Base description which applies to whole site

1. DIENST UITVOERING ONDERWIJS

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. In deze paragraaf is de begroting opgenomen van DUO.

Tabel 1 Begroting 2012 DUO (bedragen x € 1 000)
 

2012

Totaal baten

229 534

Totaal lasten

229 534

Saldo van baten en lasten

0

   

Totaal kapitaalontvangsten

0

Totaal kapitaaluitgaven

8 857

DUO begroot voor 2012 een exploitatiesaldo van nihil. De kapitaaluitgaven zijn gelijk aan de aflossing van leningen bij het ministerie van Financiën (€ 0,3 miljoen) en de vervangingsinvesteringen (€ 8,6 miljoen).

Tabel 2 Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

Slotwet 2010

Vastgestelde begroting 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

opbrengst moederdepartement

231 070

179 610

207 791

202 750

196 574

190 987

185 579

opbrengst overige departementen

11 514

14 929

10 537

10 009

9 375

8 981

8 863

opbrengst derden

9 303

3 136

11 106

11 106

11 106

11 106

11 106

rentebaten

101

100

100

100

100

100

100

bijzondere baten

1 991

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

253 979

197 775

229 534

223 965

217 155

211 174

205 648

               

Lasten

             

apparaatskosten

245 400

188 410

221 704

216 135

209 325

203 344

197 818

personele kosten

119 566

112 927

119 080

115 852

113 151

110 403

108 016

materiële kosten

125 834

75 483

102 624

100 283

96 174

92 941

89 802

rentelasten

83

200

100

100

100

100

100

afschrijvingskosten

9 915

9 165

7 730

7 730

7 730

7 730

7 730

materieel

6 199

8 422

7 730

7 730

7 730

7 730

7 730

immaterieel

3 716

743

0

0

0

0

0

Overige kosten

165

0

0

0

0

0

0

dotaties voorzieningen

165

0

0

0

0

0

0

bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

255 563

197 775

229 534

223 965

217 155

211 174

205 648

               

Saldo van baten en lasten

– 1 584

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de begroting van baten en lasten

Slotwet 2010

DUO heeft over het jaar 2010, mede als gevolg van het achterwege blijven van de loon- en prijsbijstelling 2010 zoals dit voor het departement geldt, een nadelig saldo gerealiseerd van € 1,6 miljoen wat gedekt wordt vanuit de exploitatiereserve. Het streven voor 2011 en verder is een sluitende begroting.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement betreft de inkomsten voor geleverde diensten en producten aan de opdrachtgever OCW. De stijging van de opbrengst moederdepartement ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011 wordt veroorzaakt doordat met ingang van 2012 de projectgefinancierde werkzaamheden, gezien het structurele karakter, meerjarig als baten worden geraamd.

Opbrengst overige departementen

Het betreft opbrengsten in verband met de uitvoering van inburgeringstaken in opdracht van het ministerie van BZK, implementatie en uitvoering van het landelijk register kinderopvang voor het ministerie van SZW bekostiging groen onderwijs in opdracht van het ministerie van EL&I.

Opbrengst derden

Het betreft hier werkzaamheden voor andere opdrachtgevers dan ministeries en de ontvangen examengelden. De stijging van de opbrengst derden ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011 wordt veroorzaakt door de ontvangsten van inburgeringskandidaten welke in 2011 nog werden verantwoord onder opbrengst overige departementen.

Rentebaten

Het betreft hier een raming van rentebaten op basis van de huidige renteontwikkeling.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten worden bepaald door de benodigde formatie, die is gerelateerd aan de te leveren prestaties, en de gemiddelde loonkosten. De stijging ten opzichte van de begroting 2011 wordt veroorzaakt door de structurele aard van de projectbezetting meerjarig te ramen.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan deels uit vaste lasten, zoals huur gebouwen, facilitaire kosten, kosten informatievoorziening en automatisering.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2012 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen enkel materiële vaste activa. Het immaterieel vast actief is in 2010 versneld afgeschreven.

Tabel 3 Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

Omschrijving

Slotwet 2010

Vastgestelde begroting 2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB 1 januari

60 131

68 832

65 375

61 918

58 461

55 004

51 547

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

19 334

5 400

5 400

5 400

5 039

4 587

4 587

                 

3a.

Totaal investeringen (–)

– 12 913

– 8 543

– 8 543

– 8 543

– 8 182

– 7 730

– 7 730

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

2 594

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10 319

– 8 543

– 8 543

– 8 543

– 8 182

– 7 730

– 7 730

                 

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–)

– 314

– 314

– 314

– 314

– 314

– 314

– 314

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 314

– 314

– 314

– 314

– 314

– 314

– 314

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december

68 832

65 375

61 918

58 461

55 004

51 547

48 090

Toelichting op het kasstroomoverzicht:

De operationele kasstroom is gelijk aan het totaal van de begrote afschrijvingskosten en de mutatie voorzieningen en kortlopende schulden en overlopende passiva. Het totaal van investeringen is gelijk aan de zogenoemde vervangingsinvesteringen voor de materiële vaste activa en zijn gelijk aan de bruto afschrijvingskosten van deze activa. DUO zal voor 2012 en verder nog een leenfaciliteit aanvragen voor het programma vernieuwing studiefinanciering.

Doelmatigheid

Basisindicatoren zijn de kostprijs en kwaliteit per product of dienst. Doelmatigheid kan meerjarig worden bereikt door een lagere kostprijs (bij gelijke kwaliteit) of een hogere kwaliteit (bij gelijke kostprijs).

DUO is per 1 januari 2010 opgericht. Hierdoor zijn er geen historische benchmarkgegevens. In de gepresteerde reeks voor DUO (tabel 4) geldt een sterke focus op kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering van dienstverlening. De programma’s INFRA (Infrastructuurprojecten) en PVS (programma vernieuwing studiefinanciering) zijn daar belangrijke voorbeelden van. Door deze vernieuwing is het tevens mogelijk de efficiencytaakstelling van het kabinet te realiseren. De indexgetallen van de onderscheiden produkten laten dit zien.

Tabel 4 Doelmatigheidsindicatoren
 

Slotwet 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Generiek Deel

             

Omzet Bekostiging Instellingen1

n.v.t.

100,0

98,5

97,0

95,5

94,0

94,0

Omzet Studiefinanciering1

n.v.t.

100,0

97,7

95,5

92,4

87,6

87,6

Omzet Examendiensten1

n.v.t.

100,0

98,5

97,0

95,5

94,0

94,0

Omzet Basisregisters1

n.v.t.

100,0

98,5

97,0

91,7

90,2

90,2

Omzet Informatiediensten1

n.v.t.

100,0

98,5

97,0

95,5

94,0

94,0

               

Projecttarief per uur2

n.v.t.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

               

Saldo baten en lasten (%)

– 0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Bezwaarschriften Studiefinanciering t.b.v. aantal voor bezwaar vatbare beslissingen (%)

0,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

Telefonische bereikbaarheid Studiefinanciering (regulier) (%)3

80%

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

1

Index 2011 is gelijk aan 100.

2

Index is gelijk aan 100. Over de ontwikkeling van het projecttarief moeten nog afspraken worden gemaakt met de eigenaar. Dit heeft een relatie met de verdeling van de taakstelling Compacte Rijksdienst binnen OCW.

3

In de piek periode augustus tot en met oktober wacht 60% van de klanten niet langer dan 3 minuten.

Toelichting Doelmatigheidsindicatoren:

Omzet/kostprijs per product: DUO aggregeert haar werkzaamheden in de going concern (basiscontract) naar 5 producten, te weten Bekostiging instellingen, Studiefinanciering, Examendiensten, Basisregisters en Informatiediensten. De doelmatigheidsindicatoren geven inzicht in de ontwikkeling van de prijsefficiency per product, exclusief volumina ontwikkelingen. Per product gaat het om 6% productiviteitsontwikkeling, aangevuld met specifieke maatregelen binnen de producten basisregisters en studiefinanciering. Met de ingegeven prijsefficiency en de samenhangende doelmatigheidsontwikkeling wordt gestreefd om budgetneutraal te realiseren waarbij de gemaakte kosten vanuit de omzet gedekt worden.

Projecttarief per uur: Het projecttarief per uur is een gemiddeld uurtarief in- en externe inzet ten behoeve van systeem- en procesaanpassingen.

Saldo baten en lasten: DUO begroot en verwacht te realiseren met een exploitatiesaldo van nul.

Bezwaarschriften ten behoeve van aantal voor bezwaar vatbare beslissingen: Het aantal bezwaarschriften met betrekking tot Studiefinanciering en WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage schoolkosten) bedraagt maximaal 1,4% van het aantal voor bezwaar vatbare beslissingen.

Telefonische bereikbaarheid Studiefinanciering (regulier): 75% van de klanten die een medewerker willen spreken, krijgt binnen 2 minuten contact. In de piekperiode augustus tot en met oktober wacht 60% van de klanten niet langer dan 3 minuten.

Licence