Base description which applies to whole site

5.1 Baten-lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is de spil in de identiteitsinfrastructuur voor het vastleggen, beheren, verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens voor burgers en organisaties met een publieke taak. BPR is een professionele beheerorganisatie. De belangrijkste producten zijn het beheer van het GBA-stelsel (Gemeentelijke Basisadministratie), het beheer van de reisdocumentenketen en de beheervoorziening voor het Burger Service Nummer (BSN).

Voor deze producten voert BPR onder andere de volgende taken uit:

 • het inrichten en uitvoeren van het beheer voor het GBA-netwerk, de beheervoorziening BSN en de reisdocumentenketen;

 • het bijhouden van een basisregister en signaleringsregister voor reisdocumenten;

 • het autoriseren van afnemers voor het gebruik van gegevens uit de GBA;

 • het geven van voorlichting en ondersteuning aan burgers en overheden over GBA, BSN en reisdocumenten.

Vanuit de expertise van BPR zal tevens een bijdrage geleverd worden aan (nieuwe) taken:

 • de borging van de voorzieningen Sedula, kwaliteit Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) in Caribisch Nederland;

 • ondersteuning van het ontwikkelprogramma modernisering GBA (mGBA) en de voorbereiding voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP);

 • ondersteuning van het ontwikkelprogramma Register Niet Ingezetenen (RNI) en de voorbereiding van het toekomstige beheer (oktober 2012).

De kosten voor het beheren van de GBA worden doorberekend aan de gebruikers in de vorm van een kostendekkend tarief. Vanaf 2008 is het grootste deel van de overheidsinstellingen overgestapt op budgetfinanciering. Dit betekent dat de afzonderlijke departementen budget hebben overgeheveld naar DGBK. DGBK beheert, in de rol van opdrachtgever, de gelden en betaalt ten behoeve van de afzonderlijke overheidsgebruikers de kosten voor het gebruik van het GBA. De aangesloten overheidsinstellingen ontvangen om deze reden vanaf 2008 geen factuur meer. Voor de overige overheidsinstellingen en private partijen wordt het systeem van tarieffinanciering gecontinueerd in de vorm van een abonnementsprijs. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten komen voor rekening van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De kosten van de taken in Caribisch Nederland, de ondersteuning van de ontwikkelprogramma’s en de kosten van beheer van de RNI worden betaald door de opdrachtgever Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst BPR
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

30 234

23 364

31 955

33 255

32 655

32 655

32 655

Opbrengst overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Opbrengst derden

77 934

66 235

67 215

74 455

76 248

78 095

79 996

Rentebaten

79

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

108 247

89 649

99 220

107 760

108 953

110 799

112 701

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

7 329

7 345

8 175

9 007

8 716

8 855

8 997

waarvan eigen personeel

5 805

5 545

6 375

7 344

7 049

7 190

7 334

waarvan externe inhuur

1 524

1 800

1 800

1 663

1 667

1 665

1 663

– materiële kosten

86 518

80 713

90 545

91 378

93 137

95 119

97 154

waarvan ICT

 

250

250

250

250

250

250

Rentelasten

94

35

0

1 375

1 100

825

550

Afschrijvingskosten

4 422

1 556

500

6 000

6 000

6 000

6 000

– inventaris en installaties

186

500

500

500

500

500

500

– materieel (m)GBA

2 125

0

0

0

0

0

0

– materieel RAAS

2 111

1 056

0

0

0

0

0

– materieel ORRA

0

0

0

5 500

5 500

5 500

5 500

Overige lasten

             

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

98 363

89 649

99 220

107 760

108 953

110 799

112 701

Saldo van baten en lasten

9 884

0

0

0

0

0

0

wv te restitueren aan GBA afnemers

5 408

           

wv te restitueren aan opdrachtgever reisdocumenten

4 476

           

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van BPR is een kostendekkende exploitatie. De baten en lasten bedragen in 2012 € 99,2 mln. Het grootste gedeelte van de lasten (€ 90,5 mln.) betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het GBA-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingsvoorziening van de GBA (GBA-V) en de beheervoorziening BSN, PIVA-V en Sedula. De personele lasten bedragen € 8,2 mln. in 2012. Hierin is rekening gehouden met de rijksbrede doelmatigheidskorting van 1,5% en de nieuwe taken die aan BPR zijn opgelegd. De generieke taakstelling zal gerealiseerd worden door besparingen op de bedrijfsvoering door gebruik maken van diverse SSO’s, minder drukwerk, incompany opleidingen, minder externe inhuur en hergebruik van meubilair. De additionele taakstelling wordt gerealiseerd door hierover afspraken met de opdrachtgevers te maken.

Vanaf 2011 zal er invulling gegeven worden aan de compacte rijksdienst. De hiervoor benodigde investeringen zullen beschikbaar worden gesteld. Op de materiële activa wordt in 2012 € 0,5 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de kantoorautomatisering en inventaris.

In 2012 stijgen de lasten en daarmee ook de baten. De stijging wordt veroorzaakt door nieuwe opdrachten:

 • Beheer RNI (1 oktober 2012);

 • Beheer PIVA-V en Sedula.

Voor de financiëring van de Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie (ORRA) was uitgegaan van een financieringsritme die voorzag in een investering in 2013. In 2010 en 2011 is echter, mede gelet op de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties, een pas op de plaats gemaakt met de realisatie van de ORRA. Er wordt onderzocht op welke wijze de ORRA vorm dient te krijgen. De uitkomst daarvan zal de uiteindelijke hoogte van de baten en lasten hiervan bepalen.

De opbrengst van het moederdepartement (€ 32,0 mln.) bestaat uit:

 • de vergoeding van de kosten voor het gebruik van de GBA door de afnemers die met ingang van 1 januari 2008 onder de budgetfinanciering vallen (100 mln. berichten * € 0,10 = € 10 mln.);

 • de vergoeding van rijksleges en gemeentelijke leges voor de verstrekking van de identiteitskaarten aan jeugdigen (470 000 documenten * € 34,67 = € 16,3 mln.);

 • de bijdrage in de kosten van de beheervoorziening BSN (€ 3,0 mln.);

 • de bijdrage in de kosten voor de voorziening PIVA-V en Sedula (0,8 mln.);

 • de bijdrage voor het beheer van de RNI (1,9 mln.).

De opbrengsten van derden (€ 67,2 mln.) bestaan uit:

 • de opbrengsten van de afnemers van de GBA die niet onder budgetfinanciering vallen (60 mln. berichten * € 0,10 = € 6 mln.);

 • de leges voor de reisdocumenten die de uitgevende instanties aan BPR afdragen (1,7 mln. paspoorten * € 23,45 en 1 mln. identiteitskaarten * € 18,15 en spoedtoeslag € 3,2 mln. = € 61,2 mln.).

BPR heeft geen voorzieningen op de balans opgenomen. Het positieve resultaat in 2010 is terugbetaald aan de opdrachtgevers van GBA en Reisdocumenten.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst BPR
   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

59 097

31 947

30 047

30 047

30 047

27 147

27 147

2.

Totale operationele kasstroom

6 286

0

500

6 000

6 000

6 000

6 000

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 154

– 500

– 500

– 28 000

– 500

– 500

– 500

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

         

3.

Totaal investeringkasstroom

– 154

– 500

– 500

– 28 000

– 500

– 500

– 500

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 20 188

0

0

0

– 2 900

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2 123

– 1 400

0

– 5 500

– 5 500

– 5 500

– 5 500

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

27 500

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 22 311

– 1 400

0

22 000

– 8 400

– 5 500

– 5 500

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

42 918

30 047

30 047

30 047

27 147

27 147

27 147

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

In het kasstroomoverzicht is uitgegaan van een investering in de ORRA in 2013 ter grootte van € 27,5 mln. Ook hier bepaalt de uitkomst van het onderzoek naar de wijze waarop de ORRA vorm dient te krijgen, de uiteindelijke hoogte en het tijdstip van deze investering. Voor deze investering zal een leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën worden afgesloten, die in vijf jaar wordt afgelost. De kosten van de reisdocumentenadministratie worden verdisconteerd in de kostprijs van het reisdocument.

Voor de eigen organisatie wordt jaarlijks € 0,5 mln. geïnvesteerd in de kantoorautomatisering. Deze investeringen worden uit het eigen vermogen gefinancierd.

Doelmatigheid

De doelmatigheid van BPR wordt inzichtelijk gemaakt door het opnemen van de tarieven voor de reisdocumenten en de GBA en indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van deze producten.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kostprijs GBA bericht in €

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Kostprijs paspoort in €*

22,95

23,70

23,45

24,15

24,88

25,62

26,39

Kostprijs identiteitskaart in €*

17,80

18,34

18,15

18,69

19,26

19,83

20,43

Omzet GBA in €

20 mln.

16 mln.

16 mln.

16 mln.

16 mln.

16 mln.

16 mln.

Omzet reisdocumenten in €

85 mln.

70 mln.

78 mln.

85 mln.

87 mln.

88 mln.

90 mln.

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

81

75

95

95

90

90

90

               

Saldo van baten en lasten (%)

0

0

0

0

0

0

0

               

Geretourneerde documenten: Reisdocumenten

nvt

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

Berichten via netwerk: GBA

nvt

45%

50%

50%

50%

50%

50%

               

Omschrijving Specifiek Deel

             

ICT Diensten

             

Kwaliteitsindicatoren:

             

Beschikbaarheid GBA-V

99,99%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

Beschikbaarheid GBA

99,95%

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

Betrouwbaarheid NGR

99,95%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

Betrouwbaarheid BSN

99,94%

99,80%

99,80%

99,80%

99,80%

99,80%

99,80%

Klanttevredenheid**

             
*

Door indexering van de productieprijs bij de producent (via meerjarige contracten) stijgt de kostprijs.

**

In 2011 wordt er een nulmeting uitgevoerd.

Kostprijs per product

De hoogte van de leges is gelijk aan de kostprijs van de documenten die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en Caribisch Nederland (Bonaire, Eustatius en Saba). De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De verwachting is dat het tarief voor het paspoort en de identiteitskaart per 1 januari 2012 als gevolg van prijsindexering met 2,3% zal toenemen.

Het GBA-tarief is de afgelopen jaren sterk gedaald (tarief in 2008 was 18 cent) door o.a. doelmatigheidsresultaten uit efficiëntere inkoop en aanbesteding. Het tarief voor 2012 is € 0,10 per bericht.

Aantal geretourneerde documenten: Reisdocumenten

Een indicator voor de kwaliteit van het proces van aanvraag, productie en distributie van de reisdocumenten is het aantal geretourneerde documenten. Een document wordt geretourneerd indien de kwaliteit niet voldoet aan de gestelde normen, bijvoorbeeld omdat de foto niet voldoet aan de gestelde eisen, er fouten zijn gemaakt bij het invoeren van de aanvraag of het document is beschadigd tijdens de productie. Het streven is het aantal geretourneerde documenten onder de norm van 0,2% te houden. De voorschriften en procedures voor de uitgevende instanties en de controles daarop als onderdeel van de kwaliteitszorg dragen daaraan bij. Voor het jaar 2012 wordt er uitgegaan van een norm van 0,2% geretourneerde documenten en € 3 mln. uitgegeven documenten per jaar. In 2010 is een score van 0,12% gerealiseerd.

Aantal verzonden berichten via (online) netwerk: GBA

De doelstelling is in 2012 50% van het geraamde totaal aantal berichten (160 mln.) over het netwerk te versturen. In 2010 is een score van 39% (65 mln. berichten online op het totaal van 169 mln. berichten) gerealiseerd.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2012 voor de beschikbaarheid van het GBA netwerk is het halen van de gestelde norm (99,9%). Over 2010 is een beschikbaarheid van 99,9% gerealiseerd. Voor de GBA-V (GBA-Verstrekkingen), NGR (Nieuwe Generatie Reisdocumenten)netwerk en BSN zijn respectievelijk de volgende percentages gerealiseerd, 99,9%, 100% en 99,8%.

Licence