Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: MOTIES EN TOEZEGGINGEN IN HET VERGADERJAAR 2011–2012

Moties Onderdeel A1 Afgedaan

   

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

     

Motie Heijnen: Roept de regering op om het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen in te trekken.

Gemeente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 2 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 49).

Motie Bruins Slot: Verzoekt de regering een zienswijze te ontwikkelen op differentiatie tussen gemeenten naar takenpakket in het kader van de bestuurlijke inrichting en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren.

Gemeente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 3 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 28 750 nr. 45).

     

Moties: Onderdeel A.2 In behandeling

   
     

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Heijnen: Verzoekt om met betrekking tot de bouwleges de uitvoering van de afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg eind 2010 niet alleen te toetsen op transparantie, maar ook op het in acht nemen van een redelijke bandbreedte.

Gemeente- en provinciefonds

De monitor naar de transparantie van de legesheffing wordt op dit moment nog uitgevoerd. De resultaten zijn medio 2012 bekend en worden daarna aan de Kamer toegezonden. De motie Heijnen wordt daarin meegenomen.

     

Toezeggingen: Onderdeel B.1 Afgedaan

   
     

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt toe de Kamer te informeren over het geactualiseerde en aangevulde beleidskader gemeentelijke herindelingen.

Gemeente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 12 juli 2011 per brief geïnformeerd (TK 2010–2011, 28 750 nr. 28).

De minister zegt toe de Kamer begin december 2011 te informeren over de mogelijke consequenties van de bevindingen nav de onderzoeksrestultaten voor het cluster Educatie (binnen de verdeling van het gemeentefonds).

Gemeente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 7 februari 2012 per brief geïnformeerd (TK 2011–2012, 33 000 B, nr. 8).

De minister zegt toe bij invoering van de Wet dualisering dat vijf jaar na instelling van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers hun functioneren zou worden geëvalueerd.

Gemeente- en provinciefonds

De Tweede kamer is op 19 april 2012 per brief geinformeerd (TK 2011–2012, 33 000-B-11).

De minister zegt toe een visienota inzake de inrichting en het functioneren van het binnenlands bestuur aan de Kamer toe te zenden. Hierin zal ook aandacht voor taakdifferentiatie, alsmede de onderliggende redengeving om tot instelling van een infrastructuurautoriteit Randstad te komen worden meegenomen.

Gemeente- en provinciefonds

De Tweede Kamer is op 10 oktober 2011 per brief geínformeerd (TK 2011–2012, 33 047, nr. 1)

     

Toezegging: Onderdeel B.2 In behandeling

 
     

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Terugkomen bij de Kamer op de EMU (Economische en Monetaire Unie) (Iv3)-kwartaalrapportages, na het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (BOFV) van april 2010. Met name op de mogelijkheid het aantal rapportages terug te brengen of gebruik te maken van deelverzamelingen (bijvoorbeeld alleen 100 000+).

Gemeente- en provinciefonds

Inmiddels zijn min BZK en min FIN bezig de voorwaarden in de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) te regelen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor, toe dat het kernenbeleid van de nieuwe gemeente en de gevolgen hiervan voor de inwoners onderdeel zal vormen van de voor 2013 beoogde evaluatie van de herindeling Súdwest Fryslân (T01199).

Gemeente- en provinciefonds

Het kernenbeleid en de gevolgen daarvan voor de inwoners wordt meegenomen in de evaluatie, welke in 2013 zal worden afgerond. T.z.t. ontvangen zowel EK als TK het eindrapport.

Licence