Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

17.963.120

17.860.586

131.625

17.992.211

           

Uitgaven:

17.963.120

17.889.265

56.625

17.945.890

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

2.091

3.091

– 250

2.841

           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       

1.

Kosten Waarderingskamer

1.158

1.927

221

2.148

           

Subsidies

       

1.

Budget A+O-fonds

6.239

6.239

0

6.239

2.

Bijdrage aan VNG

5.298

7.298

– 606

6.692

3.

Bijdrage aan KING

7.464

7.464

0

7.464

         

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15.358.690

15.144.959

– 100.419

15.044.540

2.

Integratie-uitkeringen

1.483.600

1.528.294

39.177

1.567.471

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1.098.580

1.189.993

118.502

1.308.495

         

Ontvangsten:

17.963.120

17.889.265

56.625

17.945.890

         

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

   

51

51

2.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

17.963.120

17.889.265

56.574

17.945.839

Licence