Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2012 een bedrag van € 69,5 miljoen aan de begroting voor 2012 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2012 met € 0,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 038,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 413,6 miljoen voor het Ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2012 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 69,3 miljoen tot € 7 792,1 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van nog niet uitgedeelde budgetten (€ 102,6 miljoen) die via de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2013, de vrijgave van het niet relevante deel van de hoofdsom van de pensioenen (- € 27,4 miljoen) en de doorschuiving van de schadeloosstelling voor veteranen naar 2013 (- € 33,7 miljoen). Daarnaast worden de budgetten «DMO investeringen in groot materieel» en «CLAS exploitatie» neerwaarts bijgesteld om de lening voor nieuwbouw project Gilze Rijen af te lossen (€ 80 miljoen). Ook wordt het budget «DMO exploitatie» neerwaarts bijgesteld en herschikt naar de Bestuurstaf vanwege een structurele aanpassing van het betalingsschema van de pensioenen (€ 50 miljoen). Tenslotte werken hogere ontvangsten (onder andere terugstorting SBK-gelden (- € 21,2 miljoen) door baten- en lastendiensten bij de Bestuurstaf) en de vertragende ontvangsten uit de verkoopopbrengsten (- € 33,4 miljoen) door in de uitgaven.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS-begroting worden met – € 28,4 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Op de website van het Ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

Licence