Base description which applies to whole site

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het gemeentefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2013.

Tabel B5: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1.000)
 

2013

Ontwerpbegroting 2013:

 

Bedrijventerreinen

855

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bestaand Rotterdams gebied

2.527

Bodemsanering

20.552

Centra voor Jeugd en Gezin

368.137

Eigen kracht

900

Gezond in de stad

5.023

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

152.852

Jeugd

25.580

Kwaliteitssprong Zuid

1.400

LHBT emancipatiebeleid

750

Maatschappelijke opvang

297.528

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

14.957

Spoorse doorsnijdingen

23.614

Sterke regio's

5.900

Veiligheidshuizen

7.700

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

Vrouwenopvang

105.105

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

6.700

Zichtbare Schakel

10.000

Stand ontwerpbegroting 2013

1.098.580

   

1ste suppletoire begroting 2013:

 

Bodemsanering

– 3.000

Buurtsportcoaches

55.208

Centra voor Jeugd en Gezin

15.000

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

15.750

LHBT emancipatiebeleid

170

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

6.876

Vrouwenopvang

229

We Can Young

300

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012

880

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

1.189.993

   

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013:

 

Green Deal

2.617

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

24.000

LHBT emancipatiebeleid

20

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

15.108

Quick Wins Binnenhavens

4.643

   

2de suppletoire begroting 2013:

 

Green Deal

525

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

2.900

Werkgeversdienstverlening

4.550

Jeugdwerkloosheid

24.500

Buurtsportcoaches

4

Vrouwenopvang

2.625

Maatschappelijke opvang

3.010

LHBT emancipatiebeleid

200

Bodemsanering

10.300

ESF-Programma

3.500

Inburgering

20.000

Stand 2de suppletoire begroting 2013

1.308.495

Licence