Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013 (1)

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013 (2)

Stand 1ste suppletoire begroting 2013 (3)=(1+2)

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1.138.214

389.354

1.527.568

– 39.087

– 131.899

– 141.618

– 147.118

Uitgaven:

1 .138.214

389.678

1.527.892

– 39.087

– 131.899

– 141.618

– 147.118

               

Onderzoek en Bijdragen organisaties

             

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

100

0

100

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven

             

1.

Algemene uitkering c.a.

474.039

– 20.500

453.539

– 91.779

– 137.118

– 142.118

– 147.118

2.

Integratie-uitkeringen

0

393.551

393.551

40.325

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

664.075

16.627

680.702

12.367

5.219

500

0

               

Ontvangsten:

1.138.214

389.678

1.527.892

– 39.087

– 131.899

– 141.618

– 147.118

Toelichting

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2013 met € 389.354.000 te muteren en te brengen op € 1.527.568.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag provinciefonds 2013 (x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2013

 

1.138.214

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

1.028

 

DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 1.028

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

7.222

 

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

4.080

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

5.900

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

Natuur (integratie-uitkering)

393.550

 

Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

500

 

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)

1.950

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 3.000

 

Steunfunctie Monumentenzorg en Archeologie

183

 

Friese taal

90

 

Accres tranche 2012 (incidenteel)

– 7.032

 

Accres tranche 2012 (structureel)

– 15.714

 

Accres tranche 2013

625

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

389.354

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2013

 

1.527.568

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

453.219

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

393.550

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

680.699

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds met € 389.678.000 te muteren en te brengen op € 1.527.892.000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2013, maar niet op het verplichtingenbedrag 2013. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2012», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag provinciefonds 2013 (x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2013

 

1.138.214

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

389.354

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012

1

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012

3

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2012

320

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

389.678

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2013

 

1.527.892

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

453.539

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

393.551

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

680.702

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2013 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 389.678.000 gewijzigd tot € 1.527.892.000.

Licence