Base description which applies to whole site

nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)

Profiel

De Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektekundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren. De AID, PD en VWA hebben hiertoe hun organisaties bijeengebracht tot de tijdelijke werkorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)

Als onderdeel van dit proces heeft de nVWA vanaf 1 januari 2011 de status van tijdelijke baten-lastendienst verkregen. De PD, AID en VWA zijn daarbij de status van baten-lastendienst ontnomen. Zij blijven echter als juridische entiteiten gehandhaafd tot het eindpunt van de fusie op 1 januari 2012.

Met de fusie vindt een integratie van de werkprocessen plaats waarbij het toezicht wordt vernieuwd en tegelijkertijd efficiënter en effectiever wordt gehandhaafd.

De missie van de nVWA is het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en het handhaven van de natuurwetgeving.

De handhavingsstrategie gaat er van uit dat bedrijven, instellingen en consumenten eigen verantwoordelijkheid nemen in het naleven van wet- en regelgeving. De houding van de nVWA ten opzichte van bedrijven en consumenten kenmerkt zich door het principe «vertrouwen, tenzij...». De nVWA werkt met een risicogerichte aanpak, gebaseerd op kennis van en samenwerking met de sector en op gedragsbeïnvloeding. De kerntaken zijn handhaving, risicobeoordeling en risicocommunicatie.

Begroting van baten en lasten

Bedragen in € 1 000
 

20101 slotwet

20112

begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Baten

             

Opbrengst moederdepartement

132 195

99 823

94 314

81 274

74 731

71 391

71 391

Opbrengst overige departementen

86 657

72 537

71 831

71 321

66 311

63 428

62 690

Opbrengst DGF

 

500

500

500

500

500

500

Opbrengst derden

66 091

65 951

62 800

61 700

61 700

61 700

61 700

Rentebaten

46

0

100

100

100

100

100

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Overige baten

0

2 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Totaal baten

284 989

240 811

232 545

217 895

206 342

200 119

199 381

               

Lasten

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

207 774

153 117

149 339

140 023

132 042

131 125

131 079

– materiële kosten

71 980

73 445

66 854

62 252

58 865

55 941

55 249

Rentelasten

1 099

1 312

1 343

1 217

1 131

1 065

1 065

Afschrijvingskosten

             

– materieel

6 384

6 540

6 821

6 507

5 901

5 627

5 627

– immaterieel

3 251

5 547

7 688

7 396

6 903

5 861

5 861

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

88

500

500

500

500

500

500

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

290 576

240 811

232 545

217 895

206 342

200 119

199 381

               

Saldo van baten en lasten

– 5 587

0

0

0

0

0

0

1

Geconsolideerd jaarverslag over de drie diensten AID, PD en VWA

2

Bij Voorjaarsnota 2011 heeft de nVWA de tijdelijke baten-lasten dienst status gekregen. De hier gepresenteerde begroting 2011 is gebaseerd op de bij de Voorjaarsnota opgenomen openingsbalans en baten-lasten paragraaf nVWA, conform de Regeling baten-lastendienst.

Toelichting

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement is gebaseerd op het beschikbaar budget voor de uitvoering. De feitelijke bijdrage in 2012 zal afhangen van de pxq-onderbouwde opdracht die EL&I in het najaar 2011 verstrekt aan nVWA.

In de paragraaf over de doelmatigheid worden de totale uitvoeringskosten van nVWA nader toegelicht op productniveau.

De meerjarenbegroting laat een daling zien als gevolg van de invulling van de taakstelling. De taakstelling moet worden gerealiseerd door een forse inzet op innovatie van (Europese) regelgeving en toezicht.

Opbrengst overige departementen

De opbrengst overige departementen bestaat uit de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De meerjarenbegroting laat een daling zien als gevolg van de invulling van de taakstellingen. De taakstelling moet worden gerealiseerd door een forse inzet op innovatie van (Europese) regelgeving en toezicht.

Opbrengst DGF

De opbrengt DGF ad € 0,5 mln heeft betrekking op de inkomsten voor dierziektebestrijding. De nVWA zet zich in voor het afhandelen van verdenkingen en bestrijdingen van uitbraken.

Opbrengst derden

De opbrengst derden bestaat vooral uit retributie-inkomsten die bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht voor toezicht.

Rentebaten

De rentebaten zijn geraamd op 0,1 mln. De rentestand voor een 1-maandsdeposito per 1 april 2011 bedraagt 1%.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit salarissen, sociale lasten, opleidingskosten en overige direct aan het personeel gerelateerde kosten. De kosten zijn inclusief inhuur derden, practitioners en uitzendkrachten. Voor 2012 wordt uitgegaan van een gemiddelde ambtelijke personele bezetting van 2 146,5 fte. Het voor 2012 te hanteren percentage voor loonstijging is 0%. De kosten voor inhuur derden en uitzendkrachten is begroot op € 0,5 mln. De kosten voor practitioners bedragen € 5 mln, overeenkomstig met 50 fte.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan onder andere uit ICT-, huisvestingskosten. Verder zijn in de materiële kosten de bureaukosten, specifieke kosten voor kleding en laboratoriumbenodigdheden en overige algemene kosten opgenomen.

Rentelasten

De rentelasten zijn gebaseerd op de uitstaande leningen die de nVWA afsluit voor investeringen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn de afschrijvingen van investeringen van de nVWA.

De afschrijvingstermijnen voor immateriële vaste activa:

  • Computer software 3–5 jaar;

  • Overige immateriële vaste activa 2–5 jaar.

De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa:

  • Grond en gebouwen, Verbouwingen 5–10 jaar;

  • Inventaris en installaties 5–10 jaar;

  • Vervoermiddelen 4–5 jaar;

  • Computer hardware 3–5 jaar;

  • Overige materiële vaste activa 2–5 jaar.

Dotaties voorzieningen

De dotaties voorzieningen zijn ten behoeve van dubieuze debiteuren en schadeclaims met betrekking tot bedrijfsrisico.

Saldo van baten en lasten

Voor de jaren 2012 tot en met 2016 zijn de begrote baten gelijk aan de begrote lasten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen in € 1 000
   

2009 slotwet

2010 begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Rekening-courant RHB + stand deposito's 1 januari

53 840

49 532

34 419

3 057

4 574

5 625

5 424

4 673

2.

Totaal operationele kasstroom

14 571

– 4 724

– 21 400

11 943

12 604

11 460

11 271

11 082

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 13 393

– 14 630

– 15 055

– 11 681

– 10 681

– 10 681

– 10 681

– 10 681

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

484

4 345

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 12 909

– 10 285

– 15 055

– 11 681

– 10 681

– 10 681

– 10 681

– 10 681

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 1 641

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 9 774

– 8 713

– 9 962

– 10 426

– 11 553

– 11 661

– 12 022

– 12 022

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

3 804

10 250

15 055

11 681

10 681

10 681

10 681

10 681

4.

Totaal financieringskasstroom

– 5 970

– 104

5 093

1 255

– 872

– 980

– 1 341

– 1 341

5.

Rekening-courant RHB + stand deposito's 31 december (=1+2+3+4)

49 532

34 419

3 057

4 574

5 625

5 424

4 673

3 733

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen. Voor 2012 wordt naar verwachting circa € 1 mln uit de voorziening leegstand onttrokken.

Investeringskasstroom

De voor 2012 geraamde investeringen (circa € 11,7 mln) hebben betrekking op ICT, huisvesting, laboratoriumapparatuur en dienstauto’s.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is geraamd op circa € 1,3 mln en wordt veroorzaakt doordat de aflossingen op de leningen lager zijn dan de nieuwe leningen.

Doelmatigheid

In onderstaande tabel zijn de doelmatigheidsindicatoren van de nVWA opgenomen.

Overzicht doelmatigheids indicatoren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tarieven

           

Index in reële termen t.o.v. 2011 (2011 = 100)

100

99

97

97

97

97

Omzet per productgroep

(x € mln.)

           

Toezicht

154

149

139

132

127

126

Advies en Vertegenwoordiging

8

9

9

9

7

7

Klantinteractie en dienstverlening

14

17

15

14

12

12

Inlichtingen en opsporing

13

13

13

13

13

13

Incident en crisismanagement

4

4

4

4

4

4

Laboratoriumonderzoek

20

20

19

19

19

19

Kennis en expertise

11

10

9

8

8

8

Communicatie

2

2

2

2

2

2

FTE

           

Aantal FTE (excl. externe inhuur)

2 250

2 155

2 027

1 911

1 870

1 870

Verhouding FTE direct/indirect (excl externe inhuur)

1800/450

1739/416

1635/393

1542/371

1509/363

1509/363

Personeelskosten per fte

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Saldo van baten en lasten

           

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Productiviteit

           

Declarabele / productieve uren1

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Kwaliteit

           

Gegrond verklaarde bezwaarschriften (aantal en in %)

100 (5%)

100 (5%)

100 (5%)

100 (5%)

100 (5%)

100 (5%)

Aantal klachten over handelen nVWA

110

110

110

110

110

110

Aantal verzoeken, klachten en meldingen

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen2

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Naamsbekendheid

– spontaan

20%

20%

20%

20%

20%

20%

– geholpen

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1

Hoe hoger de declarabiliteit van de uren, hoe gunstiger dit is voor het tarief. Directe uren / totaal beschikbare uren (=werkbare uren minus vakantie, adv, feestdagen) van directe FTE.

2

Percentage verzoeken, klachten en meldingen dat binnen de nagestreefde behandeltermijn van 6 weken wordt afgehandeld.

Toelichting

De productgroepen van de nVWA zijn vernieuwd ten opzichte van de productgroepen van de AID, PD en VWA. De belangrijkste productgroep is toezicht die circa twee derde van de omzet genereert. Verder sluiten de doelmatigheidsindicatoren zoveel mogelijk aan op die van de AID, PD en VWA. Daarbij is een consolidatieslag gemaakt. Bij het jaarverslag kunnen de prestaties van de nVWA over het eerste jaar waarin zij functioneert als één geïntegreerde baten lasten dienst aan de hand van deze geconsolideerde indicatoren worden beoordeeld.

De ontwikkeling van het aantal ambtelijke fte is sterk afhankelijk van de ontwikkeling in het opdrachtenpakket. Dit betreft een eerste raming.

Met de fusie vindt een integratie van de werkprocessen plaats waarbij het toezicht wordt vernieuwd en er tegelijkertijd efficiënter en effectiever wordt gehandhaafd.

Licence