Base description which applies to whole site

5.1 Lijst van afkortingen

AMFO

Antilliaanse Medefinancierings Organisatie

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BNA

Bank Nederlandse Antillen

BOVK

Bestuurlijk Overleg Vreemdelingenketen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cft

College financieel toezicht

DCC

Detentie- en Correctiecentrum Curaçao

EU

Europese Unie

FDA

Fondo Desaroyo Aruba

GVP

Gemeenschappelijke Voorziening Politie

IVB

Institutionele Versterking Bestuur

KMar

Koninklijke Marechaussee

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

LGO

Land en Gebied Overzee

NA

Nederlandse Antillen

NGO

Non-gouvernementele Organisatie

PCN

Pensioenfonds Caribisch Nederland

POT

Programma Organisatie Transitieproces

PV3

Plan Veiligheid 3

PVNA

Plan Veiligheid Nederlandse Antillen

OJSP

Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma

RMR

Rijksministerraad

RSC

Regionaal Service Centrum

RST

Recherche Samenwerkingsteam

RTC

Ronde Tafel Conferentie

SEI

Sociaal Economisch Initiatief

SONA

Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen

TAM

Toekomst Antilliaanse Militie

UPG

Ultra Perifeer Gebied

USONA

Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen

WolBES

Wet Openbare Lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba

Licence