Base description which applies to whole site

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met respectievelijk € 69,5 miljoen en € 0,2 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2012 (Kamerstukken II, 2012–2012, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2012 is als volgt:

Uitgaven

Stand 1e suppletoire begroting 2012

€ 8 108,276

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2012

– € 69,507

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012

€ 8 038,769

Ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting 2012

€ 413,836

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2012

– € 0,188

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012

€ 413,648

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr App

Totaal

Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.)

204,5

650,9

1 242,9

699,1

372,1

1 813,6

1 059,2

5,3

146,9

202,7

1 476,0

7 873,0

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012

27,1

19,4

22,6

– 8,3

13,5

– 4,5

73,3

– 0,3

48,0

21,0

23,4

235,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                       

Stand Voorjaarsnota 2012

231,6

670,3

1 265,5

690,8

385,6

1 809,1

1 132,5

5,0

194,9

223,7

1 499,4

8 108,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                       

1. Uitdeling prijsbijstelling 2012

               

62,9

   

62,9

2. Loonheffing veteranen

                   

73,0

73,0

3. Overhevelingen tussen departementen

 

0,0

     

0,6

   

0,0

– 0,6

– 0,1

– 0,1

Stand Miljoenennota 2013

231,6

670,3

1 265,5

690,8

385,6

1 809,7

1 132,5

5,0

257,8

223,0

1 572,3

8 244,1

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012

                       
                         

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                       

1. Vrijgave HGIS voorziening

– 28,4

                   

– 28,4

2. Vrijgave niet relevant deel vd hoofdsom ABP lening

                   

– 27,4

– 27,4

3. Afdracht rente deelneming JSF programma

         

– 13,7

         

– 13,7

4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen

                   

– 33,7

– 33,7

5. Overhevelingen tussen departementen

 

0,0

       

0,5

 

– 2,0

2,2

 

0,7

6. Doorwerking van de ontvangsten

– 6,0

     

2,9

– 33,4

15,1

     

21,2

– 0,2

7. Onderuitputting

               

– 102,6

   

– 102,6

8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

 

7,4

7,9

– 15,2

3,2

– 111,9

87,4

 

– 153,2

– 28,0

202,4

0,0

Stand Najaarsnota 2012

197,2

677,8

1 273,4

675,6

391,7

1 650,7

1 235,5

5,0

0,0

197,2

1 734,8

8 038,8

Toelichting

1. Bijstelling uitgaven HGIS

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven.

2. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.

3. Afdracht rente deelneming JSF-programma

In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma. .

4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013.

Een deel van het gereserveerde bedrag voor de schadeloosstelling veteranen schuift door naar 2013, omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.

5. Overhevelingen van/naar andere departementen

Er zijn diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 0,9 miljoen verwerkt, waaronder de bijdrage van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan het programma Experimenteer-omgeving Bewaken en Beveiligen (€ 2 miljoen), een incidentele bijdrage van Defensie aan Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (- € 1,9 miljoen) en overige kleine overhevelingen (€ 0,8 miljoen).

6. Doorwerking van de ontvangsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn: een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal – € 33,4 miljoen), de afroming van de winst van IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten- en lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen), de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar (€ 2,9 miljoen).

7. Onderuitputting

De nog niet uitgedeelde budgetten op het artikelonderdeel nominaal worden gereserveerd voor begrotingsjaar 2013. De reservering dient voor de financiering van de gewijzigde ABP-premie en de premie sociale lasten (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).

8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Deze mutaties betreffen herschikkingen tussen defensieonderdelen en het toekennen van budgetten vanuit nominaal naar de defensieonderdelen. Vanuit artikel nominaal zijn onder meer budgetten uitgedeeld (€ 41 miljoen) om de premie wijzigingen van de sociale lasten af te dekken. Tevens is vanuit nominaal de schadeloosstelling voor veteranen toegevoegd aan het budget van de Bestuurstaf (€ 110 miljoen). Bij de DMO zijn de investeringen (€ 65 miljoen) en de exploitatie (€ 25 miljoen) neerwaarts bijgesteld, waarmee deels de aflossingen van de leningen voor infrastructuur (bij het CDC) en de hogere uitgaven van pensioenen (bij de Bestuurstaf) worden gefinancierd. De overige herschikkingen zijn voornamelijk reorganisaties of het onderbrengen van bepaalde eenheden of activiteiten naar een andere defensieonderdeel.

Overzicht ontvangstenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr App

Totaal

Begroting 2012 (incl NvW)

12,6

13,6

15,8

9,2

4,7

231,3

53,8

0,0

0,0

0,5

6,4

347,8

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012

     

0,4

   

55,0

   

10,4

0,2

 

Stand Voorjaarsnota 2012

12,6

13,6

15,8

9,6

4,7

231,3

108,8

0,0

0,0

10,9

6,6

413,8

Stand Miljoenennota 2013

12,6

13,6

15,8

9,6

4,7

231,3

108,8

0,0

0,0

10,9

6,6

413,8

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012

                       

1. Bijstelling Domeinen

         

– 11,4

– 22,0

       

– 33,4

2. Bijstelling overige ontvangsten

– 6,0

     

2,9

 

15,1

     

21,2

33,2

Najaarsnota 2012

6,6

13,6

15,8

9,6

7,6

219,9

101,9

0,0

0,0

10,9

27,8

413,6

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 33,4 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel (€ 11,4 miljoen) op de ontvangstenbegroting van de DMO. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.

2. Bijstelling ontvangsten

De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 33,2 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn: de afdracht van de winst door IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen), de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar van € 2,9 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Inzet

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke ontwerp-begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen (totaal Inzet)

197 750

204 450

206 450

– 34 400

172 050

Programma-uitgaven,

         

Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

         

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

400

400

1 400

300

1 700

waarvan

         

EUFOR Althea

   

400

 

400

EULEX

400

400

400

300

700

KFOR

   

600

 

600

Vrede en stabiliteit in Afghanistan,

124 710

124 710

142 050

– 16 400

125 650

waarvan

         

ISAF

         

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

7 500

7 500

12 200

– 1 000

11 200

ISAF redeployment

20 000

20 000

31 800

– 7 500

24 300

Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM Kunduz)

97 000

97 000

98 000

– 7 900

90 100

EUPOL

210

210

0

 

0

UNAMA

   

50

 

50

Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten,

600

600

910

0

910

waarvan

         

UNTSO

600

600

600

 

600

NTM-I

   

60

 

60

CMF (voorheen CFMCC)

   

250

 

250

Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan

13 925

13 925

38 460

– 245

38 215

EU NAVFOR Atalanta

1 000

1 000

8 300

– 300

8 000

Ocean Shield

12 900

12 900

26 700

 

26 700

Libië (Unified Protector)

   

2 000

 

2 000

UNMISS

   

1 400

 

1 400

EUSEC (FIN)

   

35

 

35

UNAMID

25

25

25

 

25

NS2AU

     

55

55

Overige missies, waarvan

5 675

5 675

3 975

10

3 985

Missies Algemeen

5 500

5 500

3 800

 

3 800

NLTC

175

175

175

 

175

UNSMIS

     

10

10

Totale uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

145 310

145 310

186 795

– 16 335

170 460

           

Uitgaven contributies (HGIS), waarvan

         

EU contributies (Athena)

1 500

1 500

1 500

 

1 500

NAVO contributies (AOM)

14 500

14 500

16 500

1 200

17 700

Totale uitgaven contributies (HGIS)

16 000

16 000

18 000

1 200

19 200

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

29 690

29 690

13 274

– 13 265

9

Totale uitgaven HGIS

191 000

191 000

218 069

– 28 400

189 669

           

Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

         

Nationale inzet

2 250

2 250

2 250

 

2 250

Totale uitgaven FNIK

2 250

2 250

2 250

0

2 250

           

Uitgaven overige inzet

         

Voorziening Vessel Protection Detachments (VPD's)

4 500

11 200

11 200

– 6 000

5 200

Totale uitgaven overige inzet

4 500

11 200

11 200

– 6 000

5 200

           

Totale uitgaven artikel 20 Inzet

197 750

204 450

231 519

– 34 400

197 119

           

Ontvangsten

         

Ontvangsten HGIS

1 407

1 407

1 407

 

1 407

Overige ontvangsten

4 500

11 200

11 200

– 6 000

5 200

Totaal ontvangsten

5 907

12 607

12 607

– 6 000

6 607

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties Uitgaven

   

Vrijgave voorziening HGIS

– 28 400

– 28 400

Doorwerking ontvangsten inzet VPD's

– 6 000

– 6 000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 34 400

– 34 400

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties ontvangsten

   

Bijstelling ontvangsten inzet VPD's

– 6 000

– 6 000

Totaal beleidsmatige mutaties ontvangsten

– 6 000

– 6 000

Toelichting

Algemeen

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Uit de voorziening HGIS wordt € 28,4 miljoen vrijgegeven. De inzet voor VPD’s is lager dan initieel gepland. De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenbudget (€ 6 miljoen).

Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)

Het aantal ingezette tolken ten behoeve van de inzet in Afghanistan is beduidend lager dan initieel gepland, waardoor de begroting NBI met € 1 miljoen naar beneden kan worden bijgesteld.

ISAF redeployment (RDTF)

De raming voor 2012 is met € 7,5 miljoen bijgesteld. De realisatie van het Redeployment ISAF materieelplan (RDIMP) blijft achter doordat de grens met Pakistan in 2012 voor een groot deel van de tijd gesloten is geweest voor terugkomend materieel. Ook is er een tekort aan technische capaciteiten om het materieel weer inzetbaar te maken.

Geïntegreerde Politiemissie (GPM)

De neerwaartse bijstelling van het budget GPM met € 7,9 miljoen is het gevolg van gewijzigde inzichten ten aanzien van de bouw van het permanente kamp te Kunduz en door meevallers in het civiel inhuren van luchttransportcapaciteit.

Contributies

De NAVO contributie is € 1,2 miljoen hoger uitgevallen als gevolg van de inzet van NAVO-assets in Operatie Unified Protector (OUP) in 2011.

VPD uitgaven/ontvangsten

Het aantal gehonoreerde aanvragen van de reders voor VPD inzetten is lager dan initieel geraamd. Hierdoor zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten ten aanzien van de inzet VPD’s met € 6 miljoen verlaagd.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 15,1 miljoen verhoogd naar € 28,4 miljoen. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties van € 28,4 miljoen wordt vrijgegeven.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

567 232

650 894

670 288

7 465

677 753

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Commando ZSK Nederland,

41 185

41 185

48 064

– 725

47 339

Commando ZSK Carib

1 883

1 883

1 892

 

1 892

Kustwacht Nederland

19 998

19 998

20 720

46

20 766

Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

3 101

3 101

3 101

 

3 101

Totaal programma-uitgaven

66 167

66 167

73 777

– 679

73 098

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando ZSK

12 848

12 848

8 998

 

8 998

Operationele eenheden

482 952

566 614

582 248

8 676

590 924

Bijdragen aan SSO's

5 265

5 265

5 265

– 532

4 733

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

         

personele uitgaven

385 641

469 303

479 949

3 884

483 833

huisvesting

30 757

30 757

29 292

1 382

30 674

ICT

21 370

21 370

23 074

3 167

26 241

overige exploitatie

63 297

63 297

64 196

– 289

63 907

Totaal apparaatsuitgaven

501 065

584 727

596 511

8 144

604 655

Totaal uitgaven

567 232

650 894

670 288

7 465

677 753

Totaal ontvangsten

13 564

13 564

13 564

 

13 564

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Overhevelingen tussen departementen

 

92

92

bijstelling personele uitgaven

 

3 862

3 862

herschikking van bedrijven en/of eenheden

– 725

4 236

3 511

Totaal beleidsmatige mutaties

– 725

8 190

7 465

Totaal mutaties

– 725

8 190

7 465

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dragen bij aan het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services (-€ 0,2 miljoen) en het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK (€ 3,7 miljoen).

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

1 218 614

1 242 946

1 265 522

7 938

1 273 460

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Operationeel Commando LAS,

97 855

97 855

101 355

– 1 653

99 702

Totaal programma-uitgaven

97 855

97 855

101 355

– 1 653

99 702

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando LAS

19 466

19 466

21 910

 

21 910

Operationele eenheden

1 082 972

1 107 304

1 123 241

11 497

1 134 738

Bijdragen aan SSO's

18 321

18 321

19 016

– 1 906

17 110

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

       

personele uitgaven

875 582

899 914

911 747

29 832

941 579

huisvesting

80 949

80 949

85 955

1 853

87 808

ICT

47 370

47 370

48 101

883

48 984

overige exploitatie

116 858

116 858

118 364

– 22 977

95 387

Totaal apparaatsuitgaven

1 120 759

1 145 091

1 164 167

9 591

1 173 758

Totaal uitgaven

1 218 614

1 242 946

1 265 522

7 938

1 273 460

Totaal ontvangsten

15 823

15 823

15 823

 

15 823

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

bijstelling personele uitgaven

 

8 130

8 130

herschikking van bedrijven en/of eenheden

– 1 653

16 461

14 808

bijstelling exploitatie

 

– 15 000

– 15 000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 1 653

9 591

7 938

Totaal mutaties

– 1 653

9 591

7 938

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (€ 18,1 miljoen) en het herschikken van instandhoudingbudget naar de DMO voor investeringen van het CLAS (- € 3 miljoen).

Bijstelling exploitatie

De neerwaartse bijstelling van de exploitatie is onder meer een gevolg van lagere uitgaven bij opleidingen (€ 4 miljoen) en bureauzaken (€ 7 miljoen). Daarnaast lagere uitgaven voor oefeningen door onder meer het vervallen van de oefening «Titan Lion» (€ 4 miljoen).

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

654 176

699 076

690 752

– 15 158

675 594

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Commando LSK,

50 726

50 726

63 164

– 6 135

57 029

Totaal programma-uitgaven

50 726

50 726

63 164

– 6 135

57 029

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando LSK

25 105

25 105

25 105

 

25 105

Operationele eenheden

571 018

615 918

595 324

– 9 023

586 301

Bijdragen aan SSO's

7 327

7 327

7 159

 

7 159

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

         

personele uitgaven

384 986

429 886

419 653

– 10 232

409 421

huisvesting

54 656

54 656

57 931

3 557

61 488

ICT

18 994

18 994

18 965

1 761

20 726

overige exploitatie

144 814

144 814

131 039

– 4 109

126 930

Totaal apparaatsuitgaven

603 450

648 350

627 588

– 9 023

618 565

Totaal uitgaven

654 176

699 076

690 752

– 15 158

675 594

Totaal ontvangsten

9 181

9 181

9 586

 

9 586

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

bijstelling personele uitgaven

 

3 470

3 470

herschikking van bedrijven en/of eenheden

– 6 135

– 12 493

– 18 628

Totaal beleidsmatige mutaties

– 6 135

– 9 023

– 15 158

Totaal mutaties

– 6 135

– 9 023

– 15 158

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (-€ 18,1 miljoen) en de vliegurencompensatie ( -€ 2,4 miljoen) van het CLSK naar de DMO ten gunste van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW).

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

372 144

372 144

385 578

6 091

391 669

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Operationele taakvelden Commando Kmar,

6 385

6 385

6 693

 

6 693

Totaal programma-uitgaven

6 385

6 385

6 693

0

6 693

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando Kmar

11 949

11 949

11 786

 

11 786

Operationele eenheden

350 913

350 913

364 202

6 091

370 293

Bijdragen aan SSO's

2 897

2 897

2 897

 

2 897

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

         

personele uitgaven

278 207

278 207

280 533

7 489

288 022

huisvesting

29 263

29 263

30 537

– 2 462

28 075

ICT

16 970

16 970

17 977

– 24

17 953

overige exploitatie

41 319

41 319

49 838

3 088

52 926

Totaal apparaatsuitgaven

365 759

365 759

378 885

6 091

384 976

Totaal uitgaven

372 144

372 144

385 578

6 091

391 669

Totaal ontvangsten

4 652

4 652

4 652

2 900

7 552

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

bijstelling personele uitgaven

 

2 460

2 460

herschikking van bedrijven en/of eenheden

 

– 783

– 783

doorwerking ontvangsten

 

2 900

2 900

uitdeling prijsbijstelling

 

1 514

1 514

Totaal beleidsmatige mutaties

0

6 091

6 091

Totaal mutaties

0

6 091

6 091

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en de herschikking van budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC (€ 0,7 miljoen) voor huisvesting van de BSB.

Doorwerking ontvangsten

De hogere verwachte ontvangsten naar aanleiding van EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database» werken door op het uitgavenbudget.

Omschrijving

Apparaat ontvangsten

Totaal

bijstelling ontvangsten door EU VIS

2 900

2 900

Totaal mutaties

2 900

2 900

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangsten zijn hoger dan verwacht door EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database».

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

1 815 726

1 662 832

1 658 360

– 158 404

1 499 956

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Voorzien in nieuw materieel,

844 862

844 862

854 331

– 108 176

746 155

waarvan Investeringen zeestrijdkrachten

216 911

216 911

182 617

 

182 617

waarvan Investeringen landstrijdkrachten

195 513

195 513

200 924

– 61 500

139 424

waarvan Investeringen luchtstrijdkrachten

221 735

221 735

277 301

– 13 026

264 275

waarvan Investeringen Koninklijke marechaussee

13 733

13 733

21 787

 

21 787

waarvan Investeringen Defensiebreed

186 512

186 512

159 556

– 33 650

125 906

waarvan Investeringen overig

10 458

10 458

12 146

 

12 146

Instandhouding van materieel,

648 323

648 323

587 662

– 27 414

560 248

waarvan Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten

173 750

173 750

157 417

– 4 400

153 017

waarvan Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten

241 311

241 311

209 056

– 40 113

168 943

waarvan Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

233 262

233 262

221 189

17 099

238 288

Totaal programma-uitgaven

1 493 185

1 493 185

1 441 993

– 135 590

1 306 403

Apparaatsuitgaven

         

Staf DMO

8 259

8 259

12 487

 

12 487

Ondersteuning operationele eenheden

463 261

310 367

353 184

– 22 814

330 370

Bijdragen aan SSO's

1 758

1 758

1 433

 

1 433

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

         

personele uitgaven

273 167

120 273

124 865

2 812

127 677

huisvesting

81 719

81 719

96 360

2 232

98 592

ICT

18 652

18 652

19 194

– 7 398

11 796

overige exploitatie

99 740

99 740

126 685

– 20 460

106 225

Totaal apparaatsuitgaven

473 278

320 384

367 104

– 22 814

344 290

Totaal uitgaven

1 966 463

1 813 569

1 809 097

– 158 404

1 650 693

Totaal ontvangsten

231 325

231 325

231 325

– 11 400

219 925

waarvan Verkoopopbrengsten

180 658

180 658

180 658

– 11 400

169 258

waarvan Overige ontvangsten

50 667

50 667

50 667

 

50 667

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Overhevelingen tussen departementen

600

 

600

bijstelling personele uitgaven

 

2 812

2 812

herschikking van bedrijven en/of eenheden

910

– 626

284

doorwerking ontvangsten

– 33 400

 

– 33 400

bijstelling investeringen

– 65 000

 

– 65 000

bijstelling exploitatie

– 25 000

– 25 000

– 50 000

afdracht rente deelneming JSF programma

– 13 700

 

– 13 700

Totaal beleidsmatige mutaties

– 135 590

– 22 814

– 158 404

Totaal mutaties

– 135 590

– 22 814

– 158 404

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Bijdrage voor de financiering van het project «upgrade mass radar» door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van € 2 miljoen waarvan € 0,6 miljoen voor 2012.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK, het herschikken van instandhoudingbudget van het CLAS voor diverse (kleine) investeringsprojecten voor de Landmacht (uitgevoerd door de DMO) en de overige kleine mutaties.

Doorwerking van de ontvangsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 11,4 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 22 miljoen, worden in 2012 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.

Bijstelling investeringen

Door het gewijzigde leveringschema voor de projecten IGV en genie- en doorbraaktanks, het doorschuiven van de deelbetalingen voor de projecten patrouillevoertuigen en Chinook en het niet tijdig verwerven en leveren van diverse kleine investeringsprojecten zijn de investeringen neerwaarts bijgesteld.

Bijstellen exploitatie

Het bijstellen van de exploitatie is onder meer een gevolg van het neerwaarts bijstellen van het brandstofbudgetten, de instandhoudingbudgetten en de lagere raming voor 2012 voor de overige exploitatie-uitgaven, met name op het gebied van kleding en overige persoonsgebonden uitrusting.

Afdracht rente deelneming JSF-programma

In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma.

Omschrijving

Programma ontvangsten domeinen

Apparaat ontvangsten

Totaal

bijstelling ontvangsten

– 11 400

 

– 11 400

Totaal mutaties

– 11 400

 

– 11 400

Ontvangsten

Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

988 278

988 278

1 061 619

102 950

1 164 569

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Dienstverlenende eenheden

12 262

12 262

11 500

5 985

17 485

Investeringen infrastructuur

157 749

157 749

173 886

80 700

254 586

Investeringen informatievoorziening

69 680

69 680

69 340

– 163

69 177

Totaal programma-uitgaven

239 691

239 691

254 726

86 522

341 248

Apparaatsuitgaven

         

Staf CDC

20 858

20 858

20 858

 

20 858

Ondersteuning operationele eenheden

769 289

769 289

827 895

15 228

843 123

Bijdragen aan SSO's

9 013

9 013

8 713

1 200

9 913

Attachés

20 327

20 327

20 327

 

20 327

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

         

personele uitgaven

423 911

423 911

465 145

10 206

475 351

huisvesting

96 365

96 365

104 851

27 912

132 763

ICT

143 152

143 152

147 691

– 7 373

140 318

overige exploitatie

156 058

156 058

160 106

– 14 317

145 789

Totaal apparaatsuitgaven

819 487

819 487

877 793

16 428

894 221

Totaal Uitgaven

1 059 178

1 059 178

1 132 519

102 950

1 235 469

Totale ontvangsten

53 769

53 769

108 763

– 6 875

101 888

waarvan verkoopopbrengsten

9 400

9 400

54 000

– 22 000

32 000

waarvan overige ontvangsten

44 369

44 369

54 763

15 125

69 888

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

bijstelling personele uitgaven

 

4 363

4 363

herschikking van bedrijven en/of eenheden

 

2 962

2 962

doorwerking ontvangsten

6 522

14 603

21 125

aflossing lening

80 000

 

80 000

doorwerking ontvangsten geneeskundige zorg

 

– 6 000

– 6 000

Overhevelingen tussen departementen

 

500

500

Totaal beleidsmatige mutaties

86 522

16 428

102 950

Totaal mutaties

86 522

16 428

102 950

Toelichting

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van het budget werving en selectie van de Bestuurstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie van het CDC, de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en het herschikken van de budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC voor huisvesting van de BSB en daarnaast diverse kleine mutaties naar de overige defensieonderdelen.

Doorwerking ontvangsten

De afroming van de opbrengsten van IVENT zijn verwerkt op de uitgaven van het CDC.

Aflossing lening

Voor het project «Nieuwbouw Gilze-Rijen» wordt de lening uit eerdere jaren afgelost.

Overhevelingen tussen departementen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt bij aan de financiering van twee KMar Liaisons op Nederlandse ambassades in de regio’s Hoorn van Afrika en Zuid-Amerika.

Omschrijving

Verkoop-opbrengsten

Overige ontvangsten

Totaal

Bijstelling verkoopontvangsten

– 22 000

 

– 22 000

Bijstelling overige ontvangsten

 

15 125

15 125

Totaal mutaties

– 22 000

15 125

– 6 875

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling verkoopontvangsten wordt veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd. Bij de overige ontvangsten is er in 2012 per saldo € 15,125 miljoen meer ontvangen. Het betreft enerzijds meer dan geplande ontvangsten (€ 21,125 miljoen) door de afroming van IVENT opbrengsten en anderzijds minder dan geplande ontvangsten (- € 6 miljoen) voor geneeskundige zaken.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

146 908

146 908

194 738

– 194 872

– 134

Uitgaven

         

Nader te verdelen

146 908

146 908

194 872

– 194 872

0

Totaal uitgaven

146 908

146 908

194 872

– 194 872

0

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

 

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

 

prijsbijstelling 2012

62 904

uitdeling prijsbijstelling

– 1 514

overhevelingen tussen departementen

– 1 952

bijstelling personele uitgaven

– 41 665

schadeloosstelling veteranen

– 110 000

onderuitputting

– 102 645

Totaal beleidsmatige mutaties

– 194 872

Totaal mutaties

– 194 872

Toelichting

Prijsbijstelling 2012

De prijsbijstelling ter hoogte van € 62,9 miljoen is ontvangen op dit artikelonderdeel.

Overhevelingen tussen departementen

Bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor basisregistratie kadaster (€ 22 000) en de incidentele bijdrage aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (€ 1,9 miljoen).

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Schadeloosstelling veteranen

De eindejaarsmarge uit 2011 die met de voorjaarsnota is toegevoegd op dit artikelonderdeel is voor een groot deel bestemd voor de compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- en crisisbeheersingsoperaties.

Onderuitputting

De nog niet uitgedeelde budgetten op dit artikelonderdeel worden gereserveerd voor de wijzigingen van de ABP- premie en de premie sociale lasten voor het begrotingsjaar 2013 (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

202 650

202 650

223 760

– 26 574

197 186

Programma-uitgaven

         

Milieu-uitgaven

5 481

5 481

5 481

– 117

5 364

Subsidies en bijdragen

19 282

19 282

21 963

101

22 064

Bijdragen aan de Navo

73 240

73 240

77 859

– 19 197

58 662

Internationale samenwerking

3 904

3 904

3 904

– 900

3 004

Wetenschappelijk onderzoek

63 995

63 995

70 172

452

70 624

Overige uitgaven

36 748

36 748

44 381

– 6 913

37 468

Totaal programma-uitgaven

202 650

202 650

223 760

– 26 574

197 186

Totaal ontvangsten

318

518

10 934

 

10 934

Omschrijving

Programma uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Overhevelingen tussen departementen

1 524

1 524

bijstelling personele uitgaven

1 836

1 836

herschikking van bedrijven en/of eenheden

– 1 274

– 1 274

interne herschikking algemeen en centraal

– 28 660

– 28 660

doorwerking ontvangsten

   

Totaal beleidsmatige mutaties

– 26 574

– 26 574

Totaal mutaties

– 26 574

– 26 574

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Defensie draagt € 560 000 bij aan het kenniscentrum ERP van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en

€ 78 000 aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor psychosociale nazorg. Daarentegen dragen de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken beide bij aan de productie van het «Dagboek van onze helden» voor een totaal van € 119 000. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan het programma Experimenteeromgeving Bewaken en Beveiligen (EBB) voor € 2 miljoen en tenslotte draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij aan de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht voor drie jaar (€ 40 000 per jaar).

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Herschikking van bedrijven en/of eenheden

De mutaties betreffen onder meer het herschikken van wervingsbudgetten naar het CDC.

Interne herschikking algemeen en centraal

Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.

Niet-beleidsartikel 91 Centraal Apparaat

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2e suppletoire begroting 2012

Stand 2e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen

1 475 982

1 475 982

1 499 355

235 535

1 734 890

Uitgaven

         

Apparaatsuitgaven

         

Bestuursstaf

114 092

114 092

116 496

– 4 312

112 184

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

79 592

79 592

71 149

– 147

71 002

waarvan personele uitgaven

146 448

146 448

135 535

3 069

138 604

waarvan ICT

18 648

18 648

21 774

– 326

21 448

waarvan overige exploitatie

28 588

28 588

29 705

– 6 571

23 134

Pensioenen en uitkeringen

1 167 993

1 167 993

1 114 356

228 109

1 342 465

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

111 144

111 144

194 193

11 807

206 000

Ziektekostenvoorziening

3 161

3 161

3 161

 

3 161

Totaal apparaatsuitgaven

1 475 982

1 475 982

1 499 355

235 457

1 734 812

Totaal ontvangsten

6 582

6 382

6 582

21 187

27 769

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Loonheffing veteranen

73 000

73 000

schadeloosstelling veteranen

110 000

110 000

doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013

– 33 700

– 33 700

Overhevelingen tussen departementen

– 103

– 103

bijstelling personele uitgaven

14 732

14 732

vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente

– 27 420

– 27 420

interne herschikking algemeen en centraal

28 660

28 660

herschikking van bedrijven en/of eenheden

– 880

– 880

bijstelling pensioenen

50 000

50 000

doorwerking van ontvangsten

21 168

21 168

Totaal beleidsmatige mutaties

235 457

235 457

Totaal mutaties

235 457

235 457

Toelichting

Loonheffing veteranen / Schadeloosstelling veteranen.

Met de Najaarsnota 2011 is de basis gelegd voor de totstandkoming van een schadeloosstelling voor veteranen. Ter eenmalige compensatie van veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt als gevolg van inzet in voormalig missiegebieden is toen € 107,2 miljoen vrijgemaakt. Defensie wordt in 2012 in staat gesteld een eindheffing af te dragen om te voorkomen dat de uitkering van de schadeloosstelling effect heeft op de inkomensafhankelijke regelingen van de veteranen. Het totale geserveerde bedrag voor schadeloosstelling van € 110 miljoen is toegevoegd aan dit artikelonderdeel, maar een bedrag van € 33,7 miljoen schuift door naar 2013 omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.

Overhevelingen tussen departementen

Defensie draagt € 25 000 bij aan het masterplan concentratie archiefdepots van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens wordt structureel € 78 000 (= 1 fte) overgedragen aan Algemene Zaken voor het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl.

Bijstellingen personele uitgaven

Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.

Vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente

In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.

Interne herschikking algemeen en centraal

Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.

Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen

De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van een herziend betalingsschema.

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Bijstelling ontvangsten

19

19

terugstorten van SBK gelden baten/lasten agentschappen

21 168

21 168

Totaal mutaties

21 187

21 187

Ontvangsten / Doorwerking ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een terugstorting van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastenagentschappen, die worden toegevoegd aan het artikelonderdeel «wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden». De ontvangsten werken door op het uitgaven artikel.

Licence