Base description which applies to whole site

3.7 Dienst van de Huurcommissie

Het eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) over 2012 is € 1,2 mln. hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. Dit zal in 2013 geschieden doordat DHC in 2013 kosten zal maken die noch gedekt worden door opbrengsten uit productie, noch ten laste gebracht kunnen worden van de voorzieningen. Het gaat daarbij om kosten in verband met aanpassingen van systemen en voor reorganisatiekosten.

Licence