Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutatie

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2013

39.933

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Mutatie grondwettelijke uitkeringen leden koninklijk huis naar aanleiding van de troonswisseling

180

1

2. Loonbijstelling 2013

30

2

3. Loonbijstelling 2013

7

3

4. Aandeel Kabinet van de Koning in de

eindejaarsmarge 2012 AZ

24

3

5. Bijdrage Kabinet van de Koning aan rijksbrede

contracten m.b.t. vakliteratuur en abonnementen

– 19

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2013

40.155

Toelichting

Ad 1. Begrotingsartikel 1 van de begroting van de Koning bevat de grondwettelijke uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis. Sinds de troonswisseling op 30 april 2013 betreft dit de Koning, de echtgenote van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap. De huidige mutatie voorziet voor het jaar 2013 in de aanpassing van de grondwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de troonswisseling, krachtens de in 2008 geactualiseerde Wet financieel statuut van het koninklijk huis.

Ad 2 en 3. Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

Ad 4 en 5. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutaties zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van de begroting van Algemene Zaken (III) hebben plaatsgevonden. Deze mutaties worden als uitgaven en ontvangsten van die begroting toegelicht.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2013

nihil

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening functionele uitgaven 2012

293

2

2. Eindafrekening Militaire Huis 2012

125

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2013

418

 

Toelichting

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2012 van de Koning (Kamerstuk 33 605 I, nr. 1), vindt de eindafrekening van de in 2012 verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis plaats in het volgende begrotingsjaar. Met bovengenoemde mutaties vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekeningen plaats. Het betreft voor zowel de Dienst van het Koninklijk Huis als het Militaire Huis het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2012, wat in beide gevallen per saldo een ontvangst inhoudt.

Licence