Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2013

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013:

 

Accres tranche 2012 (incidenteel)

– 106.037

Accres tranche 2013

– 18.730

Green Deal (decentralisatie-uittkering)

2.617

Intensivering Amsterdam voortijdig schoolverlaters Caribisch Nederland

65

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)

24.000

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

20

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

15.108

Onderzoek CPB decentralisaties (Rijk)

– 250

Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

4.643

WMO (integratie-uitkering)

25.502

Totaal

– 53.062

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Waarderingskamer

221

Terugontvangsten Waarderingskamer 2012 naar AU

51

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

525

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

2.900

Armoedebeleid

19.000

Werkgeversdienstverlening (decentralisatie-uitkering)

4.550

Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

24.500

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

4

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

2.625

Maatschappelijke opvang (decentralisatie-uitkering)

3.010

Digitaal klantdossier (bijdrage VNG)

– 606

Digitaal klantdossier (algemene uitkering)

606

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

200

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10.300

ESF-Programma (decentralisatie-uitkering)

3.500

Inburgering (decentralisatie-uitkering)

20.000

WMO (integratie-uitkering)

13.675

Accres tranche 2013

79.626

Wijziging betalingsverloop AU 2013

– 75.000

Totaal nieuwe mutaties

109.687

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

56.625

Licence