Base description which applies to whole site

4. Jeugdzorg-instelling Almata

4.1 Inleiding

Sinds 1 februari 2009 heeft Almata de tijdelijke status van baten-lastendienst toegekend gekregen (Kamerstuk 31 914, nr. 1). Almata is een voormalige rijksinrichting binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die per genoemde datum is omgevormd tot een jeugdzorgPlus-instelling. De primaire opdrachtgever van Almata is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Almata heeft als missie jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen. Doel van de behandeling is het verminderen van probleemgedrag, het vergroten van competenties en het creëren van een realistisch toekomstperspectief, zodat jongeren zo snel mogelijk en beter toegerust terug kunnen keren in de samenleving (thuis, op kamers of in een andere geschikte open setting, dan wel in een vervolgvoorziening). Almata heeft vestigingen in Den Dolder en Ossendrecht. De huidige behandelcapaciteit bedraagt 202 plaatsen.

In de brief van 13 april 2011 (Kamerstuk 31 839, nr. 100) heeft de staatssecretaris van VWS de Kamer geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen van jeugdzorgPlus. Voor Almata betekent dit dat komend jaar een aanzienlijk veranderproces doorgevoerd zal worden, waarin de locaties Den Dolder en Ossendrecht hun eigen weg zullen gaan. De locatie Den Dolder van Almata en De Lindenhorst zullen fuseren tot één private instelling van ongeveer 96 plaatsen. Voor de locatie Ossendrecht wordt een private samenwerkings- of fusiepartner gezocht. Met deze veranderingen is in de begroting voor 2012 nog geen rekening gehouden.

Meer informatie over de organisatie en taken van het Almata vindt men op de website: www.almata.nl.

4.2 Begroting van baten en lasten
Begroting van baten en lasten Almata voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A. Baten

             

Opbrengst moederdepartement

33 254

30 015

28 907

28 146

29 183

28 246

28 023

– Eigenaar

3 401

0

0

0

0

0

0

– Opdrachtgevers

29 853

30 015

28 907

28 146

29 183

28 246

28 023

Opbrengst overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Opbrengst derden

866

595

570

545

20

20

20

Rentebaten

9

5

5

5

5

5

6

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

34 129

30 615

29 482

28 696

29 208

28 271

28 049

               

B. Lasten

             

Apparaatskosten

32 314

28 750

27 568

27 518

26 828

26 827

26 890

– Personele kosten

19 457

18 657

18 188

18 260

17 875

17 840

17 895

Waarvan:

             

eigen personeel

   

16 688

16 785

16 335

16 390

16 445

externe inhuur

   

1 500

1 475

1 540

1 450

1 450

– Materiële kosten

12 857

10 093

9 380

9 258

8 953

8 987

8 995

Waarvan:

             

ICT

   

411

419

428

436

445

Overige lasten

1 353

1 840

1 914

1 178

2 380

1 444

1 159

Rentelasten

83

140

70

55

55

55

55

Afschrijvingskosten

1 270

1 150

950

825

775

775

776

– Materieel

1 251

1 138

931

806

756

756

756

– Immaterieel

19

12

19

19

19

19

20

Overige kosten

0

550

894

298

1 550

614

328

– Dotaties voorzieningen

0

550

894

298

1 550

614

328

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

33 667

30 590

29 482

28 696

29 208

28 271

28 049

               

Saldo van baten en lasten

462

25

0

0

0

0

0

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2010 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het departementale jaarverslag over 2010 (Kamerstuk 32 710 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2011 betreffen de begroting 2011 (Kamerstuk 32 500 XVI, nrs. 1 en 2). De bedragen 2012 en verder zijn gebaseerd op de realisatie 2010, begroting 2011 en verwachtingen voor de komende jaren.

De opbrengst van het moederdepartement bestaat uit een bijdrage van VWS voor exploitatiekosten, kapitaallasten en een aantal incidentele bijdragen.

Opbrengst moederdepartement 2012 (bedragen x € 1 000)

Exploitatiebijdrage op basis van 202 plaatsen * € 107 000

21 614

Bijdrage voor kapitaallasten (situatie afhankelijk)

5 764

Overige bijdrage (inclusief SBF/FLO)

1 529

Totaal

28 907

Verslagjaar 2010 is inclusief een eenmalige toekenning van de bouwimpuls.

De opbrengst derden bestaat uit de ESF-bijdrage (Europees Sociaal Fonds) in het kader van Workwise (arbeidstoeleiding van gedetineerde jongeren).

De dotatie voorziening heeft betrekking op kosten van medewerkers die gebruik maken van functioneel leeftijdsontslag (FLO). Deze voorziening is een voorziening die wordt opgebouwd vanuit het resultaat bij de aanvang van het functionele leeftijd ontslag (60 jaar) van de medewerker in een substantieel bezwarende functie (SBF). De kosten voor de gehele FLO-periode worden ineens genomen. De omvang hangt af van het aantal deelnemers in het betreffende jaar. De opbouw van de voorziening wordt gedekt vanuit een structureel budget op basis van afspraken die gemaakt zijn bij de transitie van DJI naar het Ministerie van VWS. De bijdrage FLO wordt rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Het aantal fte loopt terug vanwege het vertrek van personeel door reorganisatie van de maritieme sector van 282 fte naar 276 fte in 2012. Met een eventuele reorganisatievoorziening voor extra kosten en boventalligheid maritieme sector is geen rekening gehouden.

4.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Almata voor het jaar 2012 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Rekening-courant RHB 1–1

7 288

7 179

6 876

5 826

4 876

3 976

3 276

2. Totaal operationele kasstroom

586

500

200

200

200

0

0

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 1 060

– 300

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

150

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

1 060

150

500

500

500

500

500

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

1 292

0

0

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

– 927

– 953

– 350

– 250

– 200

– 200

– 200

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

0

300

0

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

365

653

350

250

200

200

200

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

7 179

6 876

5 826

4 876

3 976

3 276

2 576

Toelichting kasstroomoverzicht

De afgelopen jaren is het saldo van de rekening-courant met de rijkshoofdboekhouding (RHB) erg hoog geweest doordat een aantal verplichtingen werd doorgeschoven. Vanaf 2011 zal het rekening-courantsaldo afnemen en dalen tot een normale hoogte.

De boekwaarde van de desinvesteringen in 2011 betreft de opbrengst (verkoop minus boekwaarde) van de verkoop van een tweetal schepen. De investeringen bestaan deels uit vervangingsinvesteringen en deels uit nieuwe investeringen. Almata investeert in zaken als vervanging ICT, vervanging wagenpark, verbetering gebouwen en terreinen, verbeteren en vervangen van inrichting van de paviljoens en de behandel/therapieruimten en bezoekersruimten, vervanging van onderwijshulpmiddelen en verbeteringen aan het schip. Deze investeringen zijn normaliter jaarlijks op hetzelfde niveau, maar in bepaalde jaren wijkt dit beeld af, door verbouwingen en veranderingen (zoals nieuwbouw Ossendrecht in 2010).

4.4 Doelmatigheidsparagraaf
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen Almata voor het jaar 2011
 

2012

2013

2014

2015

2016

Generiek

         

1. Kosten per behandelplek (x € 1 000)

138,7

137,9

136,8

136,8

137,1

2. Bijdrage per behandelplek (x € 1 000)

138,7

137,9

136,8

136,8

137,1

3. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

272

272

264

264

264

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

0%

0%

           

Specifiek

         

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7

7

7

7

7

2. Geregistreerde klachten

350

300

250

250

250

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Kosten en bijdrage per behandelplek

De komende jaren wordt gewerkt aan kostenreductie met als doel een lagere kostprijs per behandelplek door afname van het aantal fte, het doorvoeren van materiële besparingen en het geleidelijk afbouwen van de overige bijdragen in de komende jaren. De bijdrage voor FLO-voorziening valt hier buiten, omdat deze afhankelijk is van het aantal deelnemers dat in dat jaar deel neemt aan de regeling.

Dit alles resulteert in een kostprijs die marktconform is voor het gedeelte dat niet afhankelijk is van het hebben van de status als rijksinstelling, en die Almata in staat stelt te concurreren met de particuliere collega’s uit de jeugdzorgPlus.

Gemiddelde verblijfsduur

De gemiddelde verblijfsduur is de duur die het beste past bij de kwaliteitsmaatstaf die Almata voor haar behandeling hanteert, maar is mede afhankelijk van de huidige bewegingen en komende besluitvorming over trajectzorg in de jeugdzorgketen.

Geregistreerde klachten

Het aantal klachten zal door verbetering van het leefklimaat voor de jongeren geleidelijk gaan teruglopen.

Licence