Base description which applies to whole site

ARTIKEL 94. ADVIESRADEN

Op dit artikel (voorheen artikel 20) worden de apparaatsuitgaven geraamd voor de adviesraden van het ministerie: de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Onder de apparaatskosten van de adviesraden vallen alle kosten die gemoeid zijn met het functioneren van de raden, waaronder de vacatiegelden voor de leden van de raden, de kosten van personeel, materieel en huisvesting (voor de ondersteunende secretariaten) en uitbesteed onderzoek.

De adviesraden verstrekken als onafhankelijke organen adviezen aan en voeren verkenningen uit ten behoeve van regering en Staten-Generaal. Zij spelen in verschillende fasen van de beleidsontwikkeling een rol, variërend van een verkenning over toekomstige ontwikkelingen tot en met een advies over een afgerond wetsontwerp.

94.1 Budgettaire gevolgen
Tabel 94.1 Budgettaire gevolgen artikel 94 (bedragen x € 1 000)
   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

6 986

6 699

5 967

5 733

5 684

5 741

5 741

Waarvan garantieverplichtingen

             

Uitgaven

6 986

6 699

5 967

5 733

5 684

5 741

5 741

Onderwijsraad

2 503

2 434

2 398

2 361

2 337

2 301

2 301

Raad voor Cultuur

3 153

2 804

2 849

2 663

2 643

2 747

2 747

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

1 330

1 461

720

709

704

693

693

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

94.2 Onderwijsraad

De Onderwijsraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Gedurende de huidige zittingsperiode werkt de Onderwijsraad op basis van een meerjarig adviesprogramma.

Het gaat om de volgende programmalijnen:

  • Onderwijs en maatschappelijke opgaven;

  • Problemen en verbeteringen in de kernfuncties van het onderwijs;

  • Speciale groepen en onderwijsvormen;

  • Leraren, schoolorganisatie en bestuur.

Bij de voorbereiding van dit programma zijn alle relevante actoren binnen en buiten het onderwijs betrokken.

Het werkprogramma voor 2012 wordt op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden. Ook buiten het werkprogramma om worden gedurende het jaar zowel door de minister als door de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal adviesvragen aan de Onderwijsraad voorgelegd. Ook adviseert de Raad gemeentebesturen in specifieke bij wet geregelde gevallen.

94.3 Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur adviseert op de gebieden van kunst, cultuur en media. De Raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de Raad advies uit op aanvraag van de minister van OCW.

Naast de beleidsadvisering brengt de Raad voor Cultuur veel uitvoeringsadviezen uit op het gebied van archiefvorming en monumentenzorg. Ook adviseert de Raad voor Cultuur in het kader van de wet tot behoud van cultuurbezit de beide Kamers der Staten-Generaal. Jaarlijks maakt de Ministerraad met Prinsjesdag het adviesprogramma van de Raad voor Cultuur voor het daaropvolgende jaar openbaar.

94.4 Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de hoofdlijnen van het onderzoeks- en innovatiebeleid. Met het merendeel van deze adviezen beweegt de AWT zich op de beleidsterreinen van de minister van OCW (wetenschapsbeleid) en de minister van EL&I (innovatiebeleid). Het budget van de AWT is dan ook voor de helft afkomstig van de minister van OCW en voor de andere helft van de minister van EL&I (in deze begroting is alleen de bijdrage van OCW opgenomen). Kennis, onderzoek en innovatie zijn ook van belang op andere beleidsterreinen.

De AWT adviseert met enige regelmaat het kabinet als geheel, ministers en de Eerste en Tweede Kamer. Naast het uitbrengen van adviezen hanteert de AWT ook andere manieren om de inzichten te verspreiden, zoals het organiseren van seminars, het houden van lezingen en het fungeren als klankbord voor beleidsmakers. Daarnaast produceert de AWT een email-alert.

De AWT verwacht in 2012 adviezen en enkele achtergrondstudies uit te brengen, met behoud van ruimte voor spoedadviezen. De onderwerpen voor het werkprogramma 2012 zijn zorgvuldig afgestemd met de diverse departementen, in het bijzonder de ministeries van OCW en EL&I, met vertegenwoordigers van het parlement en met andere adviesraden.

Licence