Base description which applies to whole site

B.4.1 Exploitatie-overzicht 2012

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (=+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag

Baten

           

Opbrengst moederdepartement

19.674

19.674

19.430

– 244

Opbrengst overige departementen

21.177

21.177

12.293

– 8.884

Opbrengst derden

0

193

193

Rentebaten

200

200

181

– 19

Vrijval uit voorzieningen

0

946

946

Buitengewone baten

0

15

15

Totaal baten

41.051

41.051

33.058

– 7.993

             

Lasten

           

Apparaatskosten

           

– Personele kosten

14.800

14.800

11.498

– 3.302

– waarvan eigen personeel

13.842

13.842

9.920

– 3.922

– waarvan externe inhuur

958

958

1.578

620

– Materiële kosten

26.051

26.051

19.903

– 6.148

– waarvan ICT

1.026

1.026

946

– 80

             

Overige lasten

           

– Rentelasten

200

200

0

– 200

– Afschrijvingskosten

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

89

89

– Bijzondere lasten

0

56

56

Totaal lasten

41.051

41.051

31.546

– 9.505

             

Saldo van baten en lasten

0

0

1.512

1.512

Toelichting exploitatieoverzicht

De lagere dan geraamde baten en lasten zijn vooral veroorzaakt doordat de in shared service uitgevoerde communicatiediensten voor opdrachtgevers in 2012 wederom aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk werd geraamd. Het betrof met name multimediale campagnes. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord. Daarnaast zijn de lasten lager uitgevallen als gevolg van het voorspoedig verloop van de reorganisatie en daardoor een vrijval binnen de voorziening voor wachtgeld in het kader van het invullen van de taakstelling rijksdienst.

Per saldo heeft DPC een positief resultaat behaald van € 1.512.000. Een groot deel daarvan betreft een buitengewoon resultaat (€ 0,85 miljoen) door de vrijval van de voorziening. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen vermogen overschrijdt daarmee de grens die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 door het ministerie van Financiën is vastgesteld doordat de omzet in de afgelopen jaren is gedaald. Nadat in 2012 het eigen vermogen is afgebouwd, zal dit ook in 2013 verder plaatsvinden.

Kasstroomoverzicht 2012

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(1)+(2)+(3)+(5)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie (+of –) Slotwet

Stand slotwet (= realisatie)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012

10.542

10.542

20.190

9.648

               

2.

Totaal operationele kasstroom

0

0

4.881

4.881

               
 

Totaal investeringen (–/–)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

               
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 2.000

– 2.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

– 2.000

– 2.000

               

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011(=1+2+3+4)

10.542

10.542

23.071

12.529

Toelichting kasstroomoverzicht

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Het hoge saldo zowel aan het begin van het jaar als ook aan het einde van het jaar, is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg.

Licence