Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2003 is het CIBG een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kerntaken van het CIBG ten behoeve van zorgaanbieders, burgers en bedrijven zijn:

  • Het registreren, beheren, genereren, beoordelen en verstrekken van vertrouwelijke (zorg)gegevens die leiden tot besluiten, beschikkingen en vergunningen;

  • Hoogwaardig ondersteunen van onafhankelijke commissies en colleges;

  • Verstrekken van informatie over en begeleiden bij implementatie van CIBG-producten.

Na een reorganisatietraject, waarbij een nieuw besturingsmodel is ingevoerd, bestaat de organisatie sinds 1 mei 2010 uit drie productiekolommen, twee ondersteunende kolommen en een organisatiebrede frontoffice.

Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG vindt men op de CIBG-website: www.cibg.nl.

2.2 Begroting van baten en lasten 2012
Begroting van baten en lasten CIBG voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A. Baten

             

Opbrengst moederdepartement

43 384

23 984

33 993

33 201

31 500

30 900

30 750

– Eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

– Opdrachtgevers

43 384

23 984

33 993

33 201

31 500

30 900

30 750

Opbrengst overige departementen

36

106

186

186

186

186

186

– Ministerie van EL&I

36

106

186

186

186

186

186

Opbrengst derden

3 611

3 175

3 291

3 291

3 291

3 291

3 291

Rentebaten

5

10

10

10

10

10

10

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

12

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

47 048

27 275

37 480

36 688

34 987

34 387

34 237

               

B. Lasten

             

Apparaatskosten

45 083

26 112

35 430

34 951

34 029

34 029

34 029

– Personele kosten

24 581

16 425

20 822

19 822

18 822

18 822

18 822

Waarvan:

             

eigen personeel

   

17 812

17 812

17 812

17 812

17 812

externe inhuur

   

3 010

2 010

1 010

1 010

1 010

– Materiële kosten

20 502

9 687

14 608

15 129

15 207

15 207

15 207

Waarvan:

             

ICT

   

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

Overige lasten

2 052

1 163

2 050

1 687

879

300

175

Rentelasten

76

70

150

120

90

60

30

Afschrijvingskosten

1 877

1 093

1 900

1 567

789

240

145

– Materieel

162

101

101

157

157

155

145

– Immaterieel

1 715

992

1 799

1 410

632

85

0

Overige kosten

99

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

63

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

36

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

47 135

27 275

37 480

36 638

34 908

34 329

34 204

               

Saldo van baten en lasten

– 87

0

0

50

79

58

33

Toelichting begroting

De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het departementale jaarverslag over 2010 (Kamerstuk 32 710 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2011 betreffen de begroting 2011 (Kamerstuk 32 500 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2012 en verder zijn gebaseerd op de realisatie 2010, begroting 2011 en verwachtingen voor de komende jaren.

Baten

Naast de opbrengsten op basis van opdrachten van de beleidsdirecties van het Ministerie van VWS genereert het CIBG ook opbrengsten van burgers en bedrijven (opbrengst derden) voor het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten en verleende vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven evenals de verkoop van medicinale cannabis.

Voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt een register voor paraveterinairen beheerd. Hiervoor ontvangt het CIBG een vergoeding (€ 186 000 in 2012).

De raming van de baten en lasten in 2011 is lager dan voor 2012 en verder, omdat vooral de variabele kosten van onder andere het UZI-register destijds niet in de begroting zijn opgenomen. Vanaf 2012 is dat wel het geval.

Opbrengst CIBG (bedragen x € 1 000)
 

Opdrachtgevers VWS

Opdrachtgever EL&I

Derden

BIG-register (p*q)

1 076

 

880

Vakbekwaamheidverklaringen (p*q)

1 903

 

150

UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie)

12 261

   

SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg)

3 374

   

Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) (p*q)

603

   

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (p*q)

470

   

Vergunningen en Ontheffingen (V&O) (p*q)

0

 

1 290

Register Apotheekhouder geneeskunde (APG) (p*q)

153

 

210

Donorregister (p*q)

2 975

   

Bureau Medicinale Cannabis (BMC)

0

 

400

Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE) (p*q)

2 293

   

Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

170

   

Register van Donoren Kunstmatige Bevruchting

292

   

Databank Maatschappelijke Verantwoording

811

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

1 395

   

Pallas

792

   

Zorgregister

159

   

Toelating Zorginstellingen (p*q)

2 894

   

Landelijke Verwijsindex Risicojongeren

1 064

   

IGZ Medische hulpmiddelen: Notificaties (p*q)

451

   

IGZ Medische hulpmiddelen: Exportverklaringen (p*q)

369

 

82

IGZ Opiaten: in en uitvoer (p*q)

167

 

120

IGZ Opiaten: Schengenverklaringen (p*q)

321

   

IGZ Exportverklaring geregistreerde geneesmiddelen (p*q)

0

 

124

Register Paraveterinairen (EL&I) (p*q)

0

186

 

Kwaliteitsregister Paramedici (p*q)

0

 

35

Totaal

33 993

186

3 291

De raming van het UZI-register is hoger, omdat dit jaar de variabele kosten in tegenstelling tot 2011 nu wel zijn opgenomen. Het stilleggen van de verdere implementatie van het elektronisch patiëntendossier als gevolg van politieke besluitvorming heeft wel invloed gehad op de hoogte van het geraamde bedrag.

Er wordt gewerkt aan de invoering van een kostendekkend tarief voor derden, maar de besluitvorming daarover was ten tijde van de opstelling van deze begroting nog niet afgerond.

Op basis van de realisatie 2010 en de eerste helft 2011 is de raming voor 2012 van SBV-Z naar beneden bijgesteld.

Het product Farmatec (2011) is in deze begroting opgesplitst in vier afzonderlijke producten:

  • Wet Geneesmiddelenprijzen;

  • Geneesmiddelenvergoedingssysteem;

  • Vergunningen en Ontheffingen;

  • Register van apotheekhoudende geneeskundigen.

De raming van het Donorregister valt lager uit dan in 2011 als gevolg van de toename in de digitale instroom en verwerking van nieuwe inschrijvingen en een afname van de papieren handmatige verwerking.

De raming van de Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE) is hoger vanwege de sterke structurele toename in het aantal gemelde gevallen waarover geoordeeld moet worden.

De raming voor Toelating Zorginstellingen is hoger, omdat deze in 2011 te laag was geraamd op grond van een lager verwachte instroom.

De taken met betrekking tot Pallas (rapportage-tool voor zorginformatie) en het Zorgregister (registratie van privéklinieken) zijn medio 2011 gestart, maar pas vanaf 2012 in de begroting opgenomen.

Voor de IGZ taken loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van kostendekkende tarifering aan derden. De besluitvorming daarover was ten tijde van de opstelling van deze begroting niet afgerond.

Ook het CIBG heeft te maken met een taakstelling. Over de verdeling van deze taakstelling moet nog besloten worden. Deze zal daarna budgettair verwerkt worden.

Taakstelling CIBG (bedragen x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Taakstelling CIBG

17

606

1 104

1 597

1 983

2 104

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening-courant RHB 1–1

18 793

11 741

716

– 14

383

931

1 679

2. Totaal operationele kasstroom

– 3 260

– 9 900

1 900

717

868

868

868

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 4 384

– 225

– 2 100

– 100

– 100

– 100

– 100

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

42

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 4 342

– 225

– 2 100

– 100

– 100

– 100

– 100

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

– 854

– 900

– 530

– 220

– 220

– 20

– 20

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

1 404

0

0

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

550

– 900

– 530

– 220

– 220

– 20

– 20

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

11 741

716

– 14

383

931

1 679

2 427

Toelichting kasstroomoverzicht

De (ICT) investering in 2012 heeft betrekking op de aanpassing van de applicatie Zorro ten behoeve van de herregistratie in het kader van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

2.4 Doelmatigheid
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen CIBG voor het jaar 2012
 

2012

2013

2014

2015

2016

Generiek

         

1. Kostprijzen per product (in €)

         

– Beschikking BIG-register

170,01

170,01

170,01

170,01

170,01

– Vakbekwaamheidsverklaring

6 295,14

6 295,14

6 295,14

6 295,14

6 295,14

– Oordeel RTE

653,85

653,85

653,85

653,85

653,85

– Registratie wilsbeschikking donorregister

14,02

14,02

14,02

14,02

14,02

– Vergunning en ontheffingen

2 538,15

2 538,15

2 538,15

2 538,15

2 538,15

2. Omzet per productgroep (bedragen x € 1 000)

         

– BIG-register

831

831

831

831

831

– Vakbekwaamheidsverklaring

2 336

2 336

2 336

2 336

2 336

– Oordeel RTE

2 288

2 288

2 288

2 288

2 288

– Registratie wilsbeschikking donorregister

1 903

1 903

1 903

1 903

1 903

– Vergunningen

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

3. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

206

206

206

206

206

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

0%

0%

           

Specifiek

         

1. Aantallen

         

– Aantal beschikkingen BIG-register

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

– Aantal vakbekwaamheidsverklaringen

400

400

400

400

400

– Aantal oordelen RTE

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

– Aantal geregistreerde wilsbeschikkingen donorregister

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

– Aantal verleende vergunningen Farmatec

500

500

500

500

500

2. Aantal klachten/bezwaar en beroep

         

– m.b.t. vakbekwaamheidverklaringen

15

15

15

15

15

– m.b.t. wilsbeschikkingen donorregister

0

0

0

0

0

3. Doorlooptijden

         

– Doorlooptijd oordeel RTE in dagen (wettelijke norm is 42 dagen)

42

31

30

30

30

– Doorlooptijd wilsbeschikking donorregister (wettelijk norm is 42 dagen)

20

20

20

20

20

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Kostprijzen per product

Een aantal kostprijzen per product is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • Voor 2012 is een nieuw kostprijsmodel ontwikkeld, waarbij vooral indirecte kosten anders verdeeld worden over de producten;

  • Er is een stijging van doorbelasting van kosten van onder andere de shared service organisatie waarop het CIBG geen invloed kan uitoefenen;

  • Er zijn nieuwe investeringen waarvan de lasten niet in de kostprijs waren opgenomen.

Omzet per productgroep

De omzet per productgroep is niet gelijk aan de kostprijs vermenigvuldigd met het aantal. Dit wordt veroorzaakt doordat de inkomsten derden zijn verwerkt in de totale kostprijs, maar geen deel uitmaken van de onder punt 2 genoemde omzet. Daarnaast bestaat de totale omzet ook uit andere hier niet genoemde producten. Alleen de belangrijkste producten zijn in bovenstaand schema opgenomen.

Aantallen

Op basis van de resultaten voorgaande jaren is de raming van de productie bij Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE) vanaf 2012 verhoogd vanwege de sterke structurele toename in het aantal gemelde gevallen waarover geoordeeld moet worden.

Door uitbreiding van de personele capaciteit bij de RTE in 2011, wordt verwacht dat vanaf 2012 de doorlooptijd kan worden teruggebracht naar binnen de wettelijke termijn.

Op basis van de resultaten van de laatste twee jaar is het begrote volume van het Donorregister naar boven aangepast.

Licence