Base description which applies to whole site

B. Ontvangsten

Totaal van de verhoging + € 20,000 miljoen

Ad A. Uitgaven

Uit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr App

Totaal

Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.)

204,5

650,9

1.242,9

699,1

372,1

1.813,6

1.059,2

5,3

146,9

202,7

1.476,0

7.873,0

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012

27,1

19,4

22,6

– 8,3

13,5

– 4,5

73,3

– 0,3

48,0

21,0

23,4

235,2

Stand Voorjaarsnota 2012

231,6

670,3

1.265,5

690,8

385,6

1.809,1

1.132,5

5,0

194,9

223,7

1.499,4

8.108,2

B. Beleidsmatige wijzigingen:

0,0

     

0,6

   

62,9

– 0,6

72,9

135,8

Stand Miljoenennota 2013

231,6

670,3

1.265,5

690,8

385,6

1.809,7

1.132,5

5,0

257,8

223,0

1.572,3

8.244,1

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012

– 34,4

7,4

7,9

– 15,2

6,1

– 159,0

103,0

0,0

– 257,8

– 25,8

162,5

– 205,3

Stand Najaarsnota 2012

197,2

677,8

1.273,4

675,6

391,7

1.650,7

1.235,5

5,0

0,0

197,2

1.734,8

8.038,8

Nadere wijzigingen:

– 6,0

– 5,8

3,9

– 13,7

0,6

50,6

– 11,8

0,3

 

– 18,8

28,7

27,9

Stand slotwet 2012

191,2

672,0

1.277,3

661,9

392,3

1.701,2

1.223,6

5,3

0,0

178,4

1.763,5

8.066,7

opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk

De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletoire begroting 2012, samenhangend met de Najaarsnota 2012, beïnvloeden, zijn:

Wijzigingen

1. Eindejaarsmarge

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreffen de meeruitgaven € 27,9 miljoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de uitsplitsing naar HGIS (minder uitgaven van – € 4,4 miljoen), veteranenbeleid (meer uitgaven van € 20 miljoen) en defensie overig (€ 13,8 miljoen). De meeruitgaven worden voor een groot deel gecompenseerd door de doorwerking van de meer ontvangsten van € 20,0 miljoen. Hiervan is € 17,1 miljoen van Defensie en € 2,9 miljoen HGIS.

Eindejaarsmarge Defensie exclusief HGIS en veteranenbeleid

Bedrag x € 1.000

Omschrijving

Totaal uitgaven

Saldo vrijgave najaarsnota

+ 102.645

Bijstelling (meer) uitgaven excl HGIS en veteranenbeleid

– 13.771

Bijstelling (meer) ontvangsten excl HGIS

+ 17.121

Totaal eindejaarsmarge Defensie

+ 105.995

Veteranenbeleid 2013

Omschrijving

Begroting 2012

Begroting 2013

Vrijgemaakt budget veteranenbeleid

110.000

 

Najaarsnota: compensatie loonheffing veteranenbeleid

73.000

 

Doorgeschoven naar 2013 met najaarsnota Veteranenbeleid

– 33.700

33.700

Totaal budget

149.300

33.700

Realisatie veteranenbeleid (schadeloosstelling)

169.317

Bijstelling (meer) uitgaven in 2012 veteranenbeleid

20.017

– 20.017

Totaal

0

13.683

Eindejaarsmarge HGIS

Bedrag x € 1.000

Omschrijving

Totaal uitgaven

Saldo vrijgave tweede suppletoire begroting

+ 28.400

Bijstelling (minder) uitgaven Crisisbeheersingsoperaties

+ 5.707

Bijstelling (meer) uitgaven Contributies

– 1.389

Bijstelling (minder) uitgaven Attachés

+ 81

Bijstelling (meer) ontvangsten

+ 2.879

Totaal eindejaarsmarge HGIS

+ 35.678

De bijstellingen hebben betrekking op de alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3. Artikelsgewijze toelichting.

2. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten

Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2012 geldt na de tweede suppletoire begroting een bijstelling van totaal € 20,0 miljoen (inclusief ontvangsten HGIS + € 2,8 miljoen). Derhalve wordt het uitgavenbudget met dit bedrag verhoogd. De meer ontvangsten komen vooral voort uit de extra ontvangsten bij het beleidsartikel Defensie Materieel Organisatie uit de overige materiële ontvangsten en BTW ontvangsten (€ 8 miljoen). De overige bijstellingen hebben betrekking op alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3. Artikelsgewijze toelichting.

3. Overhevelingen overige departementen

Dit betreft een overheveling van € 0,243 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als bijdrage voor de milieueffecten van militaire luchthaven Eindhoven.

Ad B. Ontvangsten

Uit onderstaand overzicht blijken, vanaf de autorisatiebegroting, de gevolgen van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr App

Totaal

Begroting 2012 (incl NvW)

12,6

13,6

15,8

9,2

4,7

231,3

53,8

0,0

0,0

0,5

6,4

347,8

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012

     

0,4

   

55,0

   

10,4

0,2

Stand Voorjaarsnota 2012

12,6

13,6

15,8

9,6

4,7

231,3

108,8

0,0

0,0

10,9

6,6

413,8

Stand Miljoenennota 2013

12,6

13,6

15,8

9,6

4,7

231,3

108,8

0,0

0,0

10,9

6,6

413,8

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012

                       

1. Bijstelling Domeinen

         

– 11,4

– 22,0

       

– 33,4

2. Bijstelling overige ontvangsten

– 6,0

     

2,9

15,1

     

21,2

33,2

Najaarsnota 2012

6,6

13,6

15,8

9,6

7,6

219,9

101,9

0,0

0,0

10,9

27,8

413,6

Wijzigingen in samenhang met de Slotwet 2012

1,8

– 3,2

2,5

4,3

0,5

9,1

3,9

   

4,1

– 3,0

20,0

Stand slotwet 2012

8,4

10,4

18,3

13,9

8,1

229,0

105,8

0,0

0,0

15,0

24,8

433,6

Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk

Wijzigingen ontvangsten

De per saldo hogere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met € 20,0 miljoen verhogen, vinden vooral hun oorzaak bij beleidsartikel Defensie Materieel Organisatie uit de overige materiële ontvangsten en BTW ontvangsten (€ 8 miljoen). De overige kleinere (meer) ontvangsten komen voort uit personele en materiële ontvangsten bij de defensieonderdelen.

Voor alle wijzigingen wordt voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten verwezen naar het gestelde in de artikelsgewijze toelichting.

Licence