Base description which applies to whole site

3.3. Decentralisatie-uitkeringen

De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het provinciefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel 3.3.1. is een overzicht opgenomen.

Tabel 3.3.1 Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ontwerpbegroting 2012:

           

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

24 330

24 919

11 877

     

Bodemsanering

56 796

56 697

56 697

     

DU Ontwikkel / OEM variabel

428 243

         

Externe veiligheid

20 000

20 000

20 000

     

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

59 034

60 636

55 456

     

Julianasluis

2 700

         

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

2 262

6 762

7 962

762

   

Regeling cultuurparticipatie

8 123

         

Regionale luchthavens

934

934

934

     

Waddenfonds

28 878

36 824

38 690

40 499

28 878

28 878

Stand ontwerpbegroting 2012

631 300

206 772

191 616

41 261

28 878

28 878

1e suppletoire begroting 2012:

           

Bodemsanering

– 275

725

1 725

     

Green Deal

2 000

         

Nationale gebiedsontwikkelingen

100

         

Waddenfonds

66 491

         

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

2

         

Zwemwaterrichtlijn EU

1 200

1 200

1 200

1 200

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

700 818

208 697

194 541

42 461

28 878

28 878

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

           

Monumenten

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Invoeringskosten Jeugdzorg

1 300

         

Bodemsanering

– 100

– 125

       

Nationale gebiedsontwikkelingen

 

– 178

– 177

– 102

   

Sterke regio's

8 190

1 800

1 700

3 130

1 000

 

Nationale gebiedsontwikkelingen

14 350

         

Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer

210

         

Bedrijventerreinen

4 303

6 036

10 611

13 202

   

Green Deal

1 131

         

DU Ontwikkel / OEM Variabel

– 11 698

417 377

       

Zuiderzeelijn REP-middelen

8 493

10 468

12 259

 

10 134

20 062

Stand ontwerpbegroting 2013

746 997

664 075

238 934

78 691

60 012

68 940

In artikel 13, lid 5, van de Fvw wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In de volgende alinea wordt hiervan verslag gedaan.

In tabel 3.3.1. zien we dat bijna alle bij ontwerpbegroting 2012 en 1e suppletoire begroting 2012 opgenomen decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar integratie-uitkering of algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Alleen de decentralisatie-uitkering Waddenfonds is structureel. Voor deze decentralisatie-uitkering geldt dat deze niet aan alle provincies wordt uitgekeerd en nu nog niet kan worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering. Deze decentralisatie-uitkering kan dan ook nu niet worden omgezet in een algemene uitkering of integratie-uitkering. Van de nog niet eerder in een begroting opgenomen decentralisatie-uitkeringen wordt bij ontwerpbegroting 2014 bezien of ze kunnen worden omgezet naar integratie-uitkering of algemene uitkering.

Licence