Base description which applies to whole site

2.2. Baten-lastendiensten

De baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut (NVI) houdt ultimo 2012 op te bestaan. Publieke taken van het NVI (inkoop, opslag en distributie van vaccins en vaccinonderzoek) zijn eerder bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondergebracht. De productiediensten en -faciliteiten inclusief Quality Control zijn per eind juni 2012 verkocht aan het Serum Institute of India. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).

De resterende taken van het NVI blijven vooralsnog onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS uitgevoerd, maar dan binnen het kas-verplichtingenstelsel. De facto gaat het daarbij om het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium, dat wordt ondergebracht binnen een «projectdirectie». Deze projectdirectie richt zich op de ontwikkeling van het terrein waarop het RIVM en NVI thans in Bilthoven zijn gevestigd tot een hoogwaardige locatie voor innovatieve life science bedrijvigheid. Het is de bedoeling daarin tevens een deel van het facilitair bedrijf van het RIVM onder te brengen (dat zich bezighoudt met het beheer van het terrein), alsmede een deel van het vaccinonderzoek dat eerder binnen het RIVM is ondergebracht. In 2013 wordt het business plan opgesteld, op basis waarvan onder meer duidelijkheid moet ontstaan over het organisatiemodel voor de middellange termijn. Uitgangspunt is dat de taken van de projectdirectie slechts tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van VWS worden uitgeoefend.

De consequenties van de vorming van de projectdirectie voor de begroting van VWS en de baten-lastenbegroting van het RIVM zullen in de eerste suppletoire begroting 2013 worden verwerkt.

  • 1. In het VWS-jaarverslag 2012 zal de laatste baten-lastenparagraaf van het NVI worden opgenomen. Tevens zal een slotbalans worden opgemaakt.

Licence