Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5. DE AGENTSCHAPSPARAGRAFEN

Agentschap NL

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

174.379

– 30.699

143.680

Bijzondere bijdrage moederdepartement

0

0

0

Omzet overige departementen

37.988

39.248

77.236

Omzet derden

3.593

0

3.593

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

215.960

8.549

224.509

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

personele kosten

132.217

5.129

137.346

– waarvan eigen personeel

100.512

0

100.512

– waarvan externe inhuur

26.669

5.129

31.798

materiële kosten

80.713

3.420

84.133

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

18.671

0

18.671

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

     

materieel

3.030

0

3.030

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

immaterieel

0

0

0

Overige kosten

     

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

215.960

8.549

224.509

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

De toename van de omzet overige departementen ad € 39,2 mln betreft de herverkaveling van het Ministerie van Economische Zaken naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals opgenomen in de Nota van Wijziging (TK, 2012–2013, 33 400 XIII, nr. 23). Dit heeft tevens een afname van de omzet moederdepartement met hetzelfde bedrag tot gevolg. De overige mutaties in de omzet moederdepartement zijn een gevolg van de werkelijk voor 2013 ontvangen opdrachten. Deze mutaties leiden tot extra personele kosten (€ 5,1 mln) en materiële kosten (€ 3,4 mln), waarvan € 2,0 mln betrekking heeft op directe materiële kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

60.134

0

60.134

2.

Totaal operationele kasstroom

2.835

0

2.835

 

Totaal investeringen (-/-)

– 2.440

0

– 2.440

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 2.440

0

– 2.440

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

60.529

0

60.529

Agentschap Telecom

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

13.593

 

13.593

Omzet overige departementen

11

 

11

Omzet derden

19.052

 

19.052

Rentebaten

16

 

16

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

135

 

135

Totaal baten

32.807

0

32.807

 

Lasten

 

Apparaatskosten

     

personele kosten

18.936

 

18.936

– waarvan eigen personeel

18.485

 

18.485

– waarvan externe inhuur

451

 

451

materiële kosten

11.721

– 1.000

10.721

– waarvan apparaat ICT

 

– waarvan bijdrage aan SSO’s

2.074

 

2.074

Rentelasten

42

 

42

Afschrijvingskosten

     

materieel

1.979

 

1.979

– waarvan apparaat ICT

 

immaterieel

0

 

0

Overige kosten

75

 

75

– dotaties voorzieningen

75

 

75

– bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

32.753

– 1.000

31.753

Saldo van baten en lasten

54

1.000

1.054

Toelichting

De materiële kosten zijn voor 2013 met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld. Dit naar aanleiding van de vertraging van de vervanging van het vergunningverleningsysteem (programma KoBra).

Het geraamde saldo van baten en lasten stijgt hierdoor.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

6.523

3.866

10.389

2.

Totaal operationele kasstroom

2.108

1.000

3.108

 

Totaal investeringen (-/-)

– 3.250

1.500

– 1.750

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 3.250

1.500

– 1.750

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

469

0

469

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 436

0

– 436

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

500

500

4.

Totaal financieringskasstroom

33

500

33

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

5.414

6.366

11.780

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Een deel van de oorspronkelijke begroting voor investering in immateriële activa betreft € 1,5 mln voor de vervanging van het vergunningverleningsysteem. Dit deel is bijgesteld naar € 0,0 mln. Doordat AT geen eigenaar wordt van dit systeem is het AT niet toegestaan om een deel van de programmakosten te activeren.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

135.608

20.692

156.300

Omzet overige departementen

376

4.024

4.400

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

135.984

24.716

160.700

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

Personele kosten

54.948

10.152

65.100

– eigen personeel

19.899

13.801

33.700

– externe inhuur

35.049

– 3.649

31.400

materiële kosten

65.927

17.173

83.100

– apparaat ICT

62.407

17.043

79.450

– bijdrage aan SSO’s

149

– 149

0

Rentelasten

1.000

– 300

700

Afschrijvingskosten

     

– materieel

8.518

– 1.318

7.200

– apparaat ICT

     

– immaterieel

5.442

– 842

4.600

Overige kosten

     

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

135.984

24.716

160.700

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement neemt met € 20,7 mln toe. In het kader van de fusie tussen voormalig LNV en EZ zijn alle ICT-werkzaamheden geconcentreerd bij DICTU. De specifieke ICT- taken voor het kerndepartement en Agentschap NL worden voortaan door DICTU uitgevoerd in plaats van door de organisaties zelf. Hierdoor stijgt de omzet van DICTU. Concreet gaat het om de overdracht van het beheer van de specifieke ICT van het kerndepartement (€ 5,9 mln) en Agentschap NL (€ 2,1 mln). DICTU verwacht als gevolg van deze overdracht ook meer aan applicatieontwikkeling te verrichten (€ 2,0 mln). Daarnaast is de stijging van de omzet het gevolg van aanvullende ICT beveiligingsmaatregelen (€ 0,5 mln), een toename van licenties en licentiekosten (€ 2,4 mln) en loon- en prijsverhoging (€ 0,7 mln). Tevens is in de stijging van de omzet meegenomen de bijdrage vanuit het moederdepartement (€ 7,1 mln) om de integratie van de ICT van EZ te bekostigen.

Omzet overige departementen

Het opdrachtenpakket van DICTU voor opdrachtgevers van andere departementen is toegenomen. De samenstelling van het geraamde pakket omzet overige departementen (€ 4,4 mln) is als volgt:

€ 1,8 mln Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

€ 0,69 mln Veiligheid en Justitie,

€ 0,86 mln Infrastructuur en Milieu,

€ 0,44 mln Financiën,

€ 0,40 mln Volksgezondheid Welzijn en Sport,

€ 0,21 mln aan overige diverse opdrachten

Lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe met € 10,1 mln als gevolg van de overdracht van de specifieke ICT van het kerndepartement en Agentschap NL (€ 7 mln), toename van werkzaamheden voor overige departementen (€ 2 mln), extra ICT beveiligingsmaatregelen en prijsstijgingen (€ 1 mln).

Materiële kosten

De materiële kosten nemen toe met € 17,2 mln. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de overdracht van specifieke ICT van het kerndepartement en Agentschap NL (€ 3,0 mln), toename van licenties en licentiekosten (€ 2,4 mln), toename werkzaamheden voor overige departementen (€ 2,0 mln), loon- en prijsbijstelling (€ 0,8 mln) en extra ICT beveiligingsmaatregelen (1,9 mln).

Daarnaast worden extra kosten gemaakt naar aanleiding van de departementale herindeling (€ 7,1 mln), zie ook de toelichting onder «omzet moederdepartement».

Rentelasten

De rentelasten dalen met € 0,3 mln door het versneld aflossen van leningen en het herfinancieren van bestaande leningen tegen lagere rentetarieven.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten dalen met € 2,1 mln door versnelde afschrijving in 2012 op een nieuw financieel administratiesysteem van EZ en uitstel van investeringen door deze mee te nemen in de integratie van de ICT landschappen van voormalig LNV en voormalig EZ.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

0

0

0

2.

Totaal operationele kasstroom

10.387

0

10.387

 

-/- totaal investeringen

– 10.387

0

– 10.387

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

     

3.

Totaal investeringkasstroom

– 10.387

0

– 10.387

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 10.387

0

– 10.387

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.387

0

10.387

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

0

0

0

Dienst Landelijk Gebied

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

71.428

3.943

75.371

Bijzondere bijdrage moederdepartement

0

 

0

Omzet overige departementen

11.876

 

11.876

Omzet derden

11.876

 

11.876

Rentebaten

50

 

50

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

95.230

3.943

99.173

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

personele kosten

61.700

2.672

64.372

– waarvan eigen personeel

61.200

2.672

63.872

– waarvan externe inhuur

500

 

500

materiële kosten

29.360

1.271

30.631

– waarvan apparaat ICT

50

 

50

– waarvan bijdrage aan SSO’s

8.330

 

8.330

Rentelasten

170

 

170

Afschrijvingskosten

     

materieel

1.000

 

1.000

– waarvan apparaat ICT

0

 

0

immaterieel

500

 

500

Overige kosten

     

– dotaties voorzieningen

0

 

0

– bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

92.730

3.943

96.673

Saldo van baten en lasten

2.500

0

2.500

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

Ten opzichte van de begroting is er sprake van een verhoging van de bijdrage aan DLG met € 3,9 mln. Dit betreft voor € 2,9 mln een extra bijdrage aan Natura 2000, voor € 0,6 mln aanvullende dekking van de opdracht 2013 en voor € 0,4 mln prijsbijstelling.

Lasten

Apparaatskosten

Voor de additionele opdrachten maakt DLG extra personele en materiële kosten. De kosten zijn naar rato van de oorspronkelijk vastgestelde begroting verdeeld over personele en materiële kosten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

10.383

0

10.383

2.

Totaal operationele kasstroom

1.500

0

1.500

 

Totaal investeringen (-/-)

2.140

0

2.140

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 2.140

0

– 2.140

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

1.505

0

1.505

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.140

0

2.140

4.

Totaal financieringskasstroom

635

0

635

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

10.378

0

10.378

Dienst Regelingen

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

127.531

22.490

150.021

Omzet overige departementen

2.100

 

2.100

Omzet derden

15.000

– 5.041

9.959

Rentebaten

10

– 7

3

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

144.641

17.442

162.083

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

personele kosten

71.012

17.924

88.936

– waarvan eigen personeel

63.590

5.451

69.041

– waarvan externe inhuur

7.422

12.473

19.895

materiële kosten

60.104

6

60.110

– waarvan apparaat ICT

0

 

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

39.631

6.450

46.081

Rentelasten

589

 

589

Afschrijvingskosten

     

materieel

446

 

446

– waarvan apparaat ICT

0

 

0

immaterieel

12.490

– 488

12.002

Overige kosten

     

– dotaties voorzieningen

0

 

0

– bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

144.641

17.442

162.083

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

In 2013 is de omzet moederdepartement € 22,5 mln hoger dan begroot als gevolg van het in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de staatssecretaris EZ van 21 januari 2013.

Omzet derden

Bij het opstellen van de begroting is een raming gemaakt voor opdrachten van derden. Onder derden vallen andere overheden dan de departementen, welke onder tweeden vallen.

De definitieve opdrachten die onder derden vallen, zijn voor 2013 lager dan begroot. Een en ander leidt eveneens tot een beperkte aanpassing in de personele en materiële kosten.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De begroting voor personele kosten stijgt met € 17,9 mln onder andere als gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke personele kosten, benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013. Dit betreft de inhuur van uitzendkrachten (€ 12,5 mln). Deze inhuur wordt gerubriceerd onder «externe inhuur».

Een andere oorzaak voor de verhoging betreft een verschuiving vanuit de materiële kosten naar de personele kosten (overige personele kosten). Dit betreft personele kosten van voornamelijk ambtelijk personeel.

Materiële kosten

Vanuit de materiële kosten is er enerzijds sprake van een verschuiving van kosten binnen de begroting (zie boven) alsmede een besparing op huisvestingskosten welke nog niet was voorzien bij het opstellen van de begroting. De stijging op de bijdrage aan SSO’s betreft de kosten voor ICT. Deze kosten waren niet volledig bekend bij het opstellen van de begroting. Per saldo blijven de materiële kosten gelijk.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor 2013 zullen lager uitvallen dan begroot. Niet alle geplande ICT-projecten voor 2012 zijn afgerond en geactiveerd in 2012. Een beperkt deel wordt in 2013 afgerond.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

6.263

0

6.263

2.

Totaal operationele kasstroom

12.936

0

12.936

 

Totaal investeringen (-/-)

– 11.500

0

– 11.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 11.500

0

– 11.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 10.234

0

– 10.234

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

8.500

0

8.500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1.734

0

– 1.734

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

5.965

0

5.965

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

95.106

25.972

121.078

Omzet overige departementen

66.837

5.014

71.851

Omzet DGF

500

0

500

Omzet derden

61.500

– 4.900

56.600

Bijzondere bijdrage moederdepartement

0

0

0

Rentebaten

0

107

107

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Overige baten

4.000

500

4.500

Totaal baten

227.943

26.693

254.636

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

personele kosten

149.674

25.096

174.770

– waarvan eigen personeel

140.814

22.806

163.620

– waarvan externe inhuur

8.860

2.290

11.150

materiële kosten

66.019

2.933

68.952

– waarvan apparaat ICT

 

0

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

31.787

31.787

Rentelasten

750

0

750

Afschrijvingskosten

 

0

0

materieel

5.214

– 238

4.976

– waarvan apparaat ICT

 

0

0

immaterieel

5.786

– 1.098

4.688

Overige kosten

 

0

0

– dotaties voorzieningen

500

0

500

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

227.943

26.693

254.636

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

In 2013 is de omzet moederdepartement € 26 mln hoger dan begroot als gevolg van:

  • het in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de staatssecretaris EZ van 21 januari 2013 (€ 24,2 mln).

  • een aanvulling op het opdrachtenpakket voor een bedrag van € 1,3 mln bestaande uit:

    • opsporingswerkzaamheden in het kader van «misdaad loont niet» ad € 0,5 mln;

    • overheveling van budgetten voor dierproeven van VWS ad € 0,8 mln waarvan € 0,6 mln structureel;

  • prijsbijstelling € 0,5 mln;

Omzet overige departementen

De omzet VWS is € 5 mln hoger dan begroot. Van deze verhoging heeft € 4,9 mln betrekking op een structurele ophoging van het budget. Daar staat tegenover dat het budget dierproeven ad € 0,6 mln overgeheveld wordt naar EZ. Daarnaast vindt budgetophoging plaats voor een bedrag van € 0,7 mln als gevolg van aanvullende projecten (handhaving EU-verordening Classification, Labelling and Packaging, onderzoek bij RIVM en Veiligheid.nl) en loonprijsbijstelling.

Omzet derden

De daling van de omzet derden met € 4,9 mln wordt veroorzaakt door de effecten van het programma «Vermindering Regeldruk Vleesketen» en ontwikkelingen in de markt.

Rentebaten

Als gevolg van de gevormde voorzieningen is het mogelijk om een bedrag tijdelijk op deposito te plaatsen bij het Ministerie van Financiën.

Overige baten

Naast deelname aan internationale projecten wordt ingezet op het aanbieden van opleidingen door de Inspectieacademie waardoor aanvullend € 0,5 mln aan overige baten zijn begroot.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De begroting voor personele lasten stijgt met € 25,1 mln als gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke personele kosten benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013.

Materiële kosten

Doordat de werkelijke materiële kosten hoger zijn dan was voorzien in het werkpakket 2013 is een ophoging van het budget voor materiële kosten met € 2,9 mln noodzakelijk gebleken.

Afschrijvingskosten immaterieel

Door op een later moment te activeren zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2)

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

24.331

14.766

39.097

2.

Totaal operationele kasstroom

– 3.492

6.358

2.866

 

Totaal investeringen (-/-)

– 11.010

– 4.068

– 15.078

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 11.010

– 4.068

– 15.078

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 11.130

518

– 10.612

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

11.010

4.068

15.078

4.

Totaal financieringskasstroom

– 120

4.586

4.466

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

9.709

21.642

31.351

Toelichting

Rekening-courant RHB

Het saldo rekening-courant op 1 januari is € 14,8 mln hoger onder andere als gevolg van:

  • een dotatie van € 10 mln door de eigenaar als onderdeel van totale bijdrage van de totale € 33 mln ter compensatie van bovenmatige huisvestingskosten als gevolg van de fusie;

  • een resultaat dat € 3,9 mln hoger uitvalt dan de prognose bij de tweede suppletoire begroting 2012;

  • aanvullende balansmutaties ad 0,9 mln.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is 6,4 mln hoger doordat minder aan de voorzieningen onttrokken wordt dan geprognosticeerd.

Investeringskasstroom

De verwachting is dat de NVWA drie tot vijf jaar nodig heeft om de kennis en vaardigheden uit te bouwen en de onderliggende processen en de informatiearchitectuur te implementeren. Hiervoor is investering in ICT nodig. Er is gedurende 4 jaar een investering van € 6,5 mln nodig, hetgeen een verhoging van de oorspronkelijke € 4 mln met € 2,5 mln per jaar betekent.

Voor herinrichting van gebouwen in het kader van «Het Nieuwe Werken» en gebouwgebonden installaties is het leenplafond met een looptijd van 7 en 10 jaar respectievelijk met € 0,9 mln en € 0,7 mln opgehoogd.

Financieringskasstroom

Het leenplafond is opgehoogd overeenkomstig de bedragen genoemd bij de investeringskasstroom.

Licence