Base description which applies to whole site

4.2 Toelichting mutaties per artikel

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand Ontwerpbegroting 2012 tot aan de 2e suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. Relevante nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de Ontwerpbegroting 2013 worden onder zorguitgaven per artikel verder toegelicht.

Tabel 4 Premiegefinancierde zorguitgaven per artikel 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand Ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Ontwerpbegroting 2013

Stand Ontwerpbegroting 2013

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

41 Volksgezondheid

111,8

– 6,6

105,2

2,7

107,9

0,0

107,9

42 Gezondheidszorg

36 012,9

56,7

36 069,6

902,9

36 972,5

4,2

36 976,7

43 Langdurige zorg

25 980,0

273,4

26 253,4

912,6

27 166,0

0,0

27 166,0

44 Maatschappelijke ondersteuning

187,6

0,0

187,6

5,4

193,0

0,0

193,0

99 Nominaal en onvoorzien

1 624,6

351,9

1 976,5

– 1957,2

19,3

– 8,4

10,9

Wmo (gemeentefonds)

1 441,5

0,0

1 441,5

69,8

1 511,3

0,0

1 511,3

Opleidingsfonds (begroting VWS)

1 119,5

0,0

1 119,5

17,1

1 136,6

33,7

1 170,3

Wtcg (begroting VWS)

616,7

0,0

616,7

52,1

668,8

6,2

675,0

Caribisch Nederland (begroting VWS)

39,9

23,1

63,0

0,5

63,5

20,0

83,5

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

52,8

– 20,9

31,9

– 31,7

0,2

0,0

0,2

Totaal

67 187,4

677,6

67 865,0

– 25,9

67 839,1

55,7

67 894,8

Zorguitgaven per artikel

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

111,8

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

– 6,6

Stand 1e suppletoire begroting 2012

105,2

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

2,7

Stand Ontwerpbegroting 2013

107,9

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

107,9

Toelichting mutaties:

n.v.t.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

36 012,9

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

56,7

Stand 1e suppletoire begroting 2012

36 069,6

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

912,5

Stand Ontwerpbegroting 2013

27 166,0

Nieuwe mutaties

 

1. Logopedie

8,4

2. Overig

– 4,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

36 976,7

Toelichting mutaties:

 • 1. Logopedie

 • 2. De mutatie bij logopedie betreft een tariefsverhoging van € 34,2 miljoen die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. Voor 2012 wordt een bedrag van € 8,4 miljoen toegevoegd. Uit het kostenonderzoek van NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

25 980,0

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

273,4

Stand 1e suppletoire begroting 2012

26 253,4

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

912,5

Stand Ontwerpbegroting 2013

27 166,0

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

27 166,0

Toelichting mutaties:

n.v.t.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

187,6

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

0,0

Stand 1e suppletoire begroting 2012

187,6

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

5,4

Stand Ontwerpbegroting 2013

193,0

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

193,0

Toelichting mutaties:

n.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

1 624,6

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

351,9

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 976,5

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2012

– 1957,2

Stand Ontwerpbegroting 2013

19,3

Nieuwe mutaties

 

1. Overig

– 8,4

Stand 2e suppletoire begroting 2012

10,9

Toelichting mutaties:

 • 1. Overig

 • 2. Betreft een overheveling van middelen voor de tariefsverhoging logopedie.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

3 641,4

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

– 40,0

Stand 1e suppletoire begroting 2012

3 601,4

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

n.v.t.

Stand Ontwerpbegroting 2013

3 601,4

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

3 601,4

Toelichting mutaties:

n.v.t.

Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

1 441,5

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 441,5

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

69,8

Stand Ontwerpbegroting 2013

1 511,3

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

1 511,3

Toelichting mutaties:

n.v.t.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

1 119,5

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 119,5

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

17,1

Stand Ontwerpbegroting 2013

1 136,6

Nieuwe mutaties

 

1. Desaldering ontvangsten

21,2

2. Opleidingsfonds

12,5

Stand 2e suppletoire begroting 2012

1 170,3

Toelichting mutaties:

 • 1. Desaldering ontvangsten

 • 2. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

 • 3. Opleidingsfonds

 • 4. Dit knelpunt wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidievaststellingen over 2011 bij de subsidieregelingen 1e en 2e tranche zorgopleidingen. Hieruit volgen nabetalingen van ongeveer € 34 miljoen (waartegenover overigens ontvangsten van ruim € 21 miljoen staan) en door uit te keren loonbijstellingen bij de verleningen over 2012 waarvoor dit begrotingsgefinancierde BKZ-budget niet gecompenseerd is (circa € 15 miljoen). De reguliere uitgaven zijn binnen het budget uitgevoerd (overschot circa € 16 miljoen). Rekening houdend met desaldering van de ontvangsten resulteert per saldo een tekort van € 12,5 miljoen.

Opleidingsfonds (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

0,0

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2012

0,0

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

n.v.t.

Stand Ontwerpbegroting 2013

0,0

Nieuwe mutaties

 

1. Terugontvangsten opleidingsfonds

21,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

21,2

Toelichting mutaties:

 • 1. Terugontvangsten opleidingsfonds

 • 2. Desaldering ontvangst bij subsidiëring van opleidingsplaatsen. Na afloop van elk subsidiejaar worden de subsidies over het afgelopen jaar vastgesteld op basis van de gerealiseerde opleidingscapaciteit.

 • 3. Op instellingen waar de realisatie lager is geweest dan waarvoor is bevoorschot zijn bij subsidievaststellingen over het subsidiejaar 2011 vorderingen ontstaan. De op basis hiervan ontvangen middelen zijn nodig om de nabetalingen bij de subsidies welke door hogere realisaties hoger zijn vastgesteld te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 21,2 miljoen aan ontvangsten dat via een desaldering aan de uitgavenbudgetten wordt toegevoegd.

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

616,7

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

n.v.t.

Stand 1e suppletoire begroting 2012

616,7

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

52,1

Stand Ontwerpbegroting 2013

668,8

Nieuwe mutaties

 

1. Wtcg

6,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

675,0

Toelichting mutaties:

 • 1. Wtcg

 • 2. Van het CAK zijn nadere gegevens ontvangen met betrekking tot de toe te kennen tegemoetkomingen over toekenningsjaar 2011. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat sprake is van een tekort op het Wtcg-budget van circa € 6,2 miljoen.

Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

39,9

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

23,1

Stand 1e suppletoire begroting 2012

63,0

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

0,5

Stand Ontwerpbegroting 2013

63,5

Nieuwe mutaties

 

1. Caribisch Nederland

20,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

83,5

Toelichting mutaties:

 • 1. Caribisch Nederland

 • 2. Een recente afrekening van het Zorgkantoor Caribisch Nederland laat zien dat over 2012 rekening gehouden moet worden met een tekort. Deze tegenvaller komt met name voort uit ongunstige dollar-eurokoers

  • (€ 4 miljoen), hogere groei van het aantal verzekerden (€ 3,5 miljoen), jumelage VU/AMC in Mariadal

  • (€ 3,5 miljoen), medische uitzendingen (€ 2,5 miljoen), overloop betalingen 2011 (€ 2,5 miljoen) en groter gebruik farmacie, tand- en paramedische zorg (€ 4 miljoen) Momenteel wordt onderzocht of sprake is van een structurele doorwerking van de overschrijding.

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand Ontwerpbegroting 2012

52,8

Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2012

– 20,9

Stand 1e suppletoire begroting 2012

31,9

Mutaties gemeld in de Ontwerpbegroting 2013

– 31,7

Stand Ontwerpbegroting 2013

0,2

Nieuwe mutaties

 

n.v.t.

n.v.t.

Stand 2e suppletoire begroting 2012

0,2

Toelichting mutaties:

n.v.t.

Licence