Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

 

9.910,5

176,1

       

Nota van wijziging

     

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 8.

 

75,0

 
       

Stand vastgestelde begroting 2013

 

9.985,5

176,1

       

Mutaties Voorjaarsnota 2013

 

21,6

1,1

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

10.007,1

177,2

Toelichting

De toelichtingen op de belangrijkste mutaties die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid.

Eigen vermogen van een baten-lastenagentschap

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van artikel 27, lid 4c van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de baten-lastenagentschappen ILT (€ 1,8 mln.), NEa (€ 1,65 mln.) en RWS (€ 2,9 mln.) wordt deze norm overschreden. De overschrijdingen bij de ILT en NEa zullen worden hersteld door de afroming van deze middelen door de eigenaar. Bij RWS wordt het Eigen Vermogen in 2013 aangewend om overlopende en incidentele kosten in het kader van het ondernemingsplan 2015 te financieren. Hierdoor worden in 2013 hogere kosten gemaakt, dan aan omzet van IenM wordt ontvangen. Het resultaat 2013 wordt hierdoor negatief beïnvloed, waardoor het Eigen Vermogen onder de maximumomvang zal worden gebracht. In de loop van 2013 worden de mogelijkheden onderzocht om ten laste van het resultaat een verdere reorganisatievoorziening te vormen voor de meerjarige personele kosten van de organisatieverandering. Deze dotatie beïnvloedt tevens het resultaat 2013 en de omvang van het Eigen Vermogen.

Regeerakkoord Rutte II (Bruggen slaan)

In het Regeerakkoord Rutte II («Bruggen slaan ») is een aantal maatregelen opgenomen die leiden tot een neerwaartse bijstelling van de begrotingen IenM wat een saldo verbetering van de Rijksfinanciën als gevolg heeft. In deze eerste suppletoire wet van het Ministerie van IenM zijn de maatregelen A1 en G81 toebedeeld naar de volgende artikelen:

Invulling Maatregel A1 Regeerakkoord Rutte II («Openbaar bestuur») op Hoofdstuk XII

Artikel

2013

2014

2015

2016

2017

art.13

     

– 310

– 618

art.19

     

– 365

– 807

art.23

     

– 261

– 519

art.24

     

– 1.812

– 3.627

art.26

     

– 25.139

– 51.672

art.98

     

– 15.113

– 40.757

 

0

0

0

– 43.000

– 98.000

Invulling Maatregel G81 Regeerakkoord Rutte II («Overdrachten bedrijven») op Hoofdstuk XII

Artikel

2013

2014

2015

2016

2017

art.11

 

– 747

– 747

– 747

– 747

art.12

 

– 253

– 253

– 253

– 253

art.15

 

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

0

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Zie voor meer informatie de toelichtingen per artikel in de suppletoire wetten 2013 van de begrotingen van IenM (Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds).

De concrete invulling van deze taakstellingen en de structurele verwerking van het jaar 2018 vindt bij Ontwerpbegroting 2014 plaats.

Licence