Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Agentschap Telecom (AT)

Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–)2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

13.593

 

– 1.343

12.250

Omzet overige departementen

11

 

39

50

Omzet derden

19.052

 

48

19.100

Rentebaten

16

 

9

25

Vrijval voorzieningen

0

   

0

Bijzondere baten

135

 

140

275

Totaal baten

32.807

0

– 1.107

31.700

     

Lasten

     

Apparaatskosten

       

personele kosten

18.936

 

– 896

18.040

– Waarvan eigen personeel

18.485

 

– 1.295

17.190

– Waarvan externe inhuur

451

 

399

850

materiële kosten

11.721

– 1.000

329

11.050

– Waarvan apparaat ICT

0

   

0

– Waarvan bijdrage aan SSO’s (regulier werkzaamheden)

2.074

 

2.086

4.160

Rentelasten

42

 

3

45

Afschrijvingskosten materieel

1.979

 

– 359

1.621

– Waarvan apparaat ICT

0

   

0

Afschrijvingskosten immaterieel

0

 

150

150

Overige kosten

75

   

75

– dotaties voorzieningen

75

   

75

– bijzondere lasten

0

   

0

Totaal lasten

32.753

– 1.000

– 773

30.981

     

Saldo van baten en lasten

54

1.000

– 334

719

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

Agentschap Telecom heeft de baten op vooral de Omzet moederdepartement naar beneden moeten bijstellen. Bij de begroting van het agentschap is het een uitgangspunt dat er naast de reguliere offerte opdrachten, zijnde de offertes Beleidsvoorbereiding- en evaluatie (Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging), Toezichtstaken (SG/EZ) en Ruimtevaart (DGB&I), vanuit de projectenportefeuilles één of meerdere verdeel en/of veilingprojecten moeten worden uitgevoerd. De omzet die daarmee gepaard gaat blijft in dit jaar sterk achter bij de oorspronkelijke ramingen.

Lasten

Personele kosten

Agentschap Telecom heeft in 2013 als gevolg van openstaande vacatures een onderbezetting op personeel. De prognose op de personele kosten is met € 0,9 mln naar beneden bijgesteld.

Materiële kosten

De prognose voor materiële kosten is met € 0,3 mln naar boven bijgesteld. De verwachting is dat voor een aantal ICT-projecten de fase van uitvoering in tegenstelling tot eerdere verwachtingen toch nog dit jaar gaat starten. Daarnaast is de geraamde bijdrage aan SSO’s verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit betreft een herschikking van kosten binnen de totale materiële kosten en een geringe stijging van de totale materiële kosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten materiële activa worden in totaal met € 0,2 mln naar beneden bijgesteld als gevolg van vertragingen bij de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van auto’s. De verwachting nu is dat deze aanschaf in december plaatsvindt.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

6.523

3.866

 

10.389

2.

Totaal operationele kasstroom

2.108

1.000

– 543

2.565

 

Totaal investeringen (-/–)

– 3.250

1.500

250

– 1.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

   

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 3.250

1.500

250

– 1.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/–)

0

 

345

345

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

469

 

– 469

0

 

Aflossingen op leningen (-/–)

– 436

   

– 436

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

   

0

4.

Totaal financieringskasstroom

33

 

– 814

– 781

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

5.414

6.366

– 1.107

10.673

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De prognose op de investeringen is naar beneden bijgesteld tot € 1,5 mln. De verwachting is dat de aanschaf van auto’s, een investering van € 0,9 mln, in december plaatsvindt.

Financieringskasstroom

De oorspronkelijk vastgestelde begroting gaat uit van een negatief resultaat baten en lasten over het voorgaande boekjaar die in het lopende boekjaar met het moederdepartement zou worden verrekend (€ 0,469 mln). Het kasstroom overzicht is nu aangepast aan de resultaatsbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 van Agentschap Telecom (€ 0,345 mln).

Licence