Base description which applies to whole site

4.1 ZBO’s en RWT’s

 

Externe organisatie (met wettelijke en/of bestuurlijke taak)

Afkorting

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel(en)

Begrotingsramingen x € 1 000

URL

1

Agrarische Opleidingscentra (13)1

AOC’s

X

X

De AOC’s zijn de kennisinstellingen / opleidingsinstituten voor voeding, natuur en milieu op MBO/VMBO-niveau.

17

515 787

 

2

Bureau Beheer Landbouwgronden

Commissie Beheer Landbouwgronden2

BBL

CBL

X

X

BBl is belast met de verwerving van onroerend goed voor het realiseren van overheidsdoelen in het landelijk gebied met betrekking tot de thema’s natuur, landbouw, recreatie, landschap, water en milieu

18

3

www.dlg.nl

3

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

X

X

Het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. De wettelijke grondslag voor het CBS is de «Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek».

11

181 138

www.cbs.nl

4

Centrale Commissie voor de Statistiek

CCS

 

X

Het, als onafhankelijke commissie, bewaken van de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma van het CBS. De CCS houdt toezicht m.b.t. het CBS op de aanname van werk-voor-derden in verband met concurrentievervalsing, op de hoeveelheid administratieve lasten voor ondernemingen en instellingen bij de verwerving van gegevens en op het beschikbaar stellen van verzamelingen van gegevens (microbestanden) ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek door het CBS.

 

Geen bijdrage

 

5

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (vh. CTB)

CTGB

X

X

Het CTGB oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op basis van Europees geharmoniseerde wet- en regelgeving.

16

261

www.ctgb.nl

6

AOC Raad (Bureau Erkenningen)

BE

X

 

Bureau Erkenningen (BE) van de AOC Raad, in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb), aangewezen als instantie voor het verstrekken van vakbekwaamheidsbewijzen gewasbescherming.

 

Geen directe uitgaven kennis-budget

 

7

Edelmetaal Waarborg Nederland

 

X

X

Zie functiebeschrijving Waarborg Holland.

 

Geen bijdrage

www.ewnederland.nl

8

Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 20084

 

X

 

Het afnemen van examens ter verkrijging van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte.

 

Geen bijdrage

 

9

Faunafonds

FF

X

X

Taken FF:

het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten; het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenen van tegemoetkomingen in geleden schade, aangericht door dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoorten;

gedeputeerde staten van de provincies van advies dienen over de uitvoering van taken die hen zijn opgedragen krachtens de Flora- en faunawet;

de minister van advies dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

18

7 853

www.faunafonds.nl

10

Herinrichtingscommissie Oost-Groningen & Drents-Groningse Veenkoloniën5

-

 

X

 

18

Geen bijdrage

 

11

Hogere Agrarische Onderwijsinstellingen (6)1

HAS

X

1

De HAS’en zijn de kennisinstellingen/opleidingsinstituten voor voeding, natuur en milieu op HBO-niveau.

17

79 761

 

12

Kamer voor de Binnenvisserij

KVB

 

X

   

Geen bijdrage

 

13

Keuringsinstanties als bedoeld

in artikel 10.3 Telecommunicatiewet6

   

X

Het afgeven van rapporten, certificaten

of EG-typeverklaringen voor

radiozendapparaten en randapparaten.

 

Geen bijdrage

 

14

Kamers van Koophandel en fabrieken

KvK

 

X

Het bevorderen van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Taken volgens de Wet op de Kamers van Koophandel en de Handelsregisterwet: voeren van het Handelsregister, het loket voor ondernemers, voorlichting en het stimuleren van de regionale ontwikkeling.

 

Geen bijdrage

www.kvk.nl

15

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

OPTA

X

X

Het zorgen voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het belang van de consument.

De taken van OPTA volgens de Telecommunicatiewet en de Postwet: 1) concurrentiebevordering door het uitvoeren van marktanalyses, het stimuleren van investeringen en innovaties en het garanderen van de bereikbaarheid van diensten en de communicatiemogelijkheden van eindgebruikers onderling; 2) consumentenbescherming door bijv. bewaking van privacy en het vergroten van internetveiligheid; 3) waarborgen van de benodigde randvoorwaarden op de communicatiemarkten, zoals het beheer van nummerplannen en de registratie van marktpartijen.

11

2 510

www.opta.nl

16

Raad voor de Accreditatie

RVA

X

X

Verifiëren dat instellingen die actief zijn op het gebied van laboratoriumtesten, inspecteren, kalibreren en certificeren aan accreditatienormen voldoen. De taken van de Raad voor Accreditatie zijn vastgelegd in de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie.

11

212

www.rva.nl

17

Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (met ingang van 1 juni 2005)7

   

X

De uitvoering van de Mededingingswet: toezien op een eerlijke concurrentie in alle sectoren van de Nederlandse economie, handhaving van het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetsing van fusies en overnames. Daarnaast de uitvoering van het toezicht op de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en sectorspecifiek (mededingings)toezicht op de spoorsector en overig openbaar vervoer als tram-, metro- en busvervoer.

11

501

www.nmanet.nl

18

Raad voor de Plantenrassen

RvP

 

X

De Raad voor plantenrassen geeft uitvoering aan de Zaaizaad- en Plantgoedwet op het gebied van toelating van plantenrassen en verlening van intellectuele eigendomsbescherming m.b.t. plantenrassen (kwekersrecht).

40

941

 

19

Reconstructiecommissie Midden Delfland5

-

 

X

 

18

Geen bijdrage

 

20

Regionale Grondkamers (5)

-

 

X

Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland, toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van de Pachtwet, uitvoeren van een prijstoetsing en toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepalen van verpachte waarde.

 

Geen bijdrage

 

21

Rendac BV

-

X

 

Ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijke restmaterialen en kadavers (categorie 1- en 2-materiaal, niet bestemd voor consumptie).

 

Geen bijdrage

 

22

Staatsbosbeheer2

SBB

X

X

Staatsbosbeheer richt zich op de volgende hoofddoelstellingen:

het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in de gebieden van Staatsbosbeheer;

het bevorderen van recreatie in zo veel mogelijk gebieden van staatsbosbeheer;

het leveren van een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen zoals hout.

18

71 047

 

23

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

BKD

X

X

Stichting BKD geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen, de Plantenziektenwet en aan Europese wetgeving m.b.t. bloembollen.

 

Geen bijdrage

 

24

Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel

COKZ

X

X

Controle en inspectie, erkenningen, keuringen van zuivelproducten en het uitreiken van merken, tekenen van bewijsstukken op basis van de Landbouwkwaliteitswet en inspectie obv verordening dierlijke bijproducten en controle ihkv Cross Compliance.

16

300

 

25

Stichting COVA

 

X

 

Er voor zorgen dat Nederland te allen tijde een minimum voorraad aardolieproducten heeft, om in tijden van crises te kunnen voldoen aan de aardolievraag.

14

93 000

www.cova.nl

26

Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten

CPE

X

X

Controle op grond van het Landbouwkwaliteitsbesluit (LKB) Eieren en het LKB Eiproducten van de naleving van de wettelijke regels voor eieren vastgelegd in onder andere het Legkippenbesluit en de EU-verordening voor de handelsnormen voor eieren.

 

Geen bijdrage

 

27

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

DLO

X

 

In het algemeen belang bijdragen aan strategisch en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van productie, verwerking, afzet en handel van agrarische producten, van de visserij, van het natuur- en milieubeheer, van de openluchtrecreatie en van het beheer en de inrichting van het landelijk gebied.

16

161 263

www.wur.nl/NL/

28

Stichting Fonds MKZ-AI8

-

 

X

Financiële ondersteuning t.b.v. bedrijfsvoortzetting/-continuïteit bieden aan agrarische- en MKB-ondernemers die onevenredig getroffen zijn door MKZ/AI-maatregelen.

 

Geen bijdrage

 

29

Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwproductiemethoden

SKAL

X

X

Stichting Skal geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet m.b.t. biologische productiemethoden.

 

Geen bijdrage

 

30

Stichting Kwaliteitscontrolebureau Groente en Fruit

KCB

X

X

Stichting KCB geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, de Plantenziektenwet en de Landbouwkwaliteitsregeling Controle Groenten en Fruit voor import en export.

 

Geen bijdrage

 

31

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

NAK-T

X

X

Stichting NAK-Tuinbouw geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Plantenziektenwet m.b.t. tuinbouwteeltmateriaal in de sectoren bloemisterij-, fruit- en groentegewassen.

 

Geen bijdrage

 

32

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdiensten (Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen)

NAK

X

X

Stichting NAK geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Plantenziektenwet m.b.t. zaaizaad en pootgoed in de sector landbouwgewassen.

 

Geen bijdrage

 

33

TNO

TNO

X

X

Toegepast wetenschappelijk Onderzoek.

2

180 452

www.tno.nl

34

VSL9

 

X

 

Het onderhouden en verwezenlijken van nationale meetstandaarden zoals vastgelegd in de Metrologiewet. Op grond van artikel 3 van deze wet is VSL b.v. door de minister van EL&I hiervoor aangewezen.

11

Totale bijdrage10

14 723

www.vsl.nl

www.hollandmetrology.nl

35

Verispect

Zie onder VSL voor website

 

X

X

Het uitoefenen van het toezicht op de naleving van de Metrologiewet. Op grond van artikel 27 van deze wet is Verispect door de Minister van EL&I hiervoor aangewezen. Daarnaast de uitvoering van het toezicht op de Waarborgwet zoals vastgelegd in de Waarborgwet.

11

Zie VSL

 

36

Aangewezen instanties als bedoeld in art. 12 Metrologiewet

Zie onder VSL voor website

   

X

Het optreden als onafhankelijke toetsende instantie bij overeenstemmingsbeoordelingen van meetinstrumenten. De werkzaamheden die zij verrichten kunnen per overeenstemmingsbeoordeling verschillen maar omvat o.a. het beoordelen van kwaliteitssystemen, het afgeven van certificaten van typeonderzoek of ontwerponderzoek en het keuren van meetinstrumenten.

 

Geen bijdrage

www.hollandmetrology.nl

37

WaarborgHolland

 

X

X

Het keuren van alle gouden, zilveren en platina voorwerpen boven een bepaalde gewichtsdrempel en alvorens zij op de Nederlandse markt worden gebracht, te voorzien van één of meerdere stempelmerken (het waarborgen). Deze taak is vastgelegd in de Waarborgwet 1986. De stempelmerken worden alleen aangebracht nadat het juiste gehalte aan edelmetaal door onderzoek is vastgesteld.

 

Geen bijdrage

www.waarborgholland.nl

38

Wageningen Universiteit

WU

X

X

Wageningen Universiteit is de belangrijkste Europese Universiteit op het gebied van de Life Sciences. Onderzoekers en studenten van Wageningen Universiteit richten zich op onderwerpen op het terrein van de voeding, gezondheid, natuur en leefomgeving.

17

160 722

http://www.wur.nl/NL/

1

De onderwijsinstellingen zijn partieel ZBO, namelijk voor het deel waarin zij examens afnemen en beoordelen.

2

Staatsbosbeheer en BBL zijn ZBO, maar vallen niet onder de Kaderwet ZBO.

3

De bijdrage is opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied en loopt daarom via de provincies.

4

Inwerkingtreding per 1 augustus 2008, Ministeriële Regeling; Staatsblad 28 juli 2008, nr. 143. De examinerende instanties vervangen de Examencommissie voor amateurradiozendexamens en voor maritieme communicatie.

5

Opheffing voorgenomen.

6

Het gaat hierbij om het volgende cluster aan ZBO’s: Dare!! Consultancy, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Philips Consumer Electronics BV, Thales Nederland BV, TNO Electronic Products and Services BV en TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium.

7

Het toezicht op het ZBO-deel van de NMa vindt plaats aan de hand van wettelijke kaders (ZBO wet NMa). De uitvoeringsorganisatie van de NMa is onderdeel van EL&I en het toezicht hierop vindt plaats via de reguliere management-control¬-systematiek van EL&I.

8

In opheffing.

9

Voorheen: NMi Van Swinden Laboratorium.

10

Dit bedrag is niet alleen bedoeld voor dit instituut maar omvat ook de bijdrage aan Verispect en de verplichte bijdrage aan de internationale organisaties BIPM, OIML en Welmec

Licence