Base description which applies to whole site

B. Begroting op hoofdlijnen

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2011.

   

art

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerp-begroting 2011

 

8 321 857

8 203 477

7 995 536

8 541 553

7 598 464

8 165 966

Amendementen

 

21 600

         

Nota's van Wijziging 2011

 

61 413

28 518

6 877

– 40 000

– 50 000

– 50 000

Mutaties 1e suppletoire wet 2011

 

– 103 265

– 354 161

– 15 021

– 70 402

– 344 324

– 73 789

Stand Voorjaarsnota 2011

 

8 301 605

7 877 834

7 987 392

8 431 151

7 204 140

8 042 177

I Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds

 

– 49 946

109 931

133 995

10 600

174 570

345 872

1.

Desalderingen

Div.

– 8 119

15 360

53 227

4 242

– 32 728

67 000

2.

Tolinkomsten

12

   

– 51 000

– 51 000

– 119 000

– 119 000

3.

Aanvullende post: extra wegen

12/13

   

100 000

200 000

500 000

500 000

4.

Van hfdst XII: NSP

13

   

135 000

     

5.

Van/naar BDU

Div.

– 24 211

– 61 919

– 39 505

– 19 000

– 36 000

– 26 499

6.

Kasschuiven

Div.

– 99 977

124 346

– 33 791

– 54 766

– 27 170

9 860

7.

Amendement

19

– 21 600

         

8.

Naar EL&I: diversen

Div.

– 3 711

– 3 962

– 4 604

– 2 797

– 3 456

– 3 597

9.

Van hfdst XII: BES

Div.

740

700

770

770

820

770

10.

Van vhVROM: deltaporgramma

11

   

2 975

3 020

   

11.

Naar hfdst XII: ikv centraal artikel apparaat

Div.

 

– 7 573

– 6 356

– 5 056

– 4 596

– 4 596

12.

naar hfdst XII: HRN

13

– 4 250

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

13.

naar hfdst XII: Taakuitvoering overbelading

12

– 2 027

– 2 540

– 2 588

– 2 598

   

14.

Prijs- en loonbijstelling

Div.

114 462

75 484

54 814

77 205

73 307

98 958

15.

Rentevrijval verkoop Structon

13

 

– 8 610

– 8 610

– 8 610

– 8 610

– 8 610

16.

Taakstelling apparaat

Div.

– 1 253

– 14 987

– 56 572

– 121 550

– 158 716

– 166 414

17.

Naar GF: Den Haag World Forum

14.

   

– 7 259

– 7 260

– 7 281

 

18.

Naar PF: Den Haag World Forum

14.

 

– 4 368

– 506

     

II Diversen

 

– 1 898

– 1 087

– 8 569

– 9 604

– 4 574

1 066

Totale mutaties

 

– 51 844

108 844

125 426

996

169 996

346 938

Stand ontwerp-begroting 2012

 

8 249 761

7 986 678

8 112 818

8 432 147

7 374 136

8 389 115

Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in het verdiepingshoofdstuk.

Ad 1. Dit bestaat enerzijds uit de verwerking van bijdragen van derden op de verschillende aanlegprojecten, met name op hoofdwegen- en hoofdvaarwegenprogramma. Anderzijds betreft dit het afboeken van de tolopbrengsten op het project A27 Lunetten-Hooipolder (153 mln.); dit project bestaat uit het verbreden van bestaande infrastructuur en komt dus niet in aanmerking voor tolfinanciering. Door aanpassingen binnen het project kan het taakstellende budget worden verlaagd. Deze verlaging wordt benut voor het afboeken van de tolfinanciering op dit project.

Ad 2. Ten behoeve van de financiële dekking van het aanlegprogramma uit de Nota Mobiliteit is destijds afgesproken dat € 1 mld. gefinancierd zou worden door middel van tolopbrengsten bij een aantal Infrastructuurprojecten. In het Regeerakkoord is opgenomen dat alleen de aanleg van additionele infrastructuur, zoals supersnelwegen, gefinancierd kan worden door tolheffing. Het gewone wegennet komt niet in aanmerking voor tolheffing. Dit is in overeenstemming met de huidige wetgeving die alleen op nieuwe infrastructuur/doorsnijdingen tolheffing mogelijk maakt. Dit betekent dat de ingeboekte tolinkomsten als dekking van het Infrastructuurfonds deels niet zullen worden gegenereerd. De resterende tolinkomsten (€ 507 mln.) zijn niet meer gekoppeld aan concrete projecten. Deze tolinkomsten worden hierom afgeboekt.

Ad 3. In het Regeerakkoord is voor IenM een stevige beleidsambitie geformuleerd. Met name het belang van een goede infrastructuur is onderstreept. Daarom is het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf 2015 structureel met € 500 mln. verhoogd.

Met deze begroting worden de betreffende middelen grotendeels toegevoegd. De projectmatige invulling sluit aan bij de Structuurvisie, de beleidsbrief Investeringen en het plan Beter Benutten.

Ad 4. Met de samenvoeging van VROM en VenW zijn ook de departementale begrotingen samengevoegd. In dat kader wordt nu de bijdrage van VROM aan de Zuidas toegevoegd aan het spoorbudget. Ad 5.

Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de betaalbaarstelling via de BDU

zal verlopen. Met betrekking tot het wegenprogramma betreft dit de aansluiting A13/N209 Doenkadeviaduct, ruimtelijke mobiliteitsaanpak Maastricht-Noord, N62 Sloe- en tractaatweg, A58 Reconstructie kruispunt. Anderzijds verloopt het project A12 pilot spitsmijden niet meer via de BDU. Deze BDU reservering wordt teruggeboekt naar artikel IF/12 het project spitsmijden A12 corridor. Met betrekking tot het spoorprogramma worden met name projecten in het kader van het actieplan overgeboekt naar de BDU.

Ad 6. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

Ad 7. In december 2010 is door de Tweede Kamer een amendement van de heer De Rouwe aangenomen dat € 21,6 mln. toewijst aan de N23 (32 500 XII, nr. 12). Deze bijdrage is deels bestemd voor medefinanciering van een nieuwe oeververbinding bij de Roggebotsluis (Flevoland–Overijssel, € 10 mln.), deels voor de verbinding Hoorn–Enkhuizen (Noord-Holland, € 11,6 mln.). Amendement 32 500 A, nr. 13, waarin de dekking hiervan wordt geregeld, is echter door de Tweede Kamer verworpen. De programmering is nu in een latere fase voorzien.

Ad 8. De overboeking naar het ministerie EL&I betreft met name een bijdragen in de jaren 2011 t/m 2013 van € 3,6 mln. per jaar ten behoeve van het verdrogingsprogramma. Daarnaast wordt een bedrag oplopende naar ca € 3 mln. in 2016 overgeboekt in verband met het aandeel van IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de baten-lastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst Regelingen. Vervolgens wordt een bedrag van € 0,6 mln. vanaf 2014 overgeboekt als bijdrage in de huisvestingskosten van de GTI NLR.

Ad 9. Deze mutatie betreft de overboeking vanuit Hoofdstuk XII van de BES-budgetten welke aangewend worden voor activiteiten op het gebied van watermanagement en vaarwegen.

Ad 10. Deze overboeking betreft de bijdrage van voorheen VROM in de kosten van het deltaprogramma.

Ad 11. Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».

Ad 12. Dit betreft met name de overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 34 voor spoorse problematiek.

Ad 13. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 32 voor de inspectie van de taakuitvoering overbelading.

Ad 14. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Ad 15. Deze mutatie betreft de rente vrijval als gevolg van de verkoop van Structon.

Ad 16. Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO’s uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet Balkende IV.

Ad 17. Dit betreft de decentralisatie van het project Den Haag Internationale Stad: World forum naar het Gemeentefonds (GF).

Ad 18. Dit betreft de decentralisatie van een deel van het project Den Haag Internationale Stad: Scheveningen Boulevard naar het Provinciefonds (PF).

Licence