Base description which applies to whole site

A. Mijlpalen en resultaten 2012

Beheer en onderhoud

In 2012 wil IenM onder meer de volgende maatregelen uit de plannen van aanpak voor beheer en onderhoud uitvoeren:

Mijlpaal

Project

Hoofdwegen

Verhardingsonderhoud

 

Levensduurproblematiek stalen bruggen aanpakken.

 

Aanleggen van ecoducten en uitvoeren andere ontsnipperingsmaatregelen rondom het hoofdwegennet

 

Uitvoeren maatregelen in het kader van de impuls verkeersveiligheid autosnelwegen

   

Hoofdwatersystemen

Zandsuppleties basiskustlijn

 

Opstellen leggers waterwet (afronding eind 2012)

 

Levensduur verlengend onderhoud aan stuwen Lek.

 

Programma stroomlijn ten behoeve van de beheersing van de hoogwaterveiligheid in het rivierengebied.

   

Hoofdvaarwegen

Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland

 

Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)

 

Renovatie Havenhoofdden Ijmuiden

 

Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s

 

Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen

 

Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland

 

Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied

 

Onderhoud Oevers en bodems Maasroute

 

Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland

 

Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water

 

Renovatie sluizen en in- en aflaatwerken Twentekanalen Delden/Hengelo en Spooldersluis

 

Renovatie stalen boogbruggen Utrecht

 

Afronden project «Amsterdam–Lemmer/Ijsselmeer»

 

Afronden project «Kanaal Gent–Terneuzen, baggeren en oevers»

 

Afronden project «Maas: baggeren en kunstwerken»

 

Afronden project «Rotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren»

 

Baggeren zeetoegangen

 

Bediening op afstand in Zeeland

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer en onderhoud wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenboek 2012.

Aanleg en benutting

Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2012 wil halen binnen de sectoren van het Infrastructuurfonds.

Hoofdwatersystemen

Mijlpaal

Project

Oplevering

Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR)

 

Innovatie Delta Technologie

 

Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

   

Start realisatie

Delen van NURG (w.o. Afferdense en Deelse waarden)

Naast deze mijlpalen wordt in 2012 voortvarend gewerkt aan Ruimte voor de Rivier, het HWBP, Maaswerken en het Deltaprogramma.

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

N2 Meerenakkerweg–Noord Brabantlaan

 

A12 Zoetermeer–Zoetermeer centrum

 

A74 Venlo

 

A9 Alkmaar–Uitgeest

   

Start realisatie

A4 Delft–Schiedam

 

A1/A27 Utrecht–Hilversum–Amersfoort

 

A7/6 Knooppunt Joure

 

A12 Bypass Nootdorp

 

N31 Traverse Harlingen

 

N61 Hoek–Schoonedijke

 

N33 Assen–Zuidbroek

 

A9 Omlegging Badhoevedorp

Spoorwegen

Mijlpaal

Project

Oplevering

Hanzelijn (incl. stations Dronten en Kampen Zuid)

 

Groningen Europapark

 

Regionet (Station Halfweg, Station Almere Poort)

Vleuten-Geldermalsen div. onderdelen)

 

Hanzelijn (incl. stations Dronten en Kampen Zuid)

   

Start realisatie

Station Nijmegen Lent

 

OV SAAL KT cluster a (Flevolijn)

 

Versnelling emplacement Zwolle (PHS Sporendriehoek/Motie Koopmans

 

Uitbreiding emplacement Maasvlakte West

 

Herinrichting emplacement Waalhaven Zuid

 

Station Nijmegen Lent

 

OV SAAL KT cluster a (Flevolijn)

 

Versnelling emplacement Zwolle (PHS Sporendriehoek/Motie Koopmans

Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

Walradar Noordzeekanaal

   

Start realisatie

Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis)

 

Verdieping vaarweg Harlingen–Kornwerderzand (Boontjes)

 

Wilhelminakanaal Tilburg

 

Capaciteit Julianasluis Gouda

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

 

Verbreding Maasgeul

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT/SNIP Projectenboek 2011.

Regionale/lokale infrastructuur (> 112,5/225 miljoen euro)

Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 112,5 resp. € 225 mln.) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenM kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van zo’n project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. Voorbeelden van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten zijn projecten zoals de N201, de Noord-Zuidlijn en de Rijn-Gouwe lijn. In artikel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale /lokale projecten nader aangeduid.

Licence