Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. De niet-beleidsartikelen

Bedragen x € 1.000

40 – Apparaat

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4) = (2+3)

VERPLICHTINGEN

398.788

418.375

5.167

423.542

UITGAVEN

398.870

418.457

5.167

423.624

       

Personele uitgaven kerndepartement

226.153

234.698

– 16.899

217.799

– waarvan eigen personeel

173.678

181.743

– 11.407

170.336

– waarvan externe inhuur

16.500

16.608

– 5.100

11.508

Materiële uitgaven kerndepartement

105.869

114.193

9.803

123.996

– waarvan ICT

5.600

450

7.600

8.050

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

40.225

40.188

 

40.188

– waarvan SSO DICTU

21.408

34.537

4.975

39.512

Personele uitgaven buitendiensten

47.743

48.867

9.702

58.569

– waarvan eigen personeel

44.000

45.124

8.841

53.965

– waarvan externe inhuur

2.690

2.690

861

3.551

Materiële uitgaven buitendiensten

19.105

20.699

2.561

23.260

– waarvan ICT

3.315

3.315

480

3.795

– waarvan bijdrage aan SSO’s

4.147

4.147

 

4.147

         

ONTVANGSTEN

15.027

15.027

12.509

27.536

Toelichting op de personele uitgaven kerndepartement

De lagere uitgaven op dit onderdeel (€ 16,9 mln) worden onder meer verklaard door de overheveling van € 11,4 mln voor het personeel van de agrarische vertegenwoordiging buitenland naar het Agentschap NL (AgNL) op beleidsartikel 16. Daarnaast is het uitvoeringsbudget van € 3 mln voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) overgeheveld naar het onderdeel materiële uitgaven. Voor € 2,5 mln is budget overgeheveld voor uitvoerende werkzaamheden op het terrein van stroomlijning van de ICT van het kerndepartement.

Toelichting op de materiële uitgaven kerndepartement

De hogere uitgaven (€ 9,8 mln) houden onder andere verband met de overheveling van € 4,9 mln ICT uitvoeringsbudget vanuit beleidsartikel 13 (onderdeel «Regeldruk en ICT») naar het uitvoerend agentschap DICTU, de overheveling van € 3 mln uitvoeringsbudget voor de HGIS, € 0,6 mln aan uitgaven voor het ICT-project «visserij registratiesysteem» (VIRIS) € 1,5 mln voor de uitbesteding van het project Krypton en € 2,8 mln voor ICT-maatregelen op het terrein van ICT-infrastructuur en «incompliancy ICT». Daarnaast is het uitgavenbudget verlaagd met de overheveling van € 2,6 mln voor de materiële kosten van de agrarische vertegenwoordiging buitenland naar AgNL op beleidsartikel 16.

Toelichting op de personele uitgaven buitendiensten

De verhoging van de uitgaven op dit onderdeel (€ 9,7 mln) houdt met name verband met de budgettaire verwerking van de desaldering (verhoging van zowel uitgaven als ontvangsten) van € 8,7 mln vanuit de door de markt gefinancierde tarieven in verband met de overgang van het personeel van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013. Daarnaast worden additionele werkzaamheden voor het CPB van € 0,9 mln door externe opdrachtgevers gefinancierd.

Toelichting op de materiële uitgaven buitendiensten

De hogere uitgavenraming van € 2,6 mln houdt onder meer verband met de budgettaire verwerking van desaldering van € 1,7 mln vanuit de door de markt gefinancierde tarieven in verband met de overgang van de materiële kosten van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013. Daarnaast worden additionele werkzaamheden van het CPB in het kader van het project «toekomst van de zorg» en van SODM voor mijnbouwkundig onderzoek voor € 0,7 mln door tweeden gefinancierd.

Toelichting op de ontvangsten

De hogere ontvangsten houden met name verband met de € 10,4 mln ontvangsten vanuit het door de markt gefinancierde deel van de uitgaven in verband met de overgang van het personeel en materieel van de OPTA naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) per 1 april 2013. Daarnaast zijn desalderingen bij de ontvangsten en uitgaven van € 1,6 mln verwerkt voor het CPB en het VIRIS project (zie hiervoor de toelichtingen onder de uitgaven).

Bedragen x € 1.000

41 – Nominaal en Onvoorzien

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4) = (2+3)

VERPLICHTINGEN

29.773

14.416

– 14.416

 

UITGAVEN

29.773

14.416

– 14.416

 
         

41.10 Prijsbijstelling

29.523

9.174

– 9.174

 

41.20 Loonbijstelling

 

4.992

– 4.992

 

41.30 Onvoorzien

250

250

– 250

 

Toelichting op de prijsbijstelling

Bij 2e suppletoire begroting 2013 wordt het restant van de prijsbijstellingstranche 2012 definitief verdeeld over de relevante onderdelen.

Toelichting op de loonbijstelling

Bij 2e suppletoire begroting 2013 is de bij de 1e suppletoire begroting 2013 toegekende loonbijstellingstranche ten behoeve van sociale lasten verdeeld over de relevante onderdelen.

Licence