Base description which applies to whole site

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via NvW en amende menten

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

– 818

0

201.526

200.708

– 112.115

– 210.505

– 236.253

– 265.735

Uitgaven

– 818

0

201.526

200.708

– 112.115

– 210.505

– 236.253

– 265.735

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

Nader te verdelen

– 818

0

201.526

200.708

– 112.115

– 210.505

– 236.253

– 265.735

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties:

Loonbijstelling

Het totaal van de loonbijstelling ad. € 41,4 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de OCW- begroting toegevoegd. Omdat in het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013, bevat de loonbijstellingstranche 2013 geen vergoeding voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Deze bijstelling wordt in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens onderstaand overzicht.

Loonbijstelling tranche 2013 (x € 1.000)

Artikelnr.

Omschrijving

2013

1

Primair onderwijs

14.401

3

Voortgezet onderwijs

9.921

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.794

6

Hoger beroepsonderwijs

3.005

7

Wetenschappelijk onderwijs

6.873

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

681

11,12,13

Studiefinanciering, WTOS en lesgelden

98

14

Cultuur

1.433

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

949

8, 15, 25, 91, 95

Overig

269

Totaal

 

41.424

Nader te verdelen

De mutatie in 2013 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2012/2013 ad. € 227,1 miljoen. De meerjarige mutaties (voor 2014 en verder) betreffen hoofdzakelijk de taakstellingen uit het Regeerakkoord: A1 Rijksoverheid (inclusief ZBO’s) en D17 Schrappen subsidies.

Artikel 95. Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2013

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

245 973

0

4 604

250 577

1 024

1 109

1 270

1 416

Waarvan garantie-verplichtingen

               

Uitgaven

245 973

0

4 604

250 577

1 024

1 109

1 270

1 416

                 

Personele uitgaven

153 217

 

1 760

154 977

1 097

1 164

1 200

1 198

Waarvan

               
 

eigen personeel

136 600

 

1 117

137 717

1 084

1 143

1 176

1 174

 

externe inhuur

6 300

 

538

6 838

5

8

9

9

                 

Materiële uitgaven

92 756

 

2 844

95 600

– 73

– 55

70

218

Waarvan

               
 

ICT

21 844

 

1 011

22 855

17

27

33

33

 

bijdrage aan SSO’s

31 802

 

875

32 677

25

40

47

47

Ontvangsten

567

 

0

567

0

0

0

0

Toelichting mutaties:

Het totale budget op artikel 95 is met € 4,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 3,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:

    • In 2012 is een bedrag vrijgemaakt voor de ICT vernieuwing (het nieuwe werkplekconcept). Door vertragingen in het project blijft van het in 2012 verplichte budget € 1,0 miljoen over. Dit bedrag zal nu in 2013 uitgegeven worden;

    • In verband met boekhoudkundige redenen vanwege de aansluiting bij de Shared Service Organisatie FMH (€ 0,9 miljoen). OCW heeft de restwaarde van haar meubilair ontvangen in 2012. Hiervan moet in 2013 een bedrag van € 0,9 miljoen als afschrijvingskosten aan FMH worden betaald;

    • Diverse vertraagde projecten, met name bij de Inspectie van het Onderwijs hebben geleid tot kasschuiven van totaal € 1,6 miljoen.

  • Compensatie werkgeverslasten tranche 2013 heeft geleid tot een verhoging met € 0,3 miljoen;

  • Vervolgens hebben diverse kleine technisch mutaties geleid tot een verhoging van het budget met € 0,8 miljoen.

Licence