1 344

15 252

           

12.1

Algemeen

1 480

1 304

– 53

1 251

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 3

 
           

12.2

Verzameluitkeringen

12 604

12 604

1 397

14 001

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Verzameluitkering

   

1 397

 

Toelichting

a. Verzameluitkering

Voor de uitfinanciering van afgegeven beschikkingen op het gebied van Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing, vindt er een (technische) correctie plaats van het jaar 2013 naar 2012 om het budget hierop te laten aansluiten.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 13 Nominaal en onvoorzien
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (incl. amendement)

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

35 427

16 501

– 15 672

829

           

Uitgaven

32 027

16 501

– 15 672

829

           

13.1

Loonbijstelling

4 461

5 239

– 5 214

25

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 5 214

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       
           

13.2

Prijsbijstelling

10 721

9 906

– 9 906

0

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 1 640

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Taskforce Veilige e-overheid

   

– 6 400

 

b.

Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

   

– 1 766

 
           

13.3

Onvoorzien*

16 845

1 356

– 552

804

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

628

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

c.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

   

– 375

 

d.

Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

   

– 805

 
 

* amendement Koopmans c.s.

– 250

     

Toelichting

a. t/m d. Diverse mutaties

De nog op Nominaal en Onvoorzien resterende middelen worden aangewend voor de Taskforce Veilige e-overheid, Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid en Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 14 VUT-fonds
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

100 000

170 000

20 000

190 000

           

Uitgaven

100 000

170 000

20 000

190 000

           

14.1

VUT-fonds

100 000

170 000

20 000

190 000

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

20 000

 
           

Ontvangsten

14 600

15 900

0

15 900

Licence