Base description which applies to whole site

6. Toelichting per beleidsartikel

Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken

Beleidsartikel 1 hoofdstuk V

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

94.041

18.412

112.453

– 26.759

– 13.609

– 13.359

– 13.359

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

109.551

2.056

111.607

591

591

641

641

                   

1.1

Een goed functionerende internationale rechtsorde

 

52.216

2.056

54.272

591

591

641

641

                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan Verenigde Naties

40.501

 

40.501

       
   

waarvan OESO

5.823

600

6.423

       
 

Subsidies

waarvan Carnegiestichting

4.800

 

4.800

       
                   

1.2

Bescherming van de rechten van de mens

 

57.335

 

57.335

       
                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

19.792

 

19.792

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

OHCHR

8.650

 

8.650

       
 

Subsidies

Wereldomroep

14.000

 

14.000

       
   

Diversen

14.893

 

14.893

       

Verplichtingen

De stijging van EUR 18,4 miljoen bestaat uit een saldo. Doordat het voornemen is de subsidie aan de Carnegie Stichting eind 2013 voor een periode van vijf jaar (2014–2018) af te sluiten, stijgt het budget hiervoor met EUR 20,5 miljoen. Oorspronkelijk was dit begin 2014 voorzien. Daarnaast is een verplichtingenbudget van EUR 8,6 miljoen opgenomen voor centrale programma’s op het gebied van mensenrechten. Ten slotte vervalt de verplichting in de begroting 2013 voor de Wereldomroep omdat deze eind 2012 is aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 hoofdstuk V

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

Bedragen in EUR 1.000

   

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

   

234.511

11.481

245.992

4.863

3.703

– 1.768

– 1.768

                     

Uitgaven:

Instrument

Thema

             
                     

Programma-uitgaven totaal

   

253.494

3.290

256.784

14.628

7.135

3.182

3.182

                     

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid

   

20.721

– 4.956

15.765

– 137

– 189

                     
 

Bijdragen internationale organisaties

NAVO

 

12.806

– 1.556

11.250

       
   

Diversen

 

4.925

– 300

4.625

       
 

Subsidies

Atlanitische commissie

 

490

 

490

       

2.2

Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

   

500

 

500

       
 

Susidies

Anti-terrorisme instituut

 

500

 

500

       
                     

2.3

Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid

   

12.754

3.060

15.814

9.720

2.000

   
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

IAEA

 

7.317

 

7 317

       
   

Ontwapeningsorganisaties (CTBTO,OPCW etc.)

 

3.437

50

3.487

       
   

EBRD

   

1.000

1.000

       
 

Opdrachten

NSS

 

2.000

2.010

4.010

       
                     

2.4

Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid

   

0

 

0

       
                     

2.5

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden

   

219.519

5.186

224.705

5.045

5.324

3.182

3.182

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

Veiligheid en rechtsorde

93.850

 

93.850

       
     

Goed bestuur

5.208

 

5.208

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan VN-contributie crisisbeheersingsoperaties

Veiligheid en rechtsorde

102.000

 

102.000

       
   

waarvan MATRA

Goed bestuur

10.814

 

10.814

       
                     

Ontvangsten

   

1.167

 

1.167

0

0

0

0

                     

2.10

Doorberekening Defensie diversen

   

167

 

167

       
                     

2.50

Restituties contributies

   

1.000

 

1.000

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 2.1

De daling wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de NAVO-nieuwbouw voor 2013 lager uitvallen dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven zijn hoofdzakelijk het gevolg van de vertraging bij de nieuwbouw.

Artikel 2.3

De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat hierin de verwachte kosten voor de Nuclear Security Summit, die in 2014 in Nederland wordt gehouden, zijn opgenomen. Daarnaast wordt een extra bijdrage opgenomen voor de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ten behoeve van het programma Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP). Het NDEP is gericht op het ontmantelen van Russische kernonderzeeërs, het management van nucleair afval en tegengaan van nucleaire vervuiling.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 3 hoofdstuk V

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1 000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

7.412.138

474.653

7.886.791

123

123

123

123

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

7.580.467

474.653

8.055.120

123

123

123

123

                   

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese

               

Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart

               

en duurzame economische groei biedt

 

7 389.682

474.331

7.864.013

                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

BNP-afdracht

4.309.168

475.021

4.784.189

       
   

BTW-afdracht

339.447

– 690

338.757

       
   

Landbouwheffingen

253.000

 

253.000

       
   

Invoerrechten

2.488.067

 

2.488.067

       
                   

3.2

Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

 

177.177

 

177.177

       
                   

Bijdragen (inter)nationale organisaties

EOF

177.177

 

177.177

       
                   

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

 

9.748

175

9.923

123

123

123

123

                   

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Raad van Europa

9.748

175

9.923

       
                   

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27

 

3.860

147

4.007

       
                   

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Benelux bijdrage

3.860

147

4.007

       
                   

Ontvangsten

 

685.267

685.267

0

0

0

0

                   

3.10

Perceptiekostenvergoedingen

 

685.267

 

685.267

       
                   

3.30

Restitutie Raad van Europa

 

0

 

0

       

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.

Uitgaven

Artikel 3.1

Ten aanzien van de Nederlandse EU-afdrachten vindt een aantal mutaties plaats. Ten eerste is in december 2012 een aanvullende EU-begroting van EUR 6,1 miljard aangenomen. Dit leidde tot een tegenvaller voor de Nederlandse afdrachten van EUR 138 miljoen. Hiervoor is middels een Nota van Wijzigingen (wijziging samenhangende met de Najaarsnota, kamerstuk 33 480 V nr. 4) ruimte gevraagd aan de Kamer. De betaling van de overeengekomen bijdrage heeft echter pas op 2 januari 2013 plaatsgevonden, waardoor de tegenvaller zich feitelijk pas in 2013 heeft voorgedaan. Voorts ontstaat in de raming voor 2013 een meevaller van EUR 122 miljoen voor Nederland. Dit omdat de in december overeengekomen EU-begroting voor 2013 in omvang EUR 2,5 miljard lager is dan geraamd. Daarnaast wordt een aantal mutaties opgenomen naar aanleiding van aanvullende begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor begrotingsjaar 2013. Het betreft een aanvullende begroting van ruim 11 miljard euro, de toetreding van Kroatië en een technische mutatie die voortvloeit uit de EU-begroting 2012. Op basis van de voorstellen zou de additionele Nederlandse bijdrage EURO 474 miljoen bedragen. Hiervoor geldt dat nog overeenstemming dient te worden bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. Naar verwachting vindt in de zomer definitieve besluitvorming hierover plaats.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 4 hoofdstuk V

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

             
                 

Programma-uitgaven totaal

2.300

0

2.300

0

0

0

0

                 

4.2

Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden

2.300

 

2.300

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 7 hoofdstuk V

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

15.964

5

15.969

– 210

– 210

– 210

– 210

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

15.964

– 325

15.639

– 100

– 100

– 100

– 100

                   

7.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire

               

dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

 

14.809

– 433

14.376

– 208

– 208

– 208

– 208

                   
 

Subsidies

EPAFRAS

600

 

600

       
   

Reclassering Nederland

600

 

600

       
                   
 

Opdrachten

Informatiesystemen

7.000

– 83

6.917

       
   

Inkoop reisdocumenten

3.500

 

3.500

       
   

Diversen

3.109

– 350

2.759

       
                   

7.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

 

1.155

108

1.263

108

108

108

108

                   

Ontvangsten

 

41.300

0

41.300

0

0

0

0

                   

7.10

Consulaire dienstverlening

 

41.300

 

41.300

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 hoofdstuk V

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting inxl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

41.362

– 853

40.509

– 4.845

– 5.255

1.145

1.145

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

43.439

– 2.054

41.385

141

– 716

1 794

1.678

                   

8.1

Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur

 

7.246

– 134

7.112

866

866

866

750

                   
 

Subsidies

Instituut Neerlandais

1.407

 

1.407

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Gemeenschappelijk cultureel erfgoed

1.000

 

1.000

       
                   

8.2

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor

internationale organisaties in Nederland

 

13.775

– 2.357

11.418

– 1.340

– 2.097

413

413

                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Internationaal Strafhof

10.000

– 2.400

7.600

       
   

Libanon tribunaal

3.600

 

3.600

       
                   

8.3

Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid

 

22.418

437

22.855

615

515

515

515

                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

7.527

 

7.527

       
 

subsidies

Clingendael

2.520

 

2.520

       
 

Opdrachten

POBB

3.458

 

3.458

       
   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en CD

1.665

485

2.150

       
   

Voorlichting

5.340

– 150

5.190

       
                   

Ontvangsten

 

790

0

790

0

0

0

0

                   

8.30

Doorberekening Defensie diversen

 

790

 

790

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 8.2

De daling wordt veroorzaakt doordat de verwachte bijdrage van Buitenlandse Zaken aan de huur van het Internationaal Strafhof is aangepast aan de afspraken die met het Strafhof zijn gemaakt. De oorspronkelijke raming was hoger.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 9 hoofdstuk V

Artikel 9 Geheim

Bedragen in EUR 1 000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

pm

162

162

31

     
                 

Uitgaven

pm

162

162

31

     
                 

Ontvangsten

             

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 10 hoofdstuk V

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

33.597

– 15.218

18.379

223.948

234.090

232.288

230.176

                 

Uitgaven:

33.597

– 15.218

18.379

223.948

234.090

232.288

230.176

                 

Nominaal en onvoorzien

33.597

– 15.218

18.379

223.948

234.090

232.288

230.176

Verplichtingen en Uitgaven

Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, toevoeging van de eindejaarsmarge 2012 en overboekingen naar diverse begrotingen en artikelen op de BZ-begroting. Ten slotte zijn op dit artikel vanaf 2014 de middelen opgenomen die zijn gereserveerd voor het Budget voor Internationale Veiligheid (BIV). Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2014 overgeheveld naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) en beleidsmatig ingevuld.

Niet-Beleidsartikel 11 hoofdstuk V

Artikel 11 Algemeen

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

702.951

24.563

727.514

18.049

– 4.936

– 54.107

– 50.057

                 

Uitgaven:

770.219

9.958

780.177

433

– 19.938

– 54.871

– 82.258

                 

Apparaatsuitgaven

770.219

9.958

780.177

433

– 19.938

– 54.871

– 82.258

                 

11.1.1

Personeel

457.505

 

457.505

       
 

Eigen personeel

450.084

 

450.084

       
 

Inhuur extern

7.421

 

7.421

       
                 

11.1.2

Materieel

312.714

9.958

322.672

       
 

waarvan ICT

32.264

4.400

36.664

       
 

waarvan bijdragen aan SSO's

29.709

3.800

33.509

       
                 

Ontvangsten

58.626

0

58.626

0

0

0

0

                 

Diverse ontvangsten

58.626

 

58.626

       
                 

Koersverschillen

0

 

0

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

De stijging van de uitgaven betreft een saldo. De mutatie wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van de eindejaarsmarge. Deze wordt in belangrijke mate ingezet voor IT-uitgaven op gebied van digitalisering van archieven en het opzetten van een database voor internationale instellingen in Den Haag. Daarnaast sluit Buitenlandse Zaken aan bij de BZK organisatie P-direct waardoor de uitgaven aan SSO’s stijgen. Ten slotte is er sprake van een overheveling naar het ministerie van Defensie. Dit heeft betrekking op uitgaven voor beveiliging van ambassades in hoog-risico landen, uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Meerjarig daalt het budget vanaf 2015 als gevolg van de rijksbrede taakstelling. De vertaling op hoofdlijnen hiervan wordt vóór de zomer in de nota «modernisering van de Nederlandse diplomatie inclusief het postennet» naar de Kamer verstuurd. Vervolgens wordt dit financieel verder uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2014.

Ontvangsten

Geen toelichting

Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Beleidsartikel 1 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

75.116

1.165

76.281

0

6.278

6.648

3.000

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

89.197

2.354

91.551

1.315

7.560

6.854

4.472

                   
 

Een sterke internationale concurrentiepositie

 

89.197

2.354

91.551

1.315

7.560

6.854

4.472

                   
 

Subsidies

Prepare2start/Starters International Business (SIB)

6.147

1.189

7.336

       
   

Overig Programmatische Aanpak

4.589

 

4.589

       
   

2g@there

6.462

 

6.462

       
   

Transitiefaciliteit (TF)

6.000

372

6.372

       
   

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

4.000

 

4.000

       
   

Package4growth

5.000

 

5.000

       
   

Partners for International Business (PiB)

5.350

 

5.350

       
   

Overige subsidies

823

 

823

       
   

Package4growth (ODA)

2.147

 

2.147

       
 

Opdrachten

Beleidsondersteuning, eveluaties en onderzoek

1.420

1.000

2.420

       
   

Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA)

1.179

 

1.179

       
   

Overige opdrachten

604

500

1.104

       
 

Leningen

Finance for Intrernational Business (FiB)

7.500

 

7.500

       
 

Bijdragen aan agentschappen

Agentschap NL

33.106

– 1.207

31.899

       
 

Bijdragen aan internationale organisaties

WTO, OESO

4.870

500

5.370

       
                   

Ontvangsten

 

14.315

0

14.315

   

6.648

3.000

                   

1.10

Een sterke internationale concurrentiepositie

gemengde kredieten

681

 

681

       
   

Ontvangsten uit reserve

12.500

 

12.500

       
   

Diverse ontvangsten

1.134

 

1.134

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 2 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

5.335

– 4.995

340

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

5.335

– 4.995

340

0

0

0

0

                   

2.1

Een goed functionerende internationale rechtsorde

 

294

46

340

       
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

 

294

46

340

       
                   

2.2

Bescherming van de rechten van de mens

 

5.041

– 5.041

0

       
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

ILO

5.041

– 5.041

0

       

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.

Uitgaven

Artikel 2.2

De daling wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de International Labour Organization (ILO) al in 2012 is betaald. Hierdoor hoeft voor 2013 geen bijdrage meer worden gedaan.

Beleidsartikel 3 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 3 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

Bedragen in EUR 1.000

   

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

   

438.000

89.250

527.250

– 72.000

72.000

26.000

72.000

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

instrument

thema

516.006

– 6.906

509.100

– 125.000

– 155.000

– 155.000

– 155.000

                     

3.1

Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden

   

303.939

– 11.156

292.783

– 125.000

– 155.000

– 155.000

– 155.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

Veiligheid en rechtsorde

217.843

– 10.715

207.128

       
     

Goed bestuur

38.296

– 10.874

27.422

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNICEF

Veiligheid en rechtsorde

30.000

5.800

35.800

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/Diversen

o.a.IDEA/IDLO

Goed bestuur

17.800

– 3.367

14.433

       
   

Programma politieke partijen

   

4.000

4.000

       
   

Gemeenteinitiatieven

   

4.000

4.000

       
                     

3.2

Effectieve humanitaire hulp

   

212.067

4.250

216.317

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

Noodhulpprogramma's

 

59.767

– 750

59.017

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

CERF

 

45.000

 

45.000

       
   

UNHCR

 

33.000

5.000

38.000

       
   

Wereldvoedselprogramma

 

36.000

 

36.000

       
   

UNRWA

 

13.000

 

13.000

       
   

Noodhulpprogramma's

 

25.300

 

25.300

       

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. Ten eerste vanwege een hogere bijdrage aan de UNHCR in lijn met de bijdrage in 2012. Daarnaast een verhoging van het verplichtingenbudget voor UNRWA omdat voor 2012 een éénjarige commitering is aangegaan zodat voor 2013 alsnog een bedrag dient te worden opgenomen. Ten slotte zal voor 2013 een tweejarige committering voor de jaarlijkse algemene vrijwillige bijdrage aan het wereldvoedselprogramma van EUR 36 miljoen worden aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 4 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

749.287

526

749.813

0

0

– 72.380

– 139.370

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

921.679

– 32.520

889.159

– 355.148

– 434.796

– 407.169

– 663.180

                   

4.1

Voedselzekerheid

 

303.105

34.000

337.105

– 60.000

– 85.000

– 60.000

– 40.000

                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

113.992

22.050

136.042

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan IFDC/CGIAR/IFPRI

33.600

9.000

42.600

       
   

waarvan IFC/FMO

46.390

 

46.390

       
   

waarvan PPP via Agentschap NL,IDH

44.048

– 3.048

41.000

       
 

Subsidie

waarvan NUFFIC

15.000

 

15.000

       
   

waarvan Agriterra

12.310

5.876

18.186

       
   

waarvan IDH

25.195

 

25.195

       
                   

4.2

Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden

 

256.936

– 37.116

219.820

– 190.148

– 259.796

– 297.169

– 628.180

                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

50.474

– 18.795

31.679

       
   

waarvan macrosteun

33.000

– 15.000

18.000

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan WB/Afdb

44.402

14.500

58.902

       
   

waarvan UNDP

55.500

 

55.500

       
   

waarvan UNCEF

34.000

 

34.000

       
   

waarvan multilatere banken en fondsen

119.139

660

119.799

       
 

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen in BNP en/of toerekeningen

 

– 82.017

– 14.670

– 96.687

       
                   

4.3

Private sector ontwikkeling

 

354.678

– 29.930

324.748

– 105.000

– 90.000

– 50.000

5.000

                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

58.366

– 21.230

37.136

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan WB/WTO/WHO

16.649

– 1.618

15.031

       
   

waarvan WB/WTO/WHO

18.182

– 2.782

15.400

       
   

waarvan WB/IFC/FMO/AfDB

11.514

 

11.514

       
   

waarvan PIDG

7.743

 

7.743

       
 

Overig

Diversen

24.450

 

24.450

       
 

Subsidie

waarvan FMO

26.484

2.846

29.330

       
   

waarvan PUM

12.540

– 1.240

11.300

       
 

Bijdragen aan agentschappen

waarvan ORIO via Agentschap NL

66.200

 

66.200

       
   

waarvan PSI via Agentschap NL

79.043

– 3.793

75.250

       
 

Bijdragen aan agentschappen

waarvan CBI

25.026

 

25.026

       
                   

4.4

Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering

 

6.960

526

7.486

       
                   
 

Bijdragen aan agentschappen

NBSO via Agentschap NL

6.960

526

7.486

       
                   

Ontvangsten

 

57.363

0

57.363

0

0

0

0

                   

4.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

 

57.363

 

57.363

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 4.1

De uitgaven voor de landenprogramma’s op het terrein van voedselzekerheid stijgen. Dit geldt met name voor de landen Burundi, Bangladesh, Rwanda en Mozambique. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat budgetten voor ondernemersklimaat (artikel 4.3) zijn overgeheveld naar voedselzekerheid. Anderzijds doordat geplande uitgaven voor 2012 zijn doorgeschoven naar 2013 omdat de opstartfase meer tijd heeft gekost dan voorzien. Ten slotte stijgen ook de uitgaven voor het programma Kennis op gebied van voedselzekerheid. Een bedrag van EUR 10 miljoen wordt hierbij overgeheveld vanuit artikel 6.1 om klimaataspecten binnen het voedselzekerheidsprogramma op te nemen.

Artikel 4.2

De daling van het budget wordt veroorzaakt door een aantal mutaties. De reservering voor de algemene begrotingssteun ten behoeve van Mali is niet meer opgenomen. De huidige politieke situatie in het land sluit de inzet van het instrument algemene begrotingssteun uit. Daarnaast is ook het nog te verdelen budget in verband met wijzigingen in BNP en/of toerekeningen toegenomen. Dit is het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Hier staat tegenover dat er een reservering is opgenomen voor schuldverlichting voor Myanmar.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 5 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 5 toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

   

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

   

343.241

143.191

486.432

26.875

87.875

26.875

26.875

                     

Uitgaven:

Instrument

Thema

             
                     

Programma-uitgaven totaal

   

1.100.152

– 35.395

1.064.757

– 57.271

– 117.732

– 220.000

– 325.000

                     

5.1

Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten

   

198.600

– 22.671

175.929

– 60.000

– 100.000

– 110.000

– 115.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

Onderwijs

69.804

– 2.400

67.404

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan Beroepsonderwijs

Onderwijs

10.000

– 7.100

2.900

       
   

GPE

Onderzoek en innovatie

30.000

30.000

       
 

Subsidies

NUFFIC

Onderwijs

60.000

– 5.500

54.500

       
   

Diversen

Onderzoek en innovatie

28.796

– 8 712

20 084

       
                     

5.2

Versterking van het maatschappelijk middenveld

in ontwikkelingslanden

   

456.125

– 2.935

453.190

2.250

2.250

– 115.000

– 230.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

 

125

1.140

1.265

       
 

Subsidies

waarvan MFS

 

382.000

– 3.200

378.800

       
   

waarvan SNV

 

60.000

 

60.000

       
   

waarvan VMP

 

13.000

 

0

       
                     

5.3

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

   

52.470

1.008

53.478

479

18

   
                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

 

8.027

1.008

9.035

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNIFEM

 

6.000

 

6.000

       
 

Subsidies

FLOW

 

38.443

 

38.443

       
                     

5.4

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids

   

392.957

– 10.797

382.160

 

– 20.000

5.000

20.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

HIV/aids

13.740

 

13.740

       
     

SRGR

43.037

7.000

50.037

       
     

Gezondheid algemeen

38.079

– 7.480

30.599

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNAIDS

HIV/aids

20.000

 

20.000

       
   

GFATM

HIV/aids

67.000

 

67.000

       
   

UNFPA

SRGR

81.000

 

81.000

       
   

waarvan PSI, IPPF, IPAS

SRGR

7.500

 

7.500

       
   

waarvan SRGR-fonds

SRGR

30.000

 

30.000

       
   

GAVI

Gezondheid algemeen

30.000

– 5.000

25.000

       
   

HIF

Gezondheid algemeen

15.000

– 4.500

10.500

       
   

WHO

Gezondheid algemeen

19.104

19.104

       
 

Subsidies

Key populationfunds

HIV/aids

17.500

17.500

       

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget bestaat uit een saldo. In de Incidentele Suppletoire Begroting is het budget voor artikel 5 overgeheveld naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij is abusievelijk een verschil ontstaan van EUR 10 miljoen. Dit wordt in deze begroting verwerkt. Daarnaast dient voor 2013 een nieuwe verplichting te worden aangegaan voor het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and Malaria (GFATM). Deze was niet opgenomen in de eerdere raming. Ten slotte een verlaging van het budget ten behoeve van het SRGR-fonds omdat de verplichting hiervoor al in het najaar van 2012 is aangegaan.

Uitgaven

Artikel 5.1

De daling wordt veroorzaakt doordat het budget voor Strategische Allianties met Internationale NGO’s (SALIN) is verlaagd. Dit past in het beleid om het budget voor niet-prioritaire thema’s versneld af te bouwen. Daarnaast wordt het kasritme voor de hoger onderwijsprogramma’s NICHE en NFP aangepast. Ten slotte wordt de raming voor onderzoek en innovatie verlaagd als gevolg van het feit dat de uitgaven voor een aantal onderzoeksinstituten op het gebied van landbouw worden betaald uit een ander artikel (art 4.3).

Beleidsartikel 6 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 6 Duuzaam water- en milieubeheer

Bedragen in EUR 1.000

   

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

     

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

   

533.944

0

533.944

0

0

0

0

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

   

397.960

– 17.988

379.972

– 149.811

– 154.811

– 109.881

– 64.881

                     

6.1

Duurzaam milieugebruik wereldwijd

   

206.983

– 9.651

197.332

– 99.811

– 99.811

– 69.881

– 39.881

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

Milieubeleid

18.631

 

18.631

       
     

Klimaat en energie

27.274

– 2.500

24.774

       
   

PREP

Klimaat en energie

19.210

 

19.210

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan UNDP, WB, ITTO,BMZ

Milieubeleid

14.291

 

14.291

       
   

waarvan UNEP

Milieubeleid

7.140

 

7.140

       
   

waarvan GEF/Montreal

Milieubeleid

19.426

2.053

21.479

       
   

waarvan BGP, Both Ends

Milieubeleid

4.510

 

4.510

       
   

waarvan Commissie MER, WWF, WRI, PBL, Tropenbos, IUCN, Peace Parks

Milieubeleid

35.475

 

35.475

       
   

WB, IFAD, UNDP, GTZ

Klimaat en energie

24.681

– 10.000

14.681

       
   

LDCF

Klimaat en energie

20.000

20.000

       
   

Diversen

Klimaat en energie

770

– 770

0

       
 

Subsidies

waarvan HIVOS

Klimaat en energie

8.665

 

8.665

       
   

FMO

Klimaat en energie

6.910

 

6.910

       
                     

6.2

Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/ partnerlanden

   

190.977

– 8.337

182.640

– 50.000

– 55.000

– 40.000

– 25.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

Waterbeheer

80.650

– 9.514

71.136

       
   

NGO’s

Waterbeheer

2.491

 

2.491

       
   

Landenprogramma's

Drinkwater en Sanitatie

45.751

3.992

49.743

       
   

PLAN NL, Transparency Int, Stichting Waste, RED Cross, IRC

Drinkwater en Sanitatie

5.320

 

5.320

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan UNESCO-IHE, WB

Waterbeheer

20.861

 

20.861

       
   

PPP's

Waterbeheer

7.784

 

7.784

       
   

AfDB, UNOPS, UN HABITAT, UNDESA, UNICEF, WB

Drinkwater en Sanitatie

18.240

– 3.000

15.240

       
   

A4A, Wetterskip Fr, AKVO, WAG Univ.

Drinkwater en Sanitatie

9.880

 

9.880

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 7 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 7 Regulering van het personenverkeer

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

9.000

0

9.000

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

9.000

0

9.000

0

0

0

0

                   

7.1

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

 

9.000

 

9.000

       
                   
 

Subsidies

Diversen

3.150

 

3.150

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNHCR

2.810

 

2.810

       
 

Bijdragen ZBO

Dienst terugkeer en vertrek

2.500

 

2.500

       

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2013

Stand suppletoire begroting VJN 2013

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2014

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

 

9.703

– 3.851

5.852

– 1.000

– 368

– 18

– 18

                   

Uitgaven:

Instrument

             
                   

Programma-uitgaven totaal

 

28.543

– 1.472

27.071

– 900

– 10.000

– 13.300

– 13.300

                   

8.1

Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur

 

12.943

– 1.862

11.081

100

     
                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

2.079

 

2.079

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNESCO

4.555

– 2.185

2.370

       
   

Diversen

2.559

323

2.882

       
 

Subsidies

Prins Claus fonds

3.750

 

3.750

       
                   

8.2

Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse

zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland

en het versterken van het draagvlak in eigen land

voor het buitenlandbeleid

 

15.600

390

15.990

– 1.000

– 10.000

– 13.300

– 13.300

                   
 

Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma's

210

390

600

       
 

Subsidies

NCDO

10.580

 

10.580

       
 

Opdrachten

Diversen

4.810

 

4.810

       

Verplichtingen

De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verplichting voor UNESCO al in 2012 is aangegaan waardoor het budget voor 2013 daalt.

Uitgaven

Geen toelichting

Licence