Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 SSC-ICT Den Haag (per 1 jan 2013)

Inleiding

SSC-ICT Den Haag is de ICT-shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die met ingang van 1 januari 2013 als agentschap op basis van het baten-lastenstelsel functioneert.

SSC-ICT Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte en verzorgt daarnaast de op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering, telecommunicatie en hosting van bedrijfspecifieke applicaties voor de aangesloten departementen. In 2013 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW. Naar verwachting wordt deze dienstverlening per 1 oktober uitgebreid met FIN, in de cijfers wordt hiervan nog geabstraheerd.

De Missie

SSC-ICT Den Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen.

De Visie

Het sharingsconcept leidt tot betere en goedkopere dienstverlening (economies of skills en scale), hetgeen uitde ontwikkeling van de werkplekprijs en de scores op de prestatie-indicatoren zal moeten blijken. SSC-ICT Den Haag meet zich aan de markt en met benchmarkgegevens wordt die vergelijking inzichtelijk gemaakt.

Investeren in de relatie met klanten loont. Iedere dag moet SSC-ICT Den Haag bewijzen dat zij rijksbrede bundeling en standaardisatie combineren met klantnabijheid. Het risico van «vertrouwen komt te voet en gaat te paard» ligt voortdurend op de loer. Daarom managet SSC-ICT Den Haag haar relaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

SSC-ICT Den Haag is een groeiende en lerende organisatie. Ze zet in op individuele ontplooiing van medewerkers en professionalisering van organisatieonderdelen en rollen. Ook stuurt ze op kwaliteit door het optimaliseren van haar processen. Dit vraagt om een realistisch ambitieniveau als richtingwijzer, een pragmatische aanpak om verbeteringen door te voeren en een aanvaardbare lat om vorderingen te meten.

Doelstellingen

SSC-ICT Den Haag heeft de volgende langere termijn doelstellingen:

  • leveren van zorgeloze (mobiele) ICT-werkplekdiensten;

  • regisseren van de samenwerking met andere ICToverheidsorganisaties en ICT-marktpartijen;

  • meedenken over hoe klanten met gestandaardiseerde ICT-oplossingen hun primaire proces verder kunnen verbeteren;

  • het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap SSC-ICT, 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

0

25.507

25.507

Omzet overige departementen

0

89.679

89.679

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

0

115.186

115.186

       

Lasten

     

Apparaatskosten

0

98.231

98.231

– personele kosten

0

44.582

44.582

– wv eigen personeel

0

21.183

21.183

– wv externe inhuur

0

23.399

23.399

– materiële kosten

0

53.649

53.649

– wv apparaat ICT

0

40.598

40.598

– wv bijdrage SSO's

0

2.811

2.811

Rentelasten

0

1.365

1.365

Afschrijvingskosten

0

15.590

15.590

– materieel

0

15.590

15.590

– wv apparaat ICT

0

15.579

15.579

– immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

0

115.186

115.186

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van SSC-ICT Den Haag is een kostendekkende op output gebaseerde exploitatie. De tarieven worden bepaald met behulp van een kostprijssysteem, na overleg met de opdrachtgevers door de eigenaar (de DGOBR) vastgesteld en in de Producten en Diensten Catalogus opgenomen. Per departement worden Dienstverleningscontracten afgesloten waarin per jaar de verwachte afname van de basisdienstverlening, plusdiensten en het structurele maatwerk wordt bepaald. Nieuw/ incidenteel maatwerk wordt op offerte basis aangeboden.

De rentelasten zijn dit eerste jaar bepaald op basis van een rekenrente van 4%.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap SSC-ICT 1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

     
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

0

0

0

2.

Totaal operationele kasstroom

0

14.467

14.467

 

Totaal investeringen (-/-)

0

– 66.654

– 66.654

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

– 66.654

– 66.654

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

2.869

2.869

 

Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+)1

0

5.100

5.100

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

– 17.456

– 17.456

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

66.654

66.654

4.

Totaal financieringskasstroom

0

57.167

57.167

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

0

4.980

4.980

1

Storting houdt verband met de overkomst van DWR vanuit het baten-lastenagentschap DWM.

Toelichting

Het onder beroep op leenfaciliteit opgenomen bedrag betreft de leningen met betrekking tot de overgedragen materiële activa en de verwachte investeringen in 2013. De hoogte van de initiële lening is gelijk aan de waarde van de materiële vaste activa in deze openingsbalans.

De looptijd van de leningen is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende activa. Tenzij sprake is van een significant afwijkende economische gebruiksduur wordt hierbij uitgegaan van de volgende termijnen:

mobiele telefonie en tablets

2 jaar

overige mobiele ICT

3 jaar

overige ICT (hard en software)

4 jaar

gebouwgebonden investeringen (bv datacenter)

15–20 jaar

overige activa

5 jaar

Baten-lastenagentschap SSC-ICT

1e Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Definitieve openingsbalans per 1 januari 2013

Bedragen x € 1.000

Activa

0

Immateriële activa

0

Materiële activa

25.450

– grond en gebouwen

0

– installaties en inventarissen

0

– overige materiële vaste activa

25.450

Voorraden

2

Debiteuren

0

Nog te ontvangen

8.874

Liquide middelen

0

Totaal activa

34.326

   

Passiva

 

Eigen Vermogen

980

– exploitatiereserve

980

Leningen bij het MvF

25.450

Voorzieningen

0

Crediteuren

1.093

Nog te betalen

6.803

Totaal passiva

34.326

Toelichting

De definitieve openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van de drie in het agentschap samengevoegde organisaties, te weten SSC-ICT Den Haag en BZK-ICT die in 2012 beiden onderdeel waren van DG OBR en de bedrijfseenheid DWR die in 2012 onderdeel was van De Werkmaatschappij.

Doelmatigheid

Overzicht

2013

Taakstellende tariefverlaging

1.5%

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, excl. datacenter)

€ 1.875

Totale omzet per product(groep):

 
 

– generiek (Infrastructuur, Rijksportaal en Samenwerkfunctionaliteit) (* € 1 mln)

€ 13.642

 

– gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting) (* € 1 mln)

€ 70.226

 

– specifiek (basisplus en maatwerk) (*€ 1 mln)

€ 31.318

FTE-totaal eigen personeel

339 fte

Saldo van baten en lasten (%)

0

Klanttevredenheid

7

Medewerker tevredenheid

7

Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit

98%

Geleverd binnen gestelde termijn

90%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

90%

Kwaliteit beantwoorden vragen

 
 

– beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

95%

 

– direct beantwoorden helpdeskvragen

80%

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2012 is SSC-ICT Den Haag als kas-verplichtingen directie al onder DG OBR geplaatst. Bij die gelegenheid is afgesproken dat SSC-ICT Den Haag ingaande 2012 haar tarieven jaarlijks met 1,5% verlaagd en daarnaast voorstellen doet waarmee haar afnemers aanvullend 10% op hun ICT uitgaven kunnen besparen.

Aanvullend op de taakstellende tariefverlaging vergelijkt SSC-ICT Den Haag haar prestaties via benchmark onderzoek periodiek met marktpartijen en enkele grote uitvoeringsorganisaties binnen de overheid.

Licence