Base description which applies to whole site

5. Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten en sluit hiermee aan bij de nieuwe presentatie van het BKZ (zie Financieel Beeld Zorg ontwerpbegroting 2013). De verdiepingsparagraaf heeft ten opzichte van vorig jaar flinke wijzigingen ondergaan. De mutaties worden vanaf dit jaar niet meer per artikel toegelicht maar per sector binnen de Zvw, AWBZ en begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: mee- en tegenvallers, beleidsmatige mutaties (intensiveringen en maatregelen) en technische en macro-economische mutaties.

De mee- en tegenvallers betreffen onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het CVZ. De beleidsmatige mutaties betreffen de intensiveringen en maatregelen die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling. De macro-economische mutaties betreffen de raming van de loon- en prijsbijstelling op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende sectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter de uitgaven.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013 voor de Zvw weergegeven. In totaal is er bij de Zvw-uitgaven sprake van een daling van circa € 389 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Dit betreft voornamelijk de actualisering van de zorguitgaven in de curatieve zorg. Bij de Zvw-ontvangsten is sprake van een daling van € 145 miljoen. Dit is het gevolg van de afspraak in het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher om de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz per 2013 af te schaffen en de invoering van de eigen bijdrage per verpleegdag terug te draaien. Verder wordt per sector ingegaan op de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013.

Tabel 8 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

2013

Eerstelijnszorg

     

Huisartsenzorg

2.394,1

11,5

2.405,6

Tandheelkundige zorg

729,1

4,6

733,7

Paramedische zorg

614,2

38,2

652,4

Verloskundige zorg

208,5

– 2,5

206,0

Kraamzorg

303,9

– 7,0

296,9

Dieetadvisering

44,0

1,9

45,9

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

4.293,8

46,7

4.340,5

       

Medisch-specialistische zorg

     

Instellingen voor medisch specialistische zorg

17.664,1

14,4

17.678,5

Vrijgevestigde medisch specialisten

2.106,6

– 6,7

2.099,9

Beschikbaarheidsbijdrage overig medisch-specialische zorg

71,2

0,0

71,2

Academische component

708,5

0,0

708,5

Geriatrische revalidatiezorg

817,0

0,0

817,0

Overig curatieve zorg

251,0

24,3

275,3

Mondziekten en kaakchirurgie

107,4

– 4,1

103,3

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

21.725,8

27,9

21.753,7

       

Ziekenvervoer

     

Ambulancevervoer

464,8

21,6

486,4

Overige ziekenvervoer

133,7

0,8

134,5

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

598,5

22,4

620,9

       

Genees- en hulpmiddelen

     

Geneesmiddelen

5.410,6

– 607,2

4.803,4

Hulpmiddelen

1.676,8

– 89,4

1.587,4

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

7.087,4

– 696,6

6.390,8

       

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

     

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.153,2

0,0

4.153,2

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

4.153,2

0,0

4.153,2

       

Opleidingen

     

Opleidingen

997,6

0,0

997,6

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

997,6

0,0

997,6

       

Overige

     

Grensoverschrijdende zorg (buitenland in mpb)

640,1

217,6

857,7

Multidisciplinaire zorgverlening

375,3

26,2

401,5

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

1.015,4

243,8

1.259,2

       

Nominaal en onverdeeld

     

Nominaal en onverdeeld

1.178,3

– 32,7

1.145,5

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

1.178,3

– 32,7

1.145,5

       

Totaal uitgaven 1e suppletoire begroting 2013

41.049,9

– 388,5

40.661,4

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Eerstelijnszorg

 

Huisartsenzorg

11,5

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

11,5

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 zijn de verwachte uitgaven aan huisartsenzorg in 2013 naar boven bijgesteld met € 11,5 miljoen.

 
   

Groeiruimte

De tranche 2013 is voor de huisartsen verwerkt in de begroting 2013.

 

Tandheelkunde

4,6

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

4,6

   

Paramedische hulp

38,2

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

3,5

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de fysiotherapie en oefentherapie sprake van een kleine meevaller van € 0,6 miljoen in 2012. Bij de ergotherapie en logopedie is in 2012 sprake van een overschrijding van € 4,1 miljoen. Beide mutaties worden structureel verondersteld.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Tariefsaanpassing logopedie

19,9

Dit betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten € 34,2 miljoen) die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. De verhoging over 2013 betreft € 19,9 miljoen. Uit het kostenonderzoek van de NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet meer zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

 
   

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

14,8

   

Verloskundige zorg

– 2,5

Mee- en tegenvallers

– 4,1

Actualisering

 

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de verloskundige zorg sprake van een onderschrijding van € 4,1 miljoen.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

1,6

   

Kraamzorgzorg

– 7,0

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 11,4

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de kraamzorg sprake van een onderschrijding van € 11,4 miljoen. Een belangrijke oorzaak is het lagere geboortecijfer dat in verband kan worden gezien met economische ontwikkelingen.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

4,4

   

Dieetadvisering

1,9

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

1,9

   

Medisch-specialistische zorg

 
   

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

14,4

Mee- en tegenvallers

 

Ramingsbijstelling kapitaallasten beschikbaarheidsbijdrage UMC's

14,4

Per 2013 is er een beschikbaarheidsbijdrage ingesteld ten behoeve van de vergoeding van de kapitaallasten die samenhangen met de publieke functie van academische ziekenhuizen. Deze beschikbaarheidsbijdrage maakt onderdeel uit van het kader instellingen medisch specialistische zorg. Als gevolg van een aanpassing van de raming wordt het beschikbare kader in 2013 opwaarts bijgesteld. Gedurende het jaar is inpassing binnen het beschikbare kader niet mogelijk. Daarom vindt een opwaartse bijstelling plaats.

 
   

Vrijgevestigde medisch specialisten

– 6,7

Beleidsmatige mutaties

 

Doelmatig voorschrijven medisch specialisten

 

Het niet gerealiseerde deel (€ 6,7 miljoen) van de afgesproken besparing doelmatig voorschrijven 2012 is op het kader vrijgevestigd medisch specialisten in 2013 in mindering gebracht.

– 6,7

   

Overige curatieve zorg

24,3

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

22,3

Deze sector bestaat vanaf 2012 voornamelijk uit de huisartsenlaboratoria. De afgelopen jaren was de groei in deze sector fors. De groeitrend lag boven de beschikbare groeiruimte waardoor regelmatig opwaartse bijstellingen nodig waren. Deze groeitrend lijkt vooralsnog niet te zijn afgevlakt waardoor zich per saldo een tegenvaller voordoet. Mogelijk hangt de groei van deze sector samen met substitutie vanuit de tweede-lijn.

 
   

Technische mutaties

 

Schuif tussen financieringsbronnen

2,0

   

Mondziekte en kaakchirurgie

– 4,1

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 4,9

De daling van € 4,9 miljoen ten opzichte van de vorige raming wordt verwacht bij de tandheelkundige specialistische zorg.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Betreft uitdeling groeiruimte tranche 2013.

0,8

   

Ziekenvervoer

 
   

Ambulancevervoer

21,6

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

21,6

   

Overige ziekenvervoer

0,8

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 5,0

De CVZ cijfers over 2012 laten een meevaller van € 5 miljoen zien in 2013. Deze meevaller wordt tevens voor jaren 2013 en verder structureel verondersteld.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

5,8

   

Genees- en hulpmiddelen

 
   

Geneesmiddelen

– 607,2

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 607,2

Uit cijfers van het CVZ over 2012 komt naar voren dat de uitgaven aan geneesmiddelen aanzienlijk lager waren dan waarvan is uitgegaan bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2013. Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van maatregelen (onder andere door het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven apotheekhoudenden) en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.

De onderschrijding over 2012 kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door intensivering en uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Het gaat om een structurele opbrengst van ruim € 600 miljoen.

 
   

Hulpmiddelen

– 89,4

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 89,4

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een onderschrijding bij de hulpmiddelen van € 89 miljoen in 2012. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld. De groei van de uitgaven was in de eerste helft van 2012 een stuk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2007 t/m 2011. Deze lagere groei lijkt vooral te komen door een daling in het volume. De onderschrijding kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars voor verbandmiddelen de regels voor vergoeding strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

 
   

Overige

 
   

Grensoverschrijdende zorg

217,6

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

217,6

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van € 218 miljoen in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macroprestatiebedrag voor.

 

Multidisciplinaire zorgverlening

26,2

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

18,2

Bij de multidisciplinaire zorg laten de cijfers over 2012 een overschrijding zien bij de beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en de ketens CVRM en COPD. De contractering van de keten Diabetes lijkt te stabiliseren.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

 

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

8,0

   

Nominaal en onverdeeld

– 32,7

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

 

Overige

– 1,4

   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

– 63,5

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

 
   

Macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

48,6

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

 
   

Technische mutaties

 

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen

– 73,7

   

Overige

 

Deze post is het saldo van diverse mutaties.

57,3

Tabel 9 Ontwikkeling van de Zvw-ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

     

2013

Ontvangsten Zvw

2.851,6

– 145,0

2.706,6

Totaal ontvangsten 1e suppletoire begroting 2013

2.851,6

– 145,0

2.706,6

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Toelichting ontvangsten-mutaties 1e suppletoire begroting

Beleidsmatige mutaties

– 145,0

Eigenbijdrage ggz/verpleegdag

– 145,0

De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz komt per 2013 geheel te vervallen; daarnaast wordt de invoering van de eigen bijdrage van € 7,50 per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg teruggedraaid. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen. Deze € 145 miljoen is het saldo van het vervallen van eigen bijdragen van € 200 miljoen en het vervallen van de beoogde compensatieregeling die € 55 miljoen zou kosten.

 
5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013 voor de AWBZ weergegeven. In totaal is er bij de AWBZ-uitgaven sprake van een stijging van circa € 120 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven bij de zorg in natura (€ 286 miljoen.). Bij de AWBZ-ontvangsten is sprake van een extra opbrengst van circa € 39 miljoen. Bij de toelichting wordt per sector ingegaan op de afzonderlijke mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013.

Tabel 10 Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

2013

Volksgezondheid

   

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

113,5

21,1

134,6

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

113,5

21,1

134,6

       

Zorg in natura

     

Intramurale ggz

1.467,9

70,4

1.538,2

Intramurale ghz

4.980,0

144,0

5.124,0

Intramurale v&v

7.949,8

218,1

8.167,9

Extramurale zorg

4.013,5

– 18,6

3.994,9

Dagbesteding en vervoer

1.058,0

27,9

1.085,9

Kapitaallasten

2.140,2

53,0

2.193,2

Overige zorg in natura

1.108,1

219,1

1.327,2

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

22.717,4

713,8

23.431,2

       

Persoonsgebonden budgetten

     

Persoonsgebonden budgetten

2.567,9

0,0

2.567,9

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

2.567,9

0,0

2.567,9

       

Mee-instellingen

     

Mee-instellingen

172,6

0,0

172,6

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

172,6

0,0

172,6

       

Opleidingen

     

Opleidingen

25,7

0,0

25,7

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

25,7

0,0

25,7

       

Overig

     

Beheerskosten/ diversen AWBZ

219,1

0,0

219,1

Tandheelkundige zorg

18,4

0,1

18,5

Medisch-specialistische zorg

38,4

– 14,3

24,1

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

275,9

– 14,2

261,6

       

Nominaal en onverdeeld

     

Nominaal en onverdeeld

1.422,5

– 601,1

821,4

Totaal 1e suppletoire begroting 2013

1.422,5

– 601,1

821,4

       

Totaal uitgaven 1e suppletoire begroting 2013

27.295,6

119,6

27.415,1

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

Zorg in natura

 

Rijksvaccinatieprogramma

21,1

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte tranche 2012

2,4

Groeiruimte tranche 2013

2,7

Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012 en 2013.

 
   

Hepatitis B

10,0

Met ingang van 2012 is voor alle kinderen de vaccinatie hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

 
   

HPV-vaccinatie

6,0

Vanaf 2013 worden er weer HPV-vaccins aangeschaft. Tot en met 2012 heeft het RIVM kunnen volstaan met de voorraad HPV-vaccins die in 2009 zijn aangeschaft voor de invoering en de inhaalcampagne HPV. Deze voorraad is ontstaan doordat de opkomst voor vaccinatie lager was dan verwacht.

 
   

Intramurale ggz

70,4

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

36,0

Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

35,1

Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

– 1,4

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Het betreft een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van totaal € 15 miljoen. Een deel hiervan komt ten laste van de intramurale ggz. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

 
   

Compensatie extramuralisering

– 0,4

Ten gevolge van de voornemens uit het Begrotingakkoord 2013 en het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher zal een aantal indicaties voor intramuraal verblijf stapsgewijs worden afgeschaft. De desbetreffende cliënten zullen niet uitstromen uit de woningmarkt, maar extramurale zorg ontvangen in een andere of meer geschikte woning. Omdat dit leidt tot extra huurtoeslaguitgaven wordt BZK hiervoor gecompenseerd.

 
   

Technische mutaties

 

Herschikking middelen nominaal en onverdeeld

1,0

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.

 
   

Intramurale ghz

144,0

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

25,7

Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

118,9

Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

– 0,9

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp’s in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Het betreft een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van totaal € 15 miljoen. Een deel hiervan komt ten laste van de intramurale ghz. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

 
   

Compensatie extramuralisering

– 0,3

Ten gevolge van de voornemens uit het Begrotingakkoord 2013 en het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher zullen een aantal indicaties voor intramuraal verblijf stapsgewijs worden afgeschaft. De desbetreffende cliënten zullen niet uitstromen uit de woningmarkt, maar extramurale zorg ontvangen in een andere of meer geschikte woning. Omdat dit leidt tot extra huurtoeslaguitgaven wordt BZK hiervoor gecompenseerd.

 
   

Technische mutaties

 

Herschikking middelen nominaal en onverdeeld

0,6

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.

 
   

Intramurale v&v

218,1

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

34,6

Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

198,0

Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

– 12,8

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp’s in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Het betreft een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds van totaal € 15 miljoen. Een deel hiervan komt ten laste van de intramurale v&v. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

 
   

Compensatie extramuralisering

– 3,2

Ten gevolge van de voornemens uit het Begrotingakkoord 2013 en het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Asscher zullen een aantal indicaties voor intramuraal verblijf stapsgewijs worden afgeschaft. De desbetreffende cliënten zullen niet uitstromen uit de woningmarkt, maar extramurale zorg ontvangen in een andere of meer geschikte woning. Omdat dit leidt tot extra huurtoeslaguitgaven wordt BZK hiervoor gecompenseerd.

 
   

Technische mutaties

 

Herschikking middelen nominaal en onverdeeld

1,4

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.

 
   

Extramurale zorg

– 18,6

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 33,4

Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

94,7

Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Technische mutaties

 

Herschikking middelen nominaal en onverdeeld

– 3,0

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.

 
   

ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)

– 76,9

Betreft de overheveling van ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) van de extramurale zorg naar overige zorg in natura, om aan te sluiten bij de rapportages NZa.

 
   

Dagbesteding en vervoer

27,9

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

– 4,1

Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

28,0

Dit betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Technische mutaties

 

Herschikking middelen nominaal en onverdeeld

4,0

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld naar de beleidssectoren.

 
   

kapitaallasten

53,0

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

53,0

De compensatieregeling immateriële vaste activa leidt tot een tegenvaller van circa € 53 miljoen in de jaren 2012 tot en met 2017. De regeling is bedoeld voor het versneld afschrijven op resterende boekwaarde van vaste activa in het kader van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). De middelen (circa € 325 miljoen) worden in zes gelijke jaarlijkse termijnen toegevoegd aan het kader in de jaren 2012 tot en met 2017.

 
   

Overig zorg in natura

219,1

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

112,3

Op basis van cijfers van de NZa en het CVZ over 2012 zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte

29,9

Betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Technische mutaties

 

ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)

76,9

Betreft de overheveling van ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) van de extramurale zorg naar overig zorg in natura, om aan te sluiten bij de rapportages NZa.

 
   

Overige AWBZ-zorg

– 14,2

   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ)

0,1

Betreft de uitdeling van de gereserveerde groeiruimte 2012.

 
   

Technische mutaties

 

Schuif tussen financieringsbronnen

– 14,3

   

Nominaal en onverdeeld

– 601,1

   

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering

61,4

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ is het kader van deze deelsector bijgesteld.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Groeiruimte zorg in natura

– 504,6

Groeiruimte Rijksvaccinatieprogramma tranche 2012

– 2,4

Groeiruimte Rijksvaccinatieprogramma tranche 2013

– 2,7

Groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ)

– 0,1

Hepatitis B

– 10,0

HPV-vaccins

– 6,0

   

Volume-indexering Wmo

– 29,7

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

 
   

Technische mutaties

 

Schuif tussen financieringsbronnen

86,0

Herschikking middelen nominaal en onverdeeld

1,0

   

Macro-economische mutaties

 

Macro -bijstellingen

– 29,0

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

 
   

Nominaal beeld

– 100,0

Dit betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling blijken groter dan de benodigde middelen.

 

Overige

 

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

– 65,0

Tabel 11 Ontwikkeling van de AWBZ-ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

     

2013

Eigen betalingen AWBZ

1.819,4

39,4

1.858,8

Totaal ontvangsten 1e suppletoire begroting 2013

1.819,4

39,4

1.858,8

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ

Toelichting ontvangstenmutaties 1esuppletoire begroting

Mee- en tegenvallers

39,4

Eigen betalingen AWBZ

39,4

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2012 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.

 
   

Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling

17,0

De opbrengst van het verhogen van de vermogensinkomensbijtelling in het RA is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst wordt ingezet voor de verzachting van deze maatregel.

 
   

Beleidsmatige mutaties

 

Verzachten vermogensinkomensbijtelling

– 17,0

De vermogensinkomensbijtelling uit het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte-Verhagen en het Begrotingsakkoord 2013 wordt gericht verzacht.

 
5.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten. In onderstaande tabel wordt het totaal van de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013 weergegeven. Verder wordt ingegaan op de mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en de 1e suppletoire begroting 2013 per sector.

Tabel 12 Ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-uitgaven per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

 

2013

2013

2013

Begrotingsgefinancierd

     

Wmo (Gemeentefonds)

1.477,3

44,7

1.522,0

Zorgopleidingen (begroting VWS)

172,2

1,1

173,2

Wtcg (begroting VWS)

375,4

13,3

388,7

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

71,1

12,9

84,1

Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)

30,3

– 29,5

0,8

Totaal uitgaven 1e suppletoire begroting 2013

2.126,4

42,6

2.169,0

       

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

     

Beleidsmatige mutaties

 

60,8

 

Weglek Wmo extramuraliseren zzp's

 

15,0

 

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zzp's in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging. De effecten voor latere jaren worden nog in beeld gebracht.

     
       

Volume indexering Wmo

 

29,7

 

Betreft de overheveling van de volume indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

     
       

Tegemoetkomingen Wtcg

 

3,4

 

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2012 toegekende tegemoetkomingen. Op basis van deze gegevens, een inschatting van budgettaire gevolgen van beleidswijzigingen en uitspraken van de rechter dient de raming van de Wtcg uitgaven voor de komende jaren te worden bijgesteld met € 3,4 miljoen.

     
       

Zorgkosten Caribisch Nederland 2013

 

12,9

 

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland waren voor 2012 € 83 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 ruim € 40 miljoen in de begroting geraamd. De structurele doorwerking in 2013 van deze groei, gecorrigeerd voor een zestal maatregelen die deze groei moeten afremmen, leidt tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

     
       

Overige

     

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

 

– 10,2

 
       

Technische en macro-economische mutaties

 

– 18,2

 

Macro-bijstellingenen

 

– 7,3

 

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).

     
       

Inhouden prijsbijstelling 2013

 

– 10,9

 

De prijsbijstelling voor het begrotingsgefinancierde BKZ tranche 2013 wordt voor het jaar 2013 volledig ingehouden.

     
Licence