Base description which applies to whole site

3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2004 is het RIVM een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De taken van het RIVM zijn erop gericht de publieke gezondheid, een gezond leefmilieu en de veiligheid van de leefomgeving te bevorderen. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. De uitkomsten daarvan dienen als beleidsondersteuning voor de overheid.

Het RIVM voert onderzoek uit voor de Ministeries van VWS, IenM, EL&I en SZW, voor diverse inspecties en voor internationale organisaties zoals de Europese Unie, de WHO en de Verenigde Naties. Informatie over de resultaten van het RIVM-onderzoek is te vinden via de thematische ingangen van de website www.rivm.nl. Het RIVM vervult ook regiefuncties en verzorgt de landelijke coördinatie van preventie- en interventieprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

In januari 2010 heeft de minister van VWS zijn besluit tot integratie van de publieke taken inkoop, opslag en distributie en de onderzoek- en ontwikkelingstaak van het Nederlands Vaccin Instituut binnen het RIVM bekend gemaakt (zie ook leeswijzer). De inname van de publieke taken vindt in 2011 plaats. De financiële effecten van deze inname zijn in deze begroting verwerkt.

3.2 Begroting van baten en lasten
Begroting van baten en lasten RIVM voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A. Baten

             

Opbrengst moederdepartement

131 314

122 252

151 916

149 855

151 877

150 374

149 773

– Eigenaar

20 886

17 956

25 045

24 399

27 815

27 329

27 158

– Opdrachtgevers

110 428

104 296

126 871

125 456

124 062

123 045

122 615

Opbrengst overige departementen

59 350

52 036

52 371

51 958

51 546

51 133

51 133

– Ministerie van IenM

47 248

48 686

44 776

44 363

43 951

43 538

43 538

– Ministerie van EL&I

4 699

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

– Ministerie van SZW

0

0

3 445

3 445

3 445

3 445

3 445

– Overige departementen

7 403

2 000

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

Opbrengst derden

164 959

172 404

187 772

191 527

195 358

195 358

195 358

Rentebaten

394

100

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

965

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

2 196

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

359 178

346 792

392 109

393 390

398 831

396 915

396 314

B. Lasten

             

Apparaatskosten

353 084

341 883

384 776

386 057

391 498

389 582

388 981

– Personele kosten

120 619

110 710

118 308

118 308

118 308

118 308

118 308

Waarvan:

             

eigen personeel

   

106 477

106 477

106 477

106 477

106 477

externe inhuur

   

11 831

11 831

11 831

11 831

11 831

– Materiële kosten

232 465

231 173

266 468

267 749

273 190

271 274

270 673

Waarvan:

             

ICT

   

9 300

9 300

9 300

9 300

9 300

Overige lasten

9 213

4 909

7 333

7 333

7 333

7 333

7 333

Rentelasten

381

393

447

447

447

447

447

Afschrijvingskosten

4 670

4 516

6 886

6 886

6 886

6 886

6 886

– Materieel

3 785

3 637

6 170

6 170

6 170

6 170

6 170

– Immaterieel

885

879

716

716

716

716

716

Overige kosten

4 162

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

4 162

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

362 297

346 792

392 109

393 390

398 831

396 915

396 314

               

Saldo van baten en lasten

– 3 119

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het departementale jaarverslag over 2010 (Kamerstuk 32 710 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2011 betreffen de begroting 2011 (Kamerstuk 32 500 XVI, nrs. 1 en 2). De omzetbedragen voor 2012 voor de primaire opdrachtgevers (VWS-eigenaar, VWS-opdrachtgevers, IenM, EL&I en SZW) zijn ramingen op grond van de verwachte opdrachtvolumes bij ongewijzigd beleid voor de komende jaren waarin thans bekende ontwikkelingen zijn meegenomen. De overige omzetbedragen zijn gebaseerd op lopende en naar verwachting nog aan te gane contracten met overige opdrachtgevers.

Baten

De hoogte van de inkomsten is afhankelijk van overeenstemming tussen de opdrachtgevers en het RIVM over de aard en omvang van de te verrichten activiteiten en – daarmee samenhangend – de in rekening te brengen kosten (zijnde uren x tarief plus directe projectgebonden kosten). De geraamde baten van VWS-eigenaar zijn hoofdzakelijk bestemd voor het strategisch onderzoek van het RIVM en als aanvullend huisvestingsbudget.

De geraamde baten van VWS-opdrachtgevers betreffen inkomsten die het RIVM op grond van lopende werkprogramma’s en thans bekende ontwikkelingen verwacht te verkrijgen door opdrachtverlening door de beleidsdirecties van VWS, de IGZ en de nVWA.

De geraamde baten van IenM en EL&I volgen uit werkzaamheden die op het taakveld milieu in relatie tot volksgezondheid worden uitgevoerd in opdracht van de beleidsdirecties van IenM, de Inspectie IenM en EL&I. De geraamde baten van SZW hebben betrekking op onderzoek op het gebied van (gevaarlijke) arbeidsomstandigheden.

Baten van derden verkrijgt het RIVM door het uitvoeren van werkzaamheden voor derden in Nederland en in internationaal verband.

Lasten

De personele kosten bedragen circa € 118 miljoen, waarvan circa € 106 miljoen voor ambtelijk personeel en circa € 12 miljoen voor inhuur. De materiële kosten bedragen circa € 264 miljoen. Een groot deel betreft uitvoeringskosten voor het Rijksvaccinatieprogramma (€ 109 miljoen).

In deze begroting is de bezuinigingstaakstelling Kabinet Rutte verwerkt, waarbij het RIVM wordt aangeslagen voor een financiële reductie van 1,5% ingaande 2012 tot 6% structureel vanaf 2015. Deze bezuiniging werkt door in de opdrachtgeversbudgetten van VWS en IenM en in de eigenaarsbijdrage van VWS aan het RIVM. De taakstelling moet voor 3/4 worden ingevuld als efficiencytaakstelling (en werkt daarmee door in de RIVM-tarieven) en voor 1/4 als volumetaakstelling. In de uurtarieven zijn de in de onderstaande tabel vermelde taakstellingen verwerkt.

Taakstellingen in % (verwerkt in het uurtarief)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Efficiencytaakstelling Kabinet Balkenende IV

– 2%

Taakstelling Kabinet Rutte

– 1,5%

– 3%

– 4,5%

– 6%

– 6%

3.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht RIVM voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening-courant RHB 1–1

59 880

28 943

29 442

29 603

29 114

28 621

28 821

2. Totaal operationele kasstroom

– 26 030

5 015

7 047

6 397

6 393

7 086

6 843

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 4 907

– 4 516

– 6 886

– 6 886

– 6 886

– 6 886

– 6 886

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 4 907

– 4 516

– 6 886

– 6 886

– 6 886

– 6 886

– 6 886

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

28 943

29 442

29 603

29 114

28 621

28 821

28 778

Toelichting kasstroomoverzicht

Het RIVM investeert in software en licenties, gebouwinstallaties en infrastructuur, laboratoriumapparatuur, vervoermiddelen, IT en audiovisuele apparatuur en facilitaire apparatuur. Dit betreft vervangingsinvesteringen, nodig om de continuïteit te waarborgen.

3.4 Doelmatigheid
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen RIVM voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Generiek

         

1. Tarieven/ uur

         

– Gewogen uurtarief in €

108,96

108,96

108,96

108,96

108,96

– Ontwikkeling uurtarief (2003 = 100)

100

100

100

100

100

2. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

1 516

1 516

1 516

1 516

1 516

3. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

0%

0%

           

Specifiek

         

1. Liquiditeit (current ratio; norm: > 1,5)

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

2. Solvabiliteit (debt ratio)

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

3. Rentabiliteit eigen vermogen

0%

0%

0%

0%

0%

4. Percentage externe inhuur t.o.v. totale personele kosten

10%

10%

10%

10%

10%

5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

97,5%

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Uurtarief

Het RIVM hanteert als indicator voor de doelmatigheid het gewogen uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks door de eigenaar vastgesteld. De hoogte van de tarieven wordt onder meer bepaald door de ontwikkeling van de loonkosten, de materiële kosten (waaronder de huren die de Rijksgebouwendienst in rekening brengt) en het aantal te declareren uren per medewerker evenals efficiencytaakstellingen.

Specifiek

Voor wat betreft de specifieke doelmatigheidsindicatoren steunt het RIVM op de gangbare bedrijfseconomische indicatoren zoals vermeld in bovenstaande tabel. Over de geleverde prestaties legt het RIVM systematisch verantwoording af richting de opdrachtgevers. Voor de primaire opdrachtgevers VWS en IenM gebeurt dat in periodieke voortgangsrapportages die door deze opdrachtgevers worden vastgesteld. Voor de overige opdrachtgevers gebeurt dat via de tijdige levering van de afgesproken producten en diensten en de daarop volgende tijdige betaling door de opdrachtgevers van de overeengekomen opdrachtsom.

Audits en benchmarkonderzoeken vinden periodiek plaats. Over de (wetenschappelijke) audits op onderdelen van de primaire processen wordt gerapporteerd aan de Commissie van Toezicht.

Licence