Base description which applies to whole site

3.3 P-Direkt

De Regeling Agentschappen 2012 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2012 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3 mln. overschreden. Met de eigenaar en de opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2013 te bestemmen voor de verbetering van informatievoorziening en de klanttevredenheid (€ 1 mln.) en ter dekking van de aangekondigde verhoging van de ICT-kosten vanuit SSC-ICT (€ 1 mln.). Daarnaast heeft P-Direkt het voornemen € 1,2 mln. in te zetten op de verbetering van de dienstverlening in brede zin. Het verbeteren van de informatievoorziening en klanttevredenheid zal onder ander plaatsvinden via het programma «De Gebruiker Centraal» en het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het personeelsportaal. Hiervoor zal extra personeel, zowel gedetacheerd als extern, worden ingezet.

Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

6.084

– 1.941

4.143

Omzet overige departementen

67.141

1.663

68.804

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

73.225

– 278

72.947

       

Lasten

     

Apparaatskosten

57.692

3.519

61.210

– personele kosten

34.332

2.733

37.065

– wv eigen personeel

24.226

922

25.148

– wv externe inhuur

10.106

1.811

11.917

– materiële kosten

23.359

786

24.145

– wv apparaat ICT

12.562

– 144

12.418

– wv bijdrage SSO's

8.430

798

9.228

Rentelasten

3.100

0

3.100

Afschrijvingskosten

11.850

0

11.850

– materieel

86

0

86

– wv apparaat ICT

81

0

81

– immaterieel

11.764

0

11.764

Overige lasten

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

72.642

3.519

76.160

       

Saldo van baten en lasten

583

– 3.797

– 3.213

De mutatie in de omzet van het moederdepartement is het gevolg van het regeerakkoord van het kabinet Rutte ll waarbij een aantal organisatieonderdelen interdepartementaal zijn heringedeeld per 1 januari 2013.

Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

4.992

16.935

21.927

2.

Totaal operationele kasstroom

9.736

– 1.149

8.587

 

Totaal investeringen (-/-)

– 15.000

0

– 15.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 15.000

0

– 15.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 11.800

0

– 11.800

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

0

15.000

4.

Totaal financieringskasstroom

3.200

0

3.200

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

2.928

15.786

18.714

De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2013. Deze facturering is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte die P-Direkt in de eerste maanden van 2013 heeft.

Als gevolg van de mutatie in het resultaat vindt er een mutatie in de operationele kasstroom plaats.

Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerpbegroting 2013 gepresenteerde cijfers van de doelmatigheid.

Licence