Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Profiel

De missie van Agentschap Telecom is het verruimen en optimaliseren van het elektronische communicatiedomein. Vanuit zijn technische expertise draagt het agentschap bij aan de ontwikkeling van het elektronische communicatiedomein. De hoofdprocessen bestaan uit het verwerven, toewijzen en beschermen van frequentieruimte.

Begroting van baten en lasten

Bedragen in € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

12 395

11 783

12 493

11 837

11 279

11 079

11 079

Opbrengst overige departementen

470

0

86

86

86

0

0

Opbrengst derden

21 245

20 154

19 256

19 702

19 639

19 639

19 639

Rentebaten

63

7

20

20

20

20

20

Vrijval voorzieningen

31

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

164

305

100

100

100

100

100

               

Totaal baten

34 368

32 249

31 955

31 745

31 124

30 838

30 838

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

* personele kosten

19 728

20 434

19 650

19 369

18 897

18 727

18 727

* materiële kosten

8 649

9 112

9 903

9 989

9 853

9 745

9 751

Rentelasten

140

108

57

42

29

21

15

Afschrijvingskosten

             

* materieel

2 060

2 295

2 295

2 295

2 295

2 295

2 295

* immaterieel

7

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

             

* dotaties voorzieningen

1 909

300

50

50

50

50

50

* bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

32 493

32 249

31 955

31 745

31 124

30 838

30 838

               

Saldo van baten en lasten

1 875

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De effecten van de taakstelling kabinet Balkenende IV zijn verwerkt in de begroting.

De gevolgen van de taakstelling kabinet Rutte-Verhagen zijn eveneens in deze begroting verwerkt. De gedetailleerde invulling daarvan zal in een later stadium plaatsvinden.

Baten

Opbrengst moederdepartement

Opbrengst per productgroep

Bedragen in € 1 000

 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Structurele bijdrage moederdepartement

             

DGETM: Juridische procedures

895

826

769

748

713

700

700

DGETM: Antennebeleid

804

765

803

780

744

730

730

DGETM: Beleidsvoorbereiding en -evaluatie

1 451

1 269

1 054

1 024

976

959

959

DGETM: Aanpak interferentie

2

0

37

36

35

34

34

SG: Repressieve handhaving

1 237

1 299

1 231

1 197

1 141

1 120

1 120

SG: Bevoegd aftappen

379

550

556

541

515

506

506

SG: Dataretentie

506

857

855

831

792

778

778

SG: Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse netten

1 173

1 200

1 214

1 180

1 124

1 104

1 104

SG/DGO&I: Ruimtevaart

66

79

96

93

89

87

87

SG: New Regulatory Framework

0

0

764

743

708

696

696

SG/DGETM: Compensatie vergunningvrij

3 954

4 150

3 321

3 230

3 076

3 023

3 023

Subtotaal structurele bijdrage

10 467

10 995

10 700

10 403

9 913

9 737

9 737

Incidentele bijdragen

             

DGETM: Projecten

1 928

787

1 793

1 434

1 366

1 342

1 342

Subtotaal projecten DGETM

1 928

787

1 793

1 434

1 366

1 342

1 342

               

Totaal opbrengst moederdepartement

12 395

11 783

12 493

11 837

11 279

11 079

11 079

Structurele bijdragen

De opbrengst van het moederdepartement bestaat voor een groot deel uit een bijdrage in de kosten die volgens het vigerende tarievenbeleid niet aan derden mogen worden doorberekend, namelijk de kosten van juridische procedures en van repressieve handhaving. Verder bestaat de structurele bijdrage uit een bijdrage voor de kosten die verband houden met de uitvoering van het antennebeleid en beleidsvoorbereiding en -evaluatie, bevoegd aftappen, toezicht op de Ruimtevaartwetgeving, New Regulatory Framework (NRF), de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens (dataretentie). Tenslotte is er een bijdrage ter compensatie van opbrengstenderving als gevolg van vergunningvrije toepassingen.

Agentschap Telecom ontvangt incidentele bijdragen voor kosten die worden gemaakt voor verdelingsprojecten in opdracht van het Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Markten (DGETM).

Opbrengst overige departementen per departement

Bedragen in € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Voormalig VWS/RIVM: kennisplatform EMV&G

90

0

86

86

86

0

0

Voormalig VWS: ZonMw

15

0

0

0

0

0

0

Voormalig VROM: Hoogspanningslijnen

240

0

0

0

0

0

0

Voormalig V&W: Anders betalen voor Mobiliteit

125

0

0

0

0

0

0

               

Totaal opbrengst overige departementen

470

0

86

86

86

0

0

Voor 2012 worden opbrengsten overige departementen verwacht voor de deelname van Agentschap Telecom aan de fora wetenschap en communicatie van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G).

Opbrengst derden

Bedragen in € 1 000
 

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Productcategorie

             

Vaste verbindingen

4 881

3 145

3 489

3 489

3 489

3 489

3 489

Mobiele communicatie

5 011

4 728

4 674

4 674

4 674

4 674

4 674

Mobiele openbare telecommunicatienetwerken

1 371

1 941

1 593

1 919

1 977

1 977

1 977

Radiodeterminatie

36

28

37

37

37

37

37

Radiozendamateurs

12

4

5

12

5

5

5

Omroep

5 789

6 166

5 352

5 352

5 352

5 352

5 352

Overige/Verlengingen

0

77

37

150

36

36

36

Examens

149

156

149

149

149

149

149

Afgifte verklaringen, keuringen en erkenningen

6

6

6

6

6

6

6

Randapparatuur

2 019

2 099

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Afnemerscategorie

             

Defensie

1 272

1 335

1 284

1 284

1 284

1 284

1 284

Korps Landelijke Politiediensten

138

145

139

139

139

139

139

BZK (C 2000)

45

47

46

46

46

46

46

Satellite Operators

516

276

445

445

445

445

445

               

Totaal opbrengst derden

21 245

20 154

19 256

19 702

19 639

19 639

19 639

Voor 2012 is de totale opbrengst derden lager dan 2010 en 2011, omdat er in die jaren sprake was van een tijdelijke toename van het aantal verleningen voor vaste verbindingen doordat de providers, met name T-Mobile en Vodafone, hun netwerken aan het upgraden zijn door capaciteitsuitbreiding in verband met onder andere smartphones. Daarnaast gaan de opbrengsten voor Omroep naar beneden naar aanleiding van de aanpassing van de omroepbeleidsregel waarin nu is bepaald dat het reële zendvermogen in rekening mag worden gebracht in plaats van het vergunde maximaal zendvermogen.

Rentebaten

Over het saldo op de rekening courant en deposito’s bij het Ministerie van Financiën ontvangt Agentschap Telecom rente. Deze begroting gaat uit van een rentepercentage op deposito’s van 1% op € 2 mln gedurende het jaar. Voor een saldo op de rekening courant is de rente 0%.

Bijzondere baten

Voor 2012 is rekening gehouden met een bedrag van € 0,1 mln voor de baten die volgen uit het uitlenen van personeel, door te belasten huisvestingskosten en het afstoten van materieel zoals dienstauto’s.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn hoger begroot dan in 2011, omdat in 2012 meer capaciteit nodig is voor het uitvoeren van het toezicht op New Regulatory Framework (Nieuw regelgevend kader).

Bij de berekening van de personele kosten voor 2012 is rekening gehouden met een loonstijging van 0% in 2012. De verwachte gemiddelde bezetting voor 2012 is 273,6 fte (2011: 275 fte), waarvan 254,7 fte ambtelijk personeel (2011: 249,7 fte). De gemiddelde totale personeelskosten zijn € 69 446 per fte in 2012 (2011: € 71 215). De loonkosten per ambtelijke fte in 2012 worden geraamd op € 67 129 (2011: € 68 066). De gemiddelde kosten voor niet-ambtelijk personeel zijn begroot op € 100 738 per fte (2011: € 102 292).

Materiële kosten

Bij de berekening van de materiële kosten voor 2012 is uitgegaan van de CPB-index «prijs overheidsconsumptie, netto materieel» van 2,25%. De huisvestingskosten bedragen in 2012 circa € 2,5 mln.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden gelijk aan 2011 ingeschat.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa te financieren. Uitgangspunt is een rentepercentage van gemiddeld 3,2% voor de toekomstige langlopende leningen.

Dotaties voorzieningen

Vanaf 2012 is de dotatie voorzieningen € 50 000 voor kosten wachtgeld en ambtsjubilea.

Saldo van baten lasten

Het streven van het agentschap is om resultaatneutraal in 2012 te zijn.

Kasstroomoverzicht

Bedragen in € 1 000
   

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB op 1 januari

5 844

3 132

6 986

5 739

4 648

3 722

2 869

 

+ stand depositorekeningen

             

2.

Totaal operationele kasstroom

10 029

2 453

2 345

2 345

2 345

2 345

2 345

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 2 002

– 3 053

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2 002

– 3 053

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 292

 

– 62

0

– 0

– 0

0

4b.

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

425

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1 451

– 845

– 530

– 436

– 271

– 198

– 198

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1 743

– 420

– 592

– 436

– 271

– 198

– 198

5.

Rekening-courant RHB op 31 december + stand depositorekeningen

12 128

2 112

5 739

4 648

3 722

2 869

2 016

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2012 verwacht Agentschap Telecom circa € 3,0 mln te investeren in materiële vaste activa. De investeringen betreffen voornamelijk elektronische apparatuur, vervoermiddelen en kantoorinventaris.

Agentschap Telecom heeft uit voorzorg een leenfaciliteit aangevraagd met een plafond dat overeenkomt met het verwachte investeringsniveau. Indien noodzakelijk wordt met behulp van een cashflow model bepaald of de lening wordt aangesproken of dat de investering uit de liquiditeit wordt betaald. Vooralsnog is de verwachting dat ook in de komende jaren de investeringen uit de liquiditeiten kunnen worden betaald.

Financieringskasstroom

De aflossing van de leningen, variërend van 4 tot 10 jaar, zal circa € 0,5 mln bedragen in 2012.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

2010 slotwet

2011 begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Tarieven

             

Index in reële termen t.o.v. 2011

– 0,01%

≤3,21

100

100

100

100

100

Omzet per productgroep (x € mln)

             

Dienstspecifieke omzetcategorieën

 

zie tabel 1a-c

zie tabel 1a-c

zie tabel 1a-c

zie tabel 1a-c

zie tabel 1a-c

zie tabel 1a-c

FTE

             

Aantal FTE (excl. externe inhuur)

276,6

275

242

239

235

233

233

Verhouding direct/indirect (in fte)

 

190/85

200/73,6

200/73,6

200/73,6

200/73,6

200/73,6

Personeelskosten per fte

€ 71 323

€ 74 305

€ 69 446

€ 69 446

€ 69 446

€ 69 446

€ 69 446

Saldo baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Productiviteit

             

Declarabele / productieve uren

86%

86%

75%

75%

75%

75%

75%

Kwaliteit

             

Klanttevredenheid:

             

• opdrachtgevers

3,9

niet in 2011

niet in 2012

≥ 7

niet in 2014

niet in 2015

≥ 7

• bedrijven

 

niet in 2011

niet in 2012

≥ 7

niet in 2014

niet in 2015

≥ 7

               

Doorlooptijd primaire processen:

             

Vergunningaanvragen 95% binnen 8 weken

93%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

6 weken

89%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

4 weken

83%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

2 weken

63%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

Elektronische aanvraag binnen 10 dagen

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Reactietijd storingsklachten:

             

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

97%

97%

98%

98%

98%

98%

98%

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

14,3%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Aantal klachten

7,6

≤ 7

≤ 7

≤ 7

≤ 7

≤ 7

≤ 7

Betaaltermijn: % betaalbaar gesteld binnen 30 dagen

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

De tariefontwikkeling wordt weergegeven met behulp van een indexcijfer. Het jaar 2011 wordt daarbij op 100 gesteld, de cijfers voor de overige jaren geven de reële ontwikkeling van het tarief weer ten opzichte van het basisjaar 2011. De reële tariefontwikkeling is de absolute tariefontwikkeling, gecorrigeerd voor autonome loon- en prijsontwikkeling (op basis van CPB-indexcijfers voor prijs (IMOC) en loonvoet sector overheid).

De verhouding tussen declarabele uren en beschikbare bruto productieve uren geeft de mate van overhead aan. Hoe hoger de declarabiliteit van de uren, hoe gunstiger dit is voor het tarief.

De ontwikkeling van het aantal ambtelijke fte is sterk afhankelijk van de ontwikkeling in het opdrachtenpakket van Agentschap Telecom. Dit betreft een eerste raming.

De kwaliteitscriteria geven aan hoe Agentschap Telecom functioneert. Agentschap Telecom wil zo efficiënt mogelijk werken met behoud van een zo hoog mogelijk klanttevredenheidscijfer. Agentschap Telecom heeft in 2010 het cijfer 3,9 gehaald op een 5-puntschaal. Vanaf 2013 zal de 10-puntschaal gehanteerd worden.

Licence