Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Agentschap NL (AgNL)

Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–)2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

174.379

– 30.699

14.503

158.183

Omzet overige departementen

37.988

39.248

 

77.236

Omzet derden

3.593

   

3.593

Rentebaten

0

   

0

Vrijval voorzieningen

0

   

0

Bijzondere baten

0

   

0

Totaal baten

215.960

8.549

14.503

239.012

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

132.217

5.129

300

137.646

– Waarvan eigen personeel

100.512

 

300

100.812

– Waarvan externe inhuur

26.669

5.129

 

31.798

Materiële kosten

80.713

3.420

14.203

98.336

– Waarvan apparaat ICT

0

   

0

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

18.671

 

1.325

19.996

Rentelasten

0

   

0

Afschrijvingskosten

       

Materieel

3.030

   

3.030

– Waarvan apparaat ICT

0

   

0

Immaterieel

0

   

0

Overige kosten

       

– dotaties voorzieningen

0

   

0

– bijzondere lasten

0

   

0

Totaal lasten

215.960

8.549

14.503

239.012

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

De toename van de omzet moederdepartement betreft met name een aanvullende opdracht voor het beheer van het landbouwradennetwerk ad € 14 mln. Deze opdracht vloeit voort uit het besluit van de Bestuursraad EZ om te komen tot één thuisbasis voor alle EZ-attachés op de post en deze onder te brengen bij AgNL. Deze mutatie leidt tot extra personele kosten (€ 0,3 mln) en materiële kosten (€ 13,7 mln), waarvan € 13,4 mln betrekking heeft op directe materiële kosten ten behoeve van het beheer van het landbouwradennetwerk.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

60.134

   

60.134

2.

Totaal operationele kasstroom

2.835

   

2.835

 

Totaal investeringen (-/–)

– 2.440

   

– 2.440

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

   

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 2.440

   

– 2.440

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/–)

0

   

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

   

0

 

Aflossingen op leningen (-/–)

0

   

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

   

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

   

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

60.529

   

60.529

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen in het kasstroomoverzicht in 2013.

Licence