Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 De Werkmaatschappij

Inleiding

De Werkmaatschappij is een baten-lastenagentschap onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2013 bestaat deze organisatie uit een Houdster, stafafdeling Financiën & Control en 12 bedrijfseenheden.

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.

Ontwikkelingen

De aanleiding voor De Werkmaatschappij om een 1e suppletoire begroting in te dienen is de uittreding van 1 bedrijfseenheid en de overgang van 1 onderdeel van een bedrijfseenheid naar het moederdepartement per 1 januari 2013. De bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk is uitgetreden en overgegaan naar de baten-lastenagentschap SSC-ICT Den Haag. Daarnaast is het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk van de bedrijfseenheid Benchmarken Benchlearning Rijk/Gateway overgegaan naar het moederdepartement.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap DWM, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
 

(1)

(2)

(3)=(1)–(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

40.911

– 5.638

35.273

Omzet overige departementen

76.350

– 13.804

62.546

Omzet derden

5.800

– 224

5.576

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

123.061

– 19.666

103.395

       

Lasten

     

Apparaatskosten

120.139

– 17.912

102.227

– personele kosten

74.413

– 3.781

70.632

– wv eigen personeel

68.702

– 3.015

65.687

– wv externe inhuur

5.711

0

5.711

– materiële kosten

45.726

– 14.131

31.595

– wv apparaat ICT

11.473

– 3.533

7.940

– wv bijdrage SSO's

8.380

– 198

8.182

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.618

– 1.750

868

– materieel

2.121

– 1.750

371

– wv apparaat ICT

1.750

– 1.750

0

– immaterieel

497

0

497

Overige lasten

40

0

40

– dotaties voorzieningen

40

0

40

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

122.797

– 19.662

103.135

       

Saldo van baten en lasten

264

– 4

260

Toelichting op de mutatie

De wijziging op de ontwerpbegroting 2013 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk en het onderdeel Benchmarken Benchlearning Rijk per 1-1-2013. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendekkende exploitatie.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap DWM, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

20.240

0

20.240

2.

Totaal operationele kasstroom

2.882

– 1.754

1.128

 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

0

– 1.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.000

0

– 1.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2.547

952

– 1.595

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.000

0

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1.547

952

– 595

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

20.575

– 802

19.773

De operationele kasstroom wijzigt door de uittredingen. In 2012 heeft De Werkmaatschappij geen beroep gedaan op de leenfaciliteit waardoor de aflossing 2013 wijzigt. Door de uittreding van de bedrijfseenheid Digitale Werkplek Rijk wordt in 2013 een uitstaande lening vervroegd afgelost.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

97,5

97,5

Tarieven/uur (indexcijfer)

97,5

97,5

Omzet per FTE

151.366

133.413

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

813

775

Saldo van baten en lasten (%)

0,2%

0,2%

Kwaliteitsindicator 1 – KTO

7,1

7,1

Kwaliteitsindicator 2 – MTO

7,5

7,5

De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet per FTE en het FTE totaal. Dit wordt veroorzaakt door de uittredingen.

Licence