Base description which applies to whole site

3.3. Decentralisatie-uitkeringen

De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het provinciefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel 3.3.1. is een overzicht opgenomen.

Tabel 3.3.1. Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ontwerpbegroting 2011:

           

Regeling cultuurparticipatie

8 123

8 123

       

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

1 235

         

Alle troeven in handen

92

         

Bodemsanering

57 700

57 700

57 700

57 700

   

Uitname provinciefonds

197 358

         

Externe veiligheid

20 000

20 000

20 000

20 000

   

Muskusrattenbestrijding

12 469

         

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

76 387

59 034

60 636

55 456

   

Bedrijventerreinen

 

24 330

24 919

11 877

   

Stand ontwerpbegroting 2011

373 364

169 187

163 255

145 033

0

0

1e suppletoire begroting 2011:

           

Bodemsanering

– 1 271

– 904

– 1 003

– 1 003

   

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

– 12

         

Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

15 884

         

Electrisch varen

175

         

Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving

900

         

Pieken in de Delta

19 666

         

Stand 1e suppletoire begroting 2011

408 706

168 283

162 252

144 030

0

0

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

           

Bedrijventerreinen

4 310

         

Regionale luchthavens

991

934

934

934

   

DU Ontwikkel / OEM variabel

 

428 243

       

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

2 262

2 262

6 762

7 962

762

 

Julianasluis

 

2 700

       

Waddenfonds

33 000

28 878

36 824

38 690

40 499

28 878

Stand ontwerpbegroting 2012

449 269

631 300

206 772

191 616

41 261

28 878

In artikel 13, lid 5, van de Fvw wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In de toelichting op de begrotingen van het provinciefonds en van het gemeentefonds wordt hiervan verslag gedaan.

In tabel 3.3.1. zien we dat alle bij ontwerpbegroting 2011 en 1e suppletoire begroting 2011 opgenomen decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar integratie-uitkering of algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Van de nog niet eerder in een begroting opgenomen decentralisatie-uitkeringen wordt bij ontwerpbegroting 2013 bezien of ze kunnen worden omgezet naar integratie-uitkering of algemene uitkering.

Licence