Base description which applies to whole site

5. Jeugdzorg-instelling De Lindenhorst

5.1 Inleiding

Sinds 1 februari 2009 heeft De Lindenhorst de tijdelijke status van baten-lastendienst toegekend gekregen (Kamerstuk 31 914, nr. 1). De Lindenhorst is een voormalige rijksinrichting binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die per genoemde datum is omgevormd tot een jeugdzorgPlus-instelling. De primaire opdrachtgever van De Lindenhorst is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Lindenhorst is een gespecialiseerde JeugdzorgPlus-instelling en heeft als kerntaak het bieden van bescherming en zorg aan meisjes met ernstige gedragsproblemen in een doorlopend traject ter vergroting van de zelfredzaamheid, passend bij de mogelijkheden van het meisje.

In de brief van 13 april 2011 (Kamerstuk 31 839, nr. 100) heeft de staatssecretaris van VWS een uitspraak gedaan over de toekomst van De Lindenhorst. Komend jaar zal een aanzienlijk veranderproces doorgevoerd worden. De locatie Den Dolder van Almata en De Lindenhorst zullen fuseren tot één private instelling van ongeveer 96 plaatsen, zodat een zelfde positie wordt verkregen als de overige (jeugd)zorginstellingen. Met deze veranderingen is in de ontwerpbegroting voor 2012 nog geen rekening gehouden.

Meer informatie over de organisatie en taken van De Lindenhorst vindt men op de website: www.delindenhorst.nl.

5.2 Begroting van baten en lasten
Begroting van baten en lasten De Lindenhorst voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A. Baten

             

Opbrengst moederdepartement

10 306

9 471

9 407

9 246

9 004

9 004

9 004

– Eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

– Opdrachtgevers

10 306

9 471

9 407

9 246

9 004

9 004

9 004

Opbrengst overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Opbrengst derden

504

717

687

687

687

687

687

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

10 810

10 188

10 094

9 933

9 691

9 691

9 691

               

B. Lasten

             

Apparaatskosten

10 540

10 037

9 949

9 788

9 546

9 546

9 546

– Personele kosten

6 711

6 368

6 785

6 626

6 388

6 388

6 388

Waarvan:

             

eigen personeel

   

6 464

6 313

6 086

6 086

6 086

externe inhuur

   

321

313

302

302

302

– Materiële kosten

3 829

3 669

3 164

3 162

3 158

3 158

3 158

Waarvan:

             

ICT

   

411

401

387

387

387

Overige lasten:

135

151

145

145

145

145

145

Rentelasten

12

21

15

15

15

15

15

Afschrijvingskosten

123

130

130

130

130

130

130

– Materieel

123

130

130

130

130

130

130

– Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

10 675

10 188

10 094

9 933

9 691

9 691

9 691

               

Saldo van baten en lasten

135

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het departementale jaarverslag over 2010 (Kamerstuk 32 710 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2011 betreffen de begroting 2011 (Kamerstuk 32 500 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2012 en verder zijn gebaseerd op de realisatie 2010, begroting 2011 en verwachtingen voor de komende jaren.

De opbrengst van het moederdepartement bestaat uit een bijdrage van VWS voor exploitatiekosten en kapitaallasten.

Opbrengst moederdepartement 2012 (bedragen x € 1 000)

Exploitatiebijdrage op basis van 54 plaatsen * € 140 993

7 614

Bijdrage voor kapitaallasten (situatie afhankelijk)

1 793

Totaal

9 407

Verslagjaar 2010 is inclusief een eenmalige toekenning in verband met de bouwimpuls.

Medio 2013 zal de kostprijs structureel verlaagd worden door realisatie van een kostprijsverlagingstraject, onder andere door een afname van het aantal personeelsleden, samenwerking bedrijfsvoering en het herzien van externe contracten.

Begroting 2014 en verder betreft de structurele kostprijsverlaging, exclusief (eenmalige) fusie-/ en privatiseringskosten en uitgaand van een locatie met 54 capaciteitsplaatsen. Bij privatisering zullen de personele kosten (toepassing van de CAO Jeugdzorg) en huisvestingskosten (geen verplichte Rijksgebouwendienst) verder afnemen, maar zal er wel een effectief rendement dienen te worden behaald, conform maatschappelijk aanvaardbare normen. In bovenstaande begroting is dit niet meegenomen.

De dotatiekosten opbouw FLO voorziening worden direct ten laste van het eigen vermogen gebracht.

5.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht De Lindenhorst voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening-courant RHB 1–1

252

1 284

927

615

324

301

577

2. Totaal operationele kasstroom

1 187

200

200

200

200

120

180

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 53

– 55

– 55

– 55

– 55

– 55

– 55

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

           

3. Totaal investeringskasstroom

53

55

55

55

55

55

55

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

265

476

234

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

– 102

– 102

– 57

– 36

– 33

– 25

– 25

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

0

           

4. Totaal financieringskasstroom

102

102

57

36

232

451

209

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

1 284

927

615

324

301

577

551

Toelichting kasstroomoverzicht

De investeringen betreffen reguliere vervangingsinvesteringen in technische installaties, video-/data-apparatuur, inventaris en overige activa.

De eenmalige stortingen door het moederdepartement zijn ter vorming van de voorziening functioneel leeftijdsontslag op basis van het huidige personeelsbestand. Hierdoor ontstaat in de jaren van dotatie voorziening een positieve financieringskasstroom. Uitbetalingen in het kader van dezelfde regeling veroorzaken de negatieve operationele kasstroom.

De aflossing op lening betreft de conversielening die verplicht is afgesloten bij de oprichting van de tijdelijke baten-lastendienst in 2009.

5.4 Doelmatigheidsparagraaf
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen De Lindenhorst voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Generiek

         

1. Kosten per behandelplek (bedragen x € 1 000)

141

138

134

134

134

2. Bijdrage per behandelplek (bedragen x € 1 000)

141

138

134

134

134

3. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

116

113

108

108

108

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

0%

0%

           

Specifiek

         

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7

7

7

7

7

2. Geregistreerde klachten

29

29

29

29

29

3. Klachten gegrond verklaard

0

0

0

0

0

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Basisindicatoren voor doelmatigheid zijn de kostprijs en de kwaliteit per product of dienst. Doelmatigheid kan worden bereikt door een lagere kostprijs (bij gelijke kwaliteit) of een hogere kwaliteit (bij gelijke kostprijs), uitgewerkt in onderstaande indicatoren.

Kosten en bijdrage per behandelplek

Betreft integrale kostprijs per plaats (54 plaatsen) -/- kapitaallasten en incidentele kosten die gecompenseerd zijn door het moederdepartement. In 2011 is een project gestart om te komen tot een structurele kostprijsverlaging. Naar verwachting zal medio 2013 de verlaging worden gerealiseerd.

Gemiddelde verblijfsduur

De gemiddelde verblijfsduur betreft de gemiddelde verblijfsduur van een jongere op De Lindenhorst. In 2010 is een gemiddelde verblijfsduur van 10,2 maanden gerealiseerd. Doelstelling van 2011 en verder betreft 7 maanden.

Geregistreerde klachten

De zorg dient op een dusdanige manier verleend te worden dat zo min mogelijk klachten worden ingediend.

Klachten gegrond verklaard

De zorg dient op een dusdanige manier verleend te worden dat zo min mogelijk klachten gegrond worden verklaard.

Licence