Base description which applies to whole site

Agentschap NL

Profiel

De missie van Agentschap NL (AgNL) is het excellent uitvoeren van internationaal, innovatie- en duurzaamheidsbeleid. Bij het uitvoeren van de missie gaat Agentschap NL uit van de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en samenwerken is AgNL hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Zij kunnen bij AgNL terecht voor informatie en advies, maar ook voor financiering, netwerken en uitvoering van wet- en regelgeving.

In deze begroting van AgNL is rekening gehouden met de opgelegde taakstellingen uit het Regeerakkoord. In 2012 zal daarnaast verdere invulling worden gegeven aan de samenwerking met Dienst Regelingen.

Begroting van baten en lasten

Bedragen in € 1 000
 

2010

slotwet1

2011

begroting2

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

179 864

176 343

173 084

161 214

141 088

133 858

133 958

Opbrengst overige departementen

93 404

84 354

66 415

62 195

55 635

52 715

51 875

Opbrengst derden

7 481

6 900

7 090

7 160

7 290

7 360

7 360

Rentebaten

Vrijval uit voorzieningen

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

500

0

0

0

0

0

Totaal baten

280 810

268 097

246 589

230 569

204 013

193 933

193 193

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

195 116

180 390

163 160

150 270

129 050

121 050

120 400

– materiële kosten

80 725

82 697

80 469

77 259

71 823

69 743

69 643

Rentelasten

21

160

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

             

– materieel

3 412

4 800

2 960

3 030

3 130

3 130

3 130

– immaterieel

872

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

2 259

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

282 405

268 047

246 589

230 559

204 003

193 923

193 173

               

Saldo van baten en lasten

– 1 595

50

0

10

10

10

20

1

EZ-Jaarverslag 2010. Cijfers geven derhalve de situatie weer vóór de departementale beleidsherverkavelingen.

2

Oorspronkelijke vastgestelde EZ-begroting 2011. Cijfers geven derhalve de situatie weer van vóór de departementale beleidsherverkavelingen.

Toelichting

Algemeen

De totale baten in 2012 dalen met € 21,5 mln ten opzichte van de begroting van 2011 tot € 246,6 mln als gevolg van de taakstelling zoals die aan AgNL is opgelegd.

Baten

Daling van het opdrachtenpakket en taakstelling

Het opdrachtenvolume van AgNL neemt in 2012 af met € 22,5 mln ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2011. Dit wordt volledig veroorzaakt door de invulling van de Rijksbrede taakstellingen voor AgNL. Deze taakstellingen zijn tevens verwerkt in het opdrachtenvolume voor de jaren 2013 tot en met 2015. Hierbij is uitgegaan van het binnen EL&I voorgestelde krimpritme en prijseffecten. Voor 2016 is rekening gehouden met een ongeveer gelijkblijvende omzet als in 2015.

Opbrengst moederdepartement

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een aandeel in de omzet voor 2012 van 70%.

Opbrengst overige departementen

Bedragen in € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

OCW

2 173

1 849

1 189

1 073

874

802

803

VROM

57 337

48 960

         

I&M

   

37 686

34 261

28 412

26 294

26 324

V&W

11 610

13 070

         

LNV

6 661

5 265

         

VWS

1 712

1 718

1 326

1 318

1 306

1 302

1 304

BUZA

12 242

12 818

14 128

14 243

14 473

14 574

14 585

BZK

447

449

11 709

10 964

10 304

9 503

8 619

SZW

383

120

139

107

51

30

30

Financiën

839

105

238

229

215

210

210

TOTAAL

93 404

84 354

66 415

62 195

55 635

52 715

51 875

De omzet overige departementen daalt met 21% ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2011. De opbrengst overige departementen bedraagt in 2012 circa 26,9% van de totale omzet in 2012.

Opbrengst derden

Bedragen in € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Provincie

177

337

295

298

304

307

307

EU

1 364

1 635

1 239

1 252

1 277

1 288

1 290

Overig

5 940

4 927

5 556

5 610

5 709

5 765

5 763

TOTAAL

7 481

6 900

7 090

7 160

7 290

7 360

7 360

Dit betreft de omzet die buiten de Rijksoverheid wordt gerealiseerd. De opbrengst derden stijgt met 4% ten opzichte van 2011.

Rentebaten

Rentebaten hebben betrekking op de afgesloten deposito’s gedurende het jaar en de rentevergoeding over het positieve saldo op de rekening-courant. Voor 2012 zijn geen rentebaten voorzien.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten dalen in 2012 ten opzichte van 2011 met € 8,7 mln. Voor 2012 wordt het gemiddelde aantal fte’s geraamd op 1 959 (1 443 ambtenaren en 516 inhuur). Dit betekent een daling van 276 fte ten opzichte van 2011. Dit hangt samen met een afname van het opdrachtenpakket ten gevolge van de invulling van taakstellingen en met de uitbesteding van ICT werkzaamheden (zie onder materiële kosten). Bij de personele kostenontwikkeling voor 2012 is uitgegaan van 0% voor CAO-ontwikkelingen.

De gemiddelde loonkosten per fte over 2012 worden geraamd op € 78 400 voor ambtenaren (2011 € 76 100) en € 85 200 voor inhuurkrachten (2011 € 82 700).

Materiële kosten

Bij de materiële kostenontwikkeling voor 2012 is uitgegaan van de CPB-index voor de «prijs overheidsconsumptie, netto materieel» van 2,25%. De materiële kosten zijn voor 2012 geraamd op € 80,5 mln. De huur- en exploitatiekosten in 2012 van de huisvesting bedragen circa € 20 mln per jaar.

Binnen EL&I is het streven om alle ICT activiteiten onder te brengen bij een centrale organisatie. Voor AgNL betekent dit dat de generieke ICT van AgNL wordt overgedragen naar het ICT-dienstencentrum / DICTU. Hierdoor valt voor € 2,3 mln aan afschrijvingskosten en € 3,2 mln aan personele kosten met ingang van 2012 onder de materiële kosten. De feitelijke realisatie en financiële omvang van de overdracht moet nog worden bepaald.

Afschrijvingskosten

In 2012 bedragen de afschrijvingskosten € 2,96 mln. Als gevolg van overname van activa door DICTU dalen de afschrijvingen in 2012 fors ten opzichte van 2011.

De afschrijvingstermijnen bedragen vijftien jaar voor bouwkundige zaken en installaties, vijf jaar voor inventaris/overig en drie jaar voor hardware/software. De afschrijvingstermijnen van de materiële en immateriële vaste activa zijn gelijk aan de geschatte economische levensduur.

Dotaties voorzieningen

De post dotaties voorzieningen betreft de toevoeging aan de voorzieningen voor personele kosten zoals arbeidsongeschiktheid en aan de voorziening dubieuze debiteuren. In 2010 heeft een opschoning dubieuze debiteuren plaatsgevonden. Voor 2012 en verder wordt geen dotatie voorzieningen verwacht omdat de omvang van de voorzieningen reserve voldoende omvang heeft om verplichtingen te kunnen opvangen.

Bijzondere lasten

Voor 2012 worden geen bijzondere lasten verwacht.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten laat vanaf 2011 een beperkt positief resultaat zien. Dit is in overeenstemming met de beleidslijn om kostendekkende tarieven in rekening te brengen bij de opdrachtgevers.

Kasstroomoverzicht

Bedragen in € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening-courant RHB op 1 januari + stand depositorekeningen

47 588

36 595

58 707

60 134

60 779

61 848

62 705

               

2. Totaal operationele kasstroom

15 585

4 910

2 717

3 085

3 509

3 297

3 207

               

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 6 479

– 9 400

– 2 440

– 2 440

– 2 440

– 2 440

– 2 440

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

29

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 6 450

– 9 400

– 2 440

– 2 440

– 2 440

– 2 440

– 2 440

               

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

– 821

4b. Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

4 250

1 150

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

0

– 240

0

0

0

0

0

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

0

4 800

0

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

0

8 550

1 150

0

0

0

– 821

               

5. Rekening-courant RHB op 31 december + stand depositorekeningen

56 723

40 656

60 134

60 779

61 848

62 705

62 651

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal. Voor 2012 wordt geen grote mutatie in het werkkapitaal verwacht.

Investeringskasstroom

De voor 2012 geraamde investeringen (€ 2,4 mln) hebben betrekking op vervangingsinvesteringen in overige activa.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is geraamd op € 1,15 mln en heeft betrekking op een eenmalige bijdrage van het moederdepartement in verband met herhuisvesting van de divisie NL EVD Internationaal.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Tarieven

             

Index in reële termen ten opzichte van 2011 (2011 = 100)

 

100

103,8

104,9

107,0

108,0

108,0

FTE1

Aantal FTE (excl. externe inhuur

2 451

2 235

1 959

1 450

Verhouding direct/indirect

83,1/16,9

83,4/16,6

85,6/14,4

84,9/15,1

83,7/16,3

83,1/16,9

83,0/17,0

Personeelskosten per fte

€ 78 149

€ 77 709

€ 80 180

€ 79 772

€ 78 936

€ 78 550

€ 78 516

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

– 0,6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Productiviteit

             

Declarabele/productieve uren

87,9%

86,2%

91,7%

91,7%

91,7%

91,7%

91,7%

Kwaliteit

             

Gegrond verklaarde bezwaarschriften

36,3%

Divisie NL Octrooicentrum: ≤0,1%

Overige divisies: ≤25%

DivisieNL

OC: ≤0,1%

Overige divisies: ≤25%

DivisieNL

OC: ≤0,1%

Overige divisies: ≤25%

DivisieNL OC: ≤0,1%

Overige divisies: ≤25%

DivisieNL OC: ≤0,1%

Overige divisies: ≤25%

DivisieNL OC: ≤0,1%

Overige divisies: ≤25%

Aantal klachten

53

<25

<25

<25

<25

<25

<25

Klanttevredenheid

7,3

≥7,5

≥7,5

≥7,5

≥7,5

≥7,5

≥7,5

Doorlooptijd

Verleningen: 81,1

Declaraties: 92%

Octrooien: 100%

Verl.: ≥95%

Declaraties: ≥95%

Octrooien: 100%

Verl.: ≥95%

Declaraties: ≥95%

Octrooien: 100%

Verl.: ≥95%

Declaraties: ≥95%

Octrooien: 100%

Verl.: ≥95%

Declaraties: ≥95%

Octrooien: 100%

Verl.: ≥95%

Declaraties: ≥95%

Octrooien: 100%

Verl.: ≥95%

Declaraties: ≥95%

Octrooien: 100%

Betaaltermijn

 

90%

90%

90%

90%

90%

90%

1

Het aantal fte's neemt in de komende jaren af van 2 451 fte in 2011 naar 1 450 fte in 2016. Deze schatting is gebaseerd op de door AgentschapNL verwachte veranderingen in de omvang van het opdrachtenpakket in de komende jaren. Nadere invulling van de taakstelling door opdrachtgevers kan leiden tot aanpassingen van de vermelde schattingen.

Voor Agentschap NL geldt een sterke focus op kostenbeheersing, optimale benutting van schaaleffecten en zal daar waar mogelijk Rijksbreed of binnen EL&I verband meeliften met aanbestedingen die leiden tot een grotere doelmatigheid. Desondanks gaat het reële tarief komende jaren naar verwachting stijgen. Een aantal kostencomponenten zoals ondersteunend/indirect personeel en huisvesting nemen niet evenredig af bij de forse daling van het opdrachtenpakket.

De ontwikkeling van het aantal ambtelijke fte is sterk afhankelijk van de ontwikkeling in het opdrachtenpakket AgNL. Dit betreft een eerste raming.

De tariefontwikkeling wordt weergegeven met behulp van een indexcijfer. Het jaar 2011 wordt daarbij op 100 gesteld, de cijfers voor de overige jaren geven de reële ontwikkeling van het tarief weer ten opzichte van het basisjaar 2011. De reële tariefontwikkeling is de absolute tariefontwikkeling, gecorrigeerd voor autonome loon- en prijsontwikkeling (op basis van CPB-indexcijfers voor prijs (IMOC) en loonvoet sector overheid).

De verhouding tussen declarabele uren en beschikbare bruto productieve uren geeft de mate van overhead aan. Hoe hoger de facturabiliteit van de uren, hoe gunstiger dit is voor het tarief.

De kwaliteitscriteria geven aan hoe AgNL functioneert. AgNL wil zo efficiënt mogelijk werken met behoud van een zo hoog mogelijk klanttevredenheidscijfer. AgNL heeft als streefwaarde een 7,5 voor zowel doelgroep als opdrachtgevers.

Licence